ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2016 # 1 (239)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2016 # 1 (239) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հողմիկ Սարգսյան (գլխ. խմբագիր), Վլադիմիր Բոյնագրյան (գլխ.խմբագրի տեղակալ),
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար)
  Ա. Ռ. Ավագյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Շ. Վ. Խաչատրյան, Ս. Հ. Հայրոյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Ա. Հ. Պոտոսյան, Թ. Գ. Վարդանյան

  Բովանդակություն

  Հ.Պ. Գույումջյան , Շ.Վ. Խաչատրյան

  Սևանի օֆիոլիթային գոտու կարբոնատիտներն որպես նոր ֆորմացիոն տիպ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 3-10 |

  Ռ. Ս. Սարգսյան

  ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի, նստվածքային շերտի և ժամանակակից ռելիեֆի միջև մորֆոտեկտոնական կապերի հետազոտությունների արդյունքների վերաբերյալ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 11-17 |

  Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ի. Մովսիսյան

  Природоохранные отчисления и страхование объектов недропользования (Բնապահպանական հատկացումները և ընդերքօգտագործման օբյեկտների ապահովագրումը ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 18-23 |

  Գ. Վ. Մարկոսյան

  Ամրության և առաձգականության պարամետրերի կախվածու¬թյունն ապարների խոնավության աստիճանից | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 24-30 |

  Վ. Պ. Վարդանյան

  Оценка ресурсов подземных вод на основе результатов геофизических и гидрогеологических исследований (на примере Сюникского нагорья) (Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատումն երկրաֆիզիկական և ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիման վրա (Սյունիքի բարձրավանդակի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 31-37 |

  Ռ. Ա. Քարամյան

  Քրոմիտային հանքակուտակումների որոնման երկրաբանաերկրաֆիզիկական մոդելների համեմատական վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 39-42 |

  Վ. Ռ. Բոյնագրյան

  Селевые явления на Армянском нагорье (Սելավային երևույթները Հայկական լեռնաշխարհում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 43-49 |

  Վ. Գ. Մարգարյան

  Առատ տեղումներով օրերի տարեկան թվի տարածական բաշխման և փոփոխության դինամիկայի օրինաչափությունները Շիրակի մարզում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 50-57 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Արարատյան բնատնտեսական շրջանի գյուղական տարածքների աշխարհագրական վերլուծությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 59-65 |

  Ս. Ռ. Դավթյան

  Ստորգետնյա տարածությունների ցուցակի կազմումը, որպես ստորգետնյա տարածությունների կադաստրի վարման փուլ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 65-70 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ