ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1995 #2 (183)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1995 #2 (183) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Տեր-Անտոնյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Առաքելյան Ն. Հ., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Չուբարյան Է. Վ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Տոնոյան Ռ. Ն., Փափազյան Թ. Ա.

  Բովանդակություն

  Ս. Ս. Դավիդով

  Сверхтождества Муфанг в обратимых алгебрах с котождествами (Մուֆանգի գերնույնությունները կոնույնություններով հակադրձելի հանրահաշիվներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

  Թ. Ա. Թովմասյան

  Об аддитивной реализации некоторых классов рациональных матриц-функций (Ռացիոնալ մատրից-ֆունկցիաների որոշ դասերի ակտիվ իրացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 13-21 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Ս. Վ. Սարգսյան, Վ. Ժ. Հայրապետյան

  Кручение анизотропного призматического стержня с поперечным сечением в виде эллиптического полукольца (Էլիպսական կիսաօղակաձև լայնական կտրվածքով անիզոտրոպ պրիզմատիկ ձողի ոլորումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 22-26 (ռուսերեն) |

  Գ. Հ. Հարությունյան, Ա. Է. Մալումյան, Վ. Վ. Պապոյան, Ե. Ս. Հովհաննիսյան

  Радиальные пульсации самогравитирующих конфигураций в теории Йордана-Бранса-Дикке (Ինքնաձգողական կոնֆիգուրացիաների շառավղային բախումները Յորդան-Բրանս-Դիկկեի տեսության սահմաններում. I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 27-32 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Երիցյան, Գ. Ա. Վարդանյան, Ա. Հ. Գևարգյան , Ժ. Հ. Նինոյան

  Об одном методе экспериментального изучения параметров среды вблизи верхней границы интервала температурного перехода в сверхпроводящее состояние (Գերհաղորդականությանն անցման վերին ջերմաստիճանային սահմանին հարող նիջակայքում նյութի պարամետրերի փորձարարական մի եղանակի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 33-35 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Գևորգյան, Ա. Մ. Սեդրակյան

  О некоторых особенностях усиления поворота плоскости поляризации и стабилизации азимута поляризации в анизотропных и изотропных средах. (Անիզոտրոպ և իզոտրոպ միջավայրերում բևեռացման հարթության պտույտի ուժեղացման և պտույտի ազիմուտի կայունացման մի շարք առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 36-41 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Սաղյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Յու. Ն. Բելոկոն

  Асимметрический синтез D-аланина из глицина через их никелевые (II) комплексы шиффовых оснований с хиральным реагентом (Գլիցինից D-ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը խիլարային ռեագենտի շիֆի հիմքերի Ni(II) կոմպլեքսների միջոցով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 42-47 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Սիմոնյան, Ռ. Մ. Հակոբյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Кинетика реакций систем акриламид-пиперидин и акриламид-морфолин в воде(Ջրում ակրիլամիդ-պիպերիդին և ակրիլամիդ-մորֆոլին ռեակցիաների կինետիկան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 48-49 (ռուսերեն) |

  Կ. Գ. Ազարյան, Լ. Ի. Յանինա, Ժ. Վ. Ծովյան, Մ. Ք. Չայլախյան

  Влияние ССС и кинетина на клубнеобразование картофеля и топинамбура (CCC-ի և կինետինի ազդեցությունը կարտոֆիկի և գետնատանձի պալարագոյացման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 50-55 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Աբրահամյան, Ի. Վ. Շահազիզյան

  Воздействие отходов НПО "Пластполимер" на структуру комплексов микромицетов почв (ԳԱՄ "Պլաստպոլիմեր"-ի քափոնների ներգործությունը հողի միկրոմցետների կոմպլեքսների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 56-59 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Ղուլյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան

  Кортикофугальное влияние на активность вестибулярных нейронов продолговатого мозга (Կեղևախույս ազդեցությունը երկարավուն ուղեղի անդաստակային նեյրոնների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 60-65 (ռուսերեն) |

  Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Գ. Գրիգորյան

  Влияние pH на кинетические параметры каталитической реакции аргиназы (pH-ի ազդեցությունը արգինազայի կատալիտիկ ռեակցիայի կինետիկ պարամետրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 66-70 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Մ. Ա. Դավթյան, Հ. Հ. Սեմերջյան, Ռ. Պ. Խաչատրյան, Ն. Ջ. Կիրակոսյան

  Активность целлюлолитических ферментов некоторых базидальных макромицетов в зависимости от источников углеродного питания (Որոշ բազիդալ մակրոմիցետների ցելյուլոլիտիկ ֆերմենտների ակտիվությունը կախված ածխածնային սննդառության ակտիվությունից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

  Է. Խ. Բարսեղյան, Ն. Ա. Արծրունի, Մ. Ա. Դավթյան

  Роль функциональных SH-групп в процессе обратимой инактивации аргиназы печени лягушки Rana ridibunda (Ֆունկցիոնալ SH-խմբերի դերը Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի հետադարձ ինակտիվացման պրոցեսում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն) |

  Ս. Ի. Բալասանյան

  О проблеме эволюции химического состава Земли (Երկրի քիմիական կազմի էվոլյուցիայի խնդրի շուրջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 79-88 (ռուսերեն) |

  Ռ. Խ. Գագինյան

  Рельефообразующие процессы деятелности рек прибрежной зоны бассейна оз. Севан с искусственным понижением его уровня (Սևանա լճի մակարդակի արհեստական իջեցման հետևանքով նրա առափնյա գոտում լիճը թափվող գետերի ռելիեֆագոյացնող պրոցեսները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 89-95 (ռուսերեն) |

  Պ. Գ. Դավթյան

  Վայք-Զանգեզուր ջրագրական ցանցի պատկերի առանձնահատկութունների դերը սելավառաջացման գործում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 95-68 |

  Մ. Ա. Նավասարդյան, Ց. Մ. Նավասարդյան, Ռ. Ց. Գաբրիելյան

  Эхо модулированного звуковой частотой рентгеновского излучения из недр атомов (Ձայնային հաճախականությամբ մոդուլացված ռենտգենյան ճառագայթների նույնացման արձագանքը ատոմների ընդերքից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 99-102 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Երվանդյան, Ա. Խ. Դրամփյան, Մ. Հ. Գալուկյան, Ս. Ն. Մարտիրոսյան, Ս. Գ. Միքայելյան, Ի. Գ. Բունիաթյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Վիրուսազերծ կարտոֆիլի մոլեկուլային կենսաբանական և բջջասաղմնաբանական ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 103-104 |

  Կ. Ա. Ջիվանյան, Կ. Ս. Տեր-Օհանյան

  О межтканевых взаимодействиях в регенерирующей печени и поджелудочной железе у птиц (Թռչունների վերականգնվող լյարդում և ենթաստամոքսային գեղձում միջհյուսվածքային փոխազդեցությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 105-106 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ