ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2015 #3(238)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2015 #3(238) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Վարուժան Աթաբեկյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Ավետիսյան Կ. Լ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Պողոսյան Մ.Պ., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Ռ. Հ. Արամյան , Ա. Գ. Մանուչարյան

  A representation for the support function of a convex body (Ուռուցիկ մարմնի հենաֆունկցիայի ներկայացում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 3-7 |

  Յու. Ռ. Հակոբյան , Ս. Ս. Ալեքսանյան

  Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. II (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. II) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 8-16 |

  Հ. Ա. Հակոբյան, Ս. Զ. Թորոյան

  On the minimal number of nodes uniquely determining algebraic curves (Հանրահաշվական կորերը միակորեն որոշող հանգույցների փոքրագույն քանակի վերաբերյալ ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 17-22 |

  Ե. Գ. Տոնոյան

  On integral operators of Bergman type on the unit ball of R^n (Բերգմանյան տեսքի օպերատորների մասին R^n-ի միավոր գնդում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 23-30 |

  Լ. Հ. Բադալյան , Վ. Ֆ. Կրիվորոտով

  Using gauging in nonlinear problems of economics, physics and technology (Ստուգարկումների օգտագործումը տնտեսագիտության, ֆիզիկայի և տեխնիկայի ոչ գծային խնդիրներում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 31-36 |

  Ն. Ա. Խաչատրյան

  Interval non-total colorable graphs (Միջակայքային տոտալ ներկում չունեցող գրաֆներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 37-41 |

  Մ. Ռ. Հակոբյան

  Laser induced thermomechanical effect in hybrid oriented liquid crystal (Հիբրիդ կողմնորոշված հեղուկ բյուրեղներում լազերով մակածված ջերմամեխանիկական երևույթ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 42-48 |

  Ա. Թ. Կարապետյան , Յու. Ս. Բաբայան , Մ. Ա. Թորոսյան , Մ. Ա. Շահինյան

  Mitoxantrone interaction with poly(G) (Poly(G)-ի հետ միտոքսանտրոնի փոխազդեցությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 49-54 |

  Հ. Մ. Մանուկյան, Ս. Մ. Մանուկյան

  Absorption at X-ray diffraction by the one-dimensional superlattice with a stacking fault (Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիայի վրա կլանման ազդեցությունը դարսման արատ պարունակող միաչափ գերցանցերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 55-58 |

  Ֆարուխ Նազարի

  Investigation of efficiency of nonlinear interaction of electromagnetic waves in the ferromagnetic (Ֆեռոմագնիսական միջավայրում էլեկտրամագնիսական ալիքների ոչ գծային փոխազդեցության արդյունավետության հետազոտությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 59-63 |

  Է. Վ. Եղիազարյան

  On characteristic functions of checking tests of binary tables (Բինար աղյուսակների ստուգող թեստերի բնութագրիչ ֆունկցիաների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 64-66 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 67-69 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 70-72 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ