ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1996 #2 (185)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1996 #2 (185) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Տեր-Անտոնյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Առաքելյան Ն. Հ., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Չուբարյան Է. Վ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Տոնոյան Ռ. Ն., Փափազյան Թ. Ա.

  Բովանդակություն

  Թ. Ա. Սիմոնյան

  Об уклонении поэтапно меняющейся стохастической линейной системы при m целевых множествах (m նպատակային բազմություններից էտապ առ էտապ փոփոխվող ստոխաստիկ գծային համակարգի շեղման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 3-10(ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Նահապետյան

  О моментах выходящих потоков в модели Mr|Gr|1|∞ (Mr|Gr|1|∞ մոդելում ելքային հոսքերի մոմենտի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 11-15(ռուսերեն) |

  Յու. Մ. Մովսիսյան, Ա. Գ. Բարխուդարյան

  О сверхмногообразии QB-алгебр (QB-հանրահաշիվների գերբազմաձևության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 16-24(ռուսերեն) |

  Վ. Ե. Ավետիքյան

  Об одной антиплоской задаче для упругого составного пространства, состоящего из двух клиновидных областей, ослабленных конечной и полубесконечной трещинами (Երկու սեպաձև տիրույթներից բաղկաղած, վերջավոր և կիսաանվերջ ճաքերով թուլացած առաձգական բաղադրյալ տարածության մի հակահարթ խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 25-29(ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Շահինյան, Ս. Ռ. Համբարձումյան

  О неустойчивости по действующей силе (Ըստ ազդող ուժի անկայունության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 30-36(ռուսերեն) |

  Կ. Ա. Մխոյան, Հ. Ա. Սարգսյան

  Функция диэлектрической проницаемости размерно квантованной полупроводниковой пленки (Չափայնորեն քվանտացված կիսահաղորդչային թաղանթի դիէլեկտրիկ թափանցելիության ֆունկցիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 37-41(ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Վարդանյան, Ա. Հ. Գևորգյան

  Эффект уменьшения поглощения излучения в холестерических жидких кристаллах при увеличении толщины слоя (Խոլեստերինային հեղուկ բյուրեղներում շերտի հաստության մեծացումից կախված ճառագայթման կլանման և նվազման երևույթի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 42-47 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Սաղյան, Ա. Է. Ավետիսյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Լ. Ռ. Ջիլավյան, Լ. Բ. Դանիելյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Յու. Ն. Բելոկոն

  Асимметрический синтез β-имидазолил-D-аланина через хиральный комплекс дегидроаланина с ионом Ni(II) (β-իմադազոլիլ-D-ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը դեհիդրոալանինի խիրալ Ni(II) կոմպլեքսների միջոցով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 48-52 (ռուսերեն) |

  Փ. Գ. Մինասյան, Մ. Լ. Հակոբյան, Ա. Գ. Գզիրյան, Լ. Ա. Հակոբյան

  Модификация мела растворами сополимеров винилацетата с кротоновой кислотой (Վինիլացետատի կրոտոնաթթվի համապոլիմերների լուծույթներով կավճի մոդիֆիկացիայի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 53-55 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Մկրտչյան, Օ. Ա. Քամալյան, Գ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Վ. Մուշեղյան

  Исследование адсорбции W(CO)_6 из раствора на поверхности химически модифицированного силикагеля методом ИК-спектроскопии (Լուծույթից W(CO)_6-ի քիմիապես այլափոխված սիլիկագելի մակերեսին ադսորբցիայի ուսումնասիրությունը ԻԿ-սպեկտրաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 56-58 (ռուսերեն) |

  Ն. Պ. Բեգլարյան, Ա. Հ. Սահակյան

  Գիբերելաթթվի և ինդոլիլքացախաթթվի առանձին և համատեղ ազդեցությունը ցորենի և գարու արմատածայրերի վրա մերիստեմատիկ բջիջների միթոտիկ ակտիվության վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 59-62 |

  Ս. Ս. Գրիգորյան, Է. Ս. Գևորգյան

  Реакция гипоталамических нейронов на раздражение вестибулярного ядра, вестибулярного нерва и различных зон коры головного мозга (Ենթատեսաթմբային նեյրոնների ռեակցիան անդաստակային կորիզի, անդաստակային նյարդի և գլխուղեղի կեղևի տարբեր շրջանների գրգռմանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիրй, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 63-68 (ռուսերեն) |

  Ջ. Ս. Մատոյան, Ս. Ա. Գոնյան

  Нейродинамический аспект асимметрии головного мозга (Գլխուղեղի ասիմետրիայի նեյրոդինամիկ դրսևորումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 69-73 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ա. Մայիլյան, Է. Մ. Եղիազարյան, Կ. Ս. Տեր-Օհանյան , Դ. Է. Յավրույան

  Выращивание радужной форели в экстремальных условиях (Ծիածանային կարմրախայտի աճեցումը էքստրեմալ պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 74-79 (ռուսերեն) |

  Ռ. Վ. Հակոբյան, Հ. Պ. Գույումջյան

  Минералообразование в системе NiO_2-Al_2O_3-Fe_2O_3-MgO-CaO-Na_2O в зависимости от степени неравновесности процесса (Միներալացումը NiO_2-Al_2O_3-Fe_2O_3-MgO-CaO-Na_2O համակարգում պրոցեսի տարբեր աստիճանի անհավասարակշռության պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 80-83 (ռուսերեն) |

  Ռ. Խ. Գագինյան

  Рельеф Армении и возможности его использования для ветроэнергетики (Հայաստանի ռելիեֆը և հողմաէներգետիկայի համար դրա օգտագործման հնարավորությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 84-89 (ռուսերեն) |

  Հ. Յա. Սայադյան

  Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտների հետազոտման մեթոդիկա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 90-93 |

  Ռ. Ժ. Մնացականյան

  Нестационарное течение вязкой жидкости в канале с движущейся стенкой (Մածուցիկ հեղուկի ոչ ստացիոնար հոսքը շարժվող պատով հարթ խողովակում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 94-96 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Երիցյան, Հ. Մ. Առաքելյան, Ա. Ա. Ջուհարյան

  Измерение диэлектрической проницаемости смеси порошкообразных веществ при больших объемных концентрациях (Փոշենման նյութերի խառնուրդի դիէլեկտրիկ թափանցելիության չափումը ծավալային կոնցենտրացիաների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 97-98 (ռուսերեն) |

  Է. Գ. Յավրույան, Ա. Կ. Սաղաթելյան, Մ. Կ. Հարությունյան

  Изменение в регистрирующих структурах остроухой ночницы (Myotis (blythii) Mont. 1885) (Փոփոխություններ գիշերաչղջիկի (Myotis (blythii) Mont. 1885) գրանցող կառուցվածքներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 99-100 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ