Դրամաշնորհներ

AIIIBV և AIVBIV նյութական համակարգերում կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների և ենթակարմիր տիրույթի սարքերի ստեղծում և հետազոտում
Սկիզբ՝11.12.2015
Ավարտ՝10.12.2017
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթ - 2015, Բնագավառը` Ֆիզիկա և աստղագիտություն

Համառոտ նկարագրություն

• Քվանտային կետերի աճեցման համար հեղուկային էպիտաքսիայի սարքավորման բյուրեղացման համակարգի կատարելագործում: • InAsSbP բաղադրության ՔԿ-երի աճեցում InAs(100) տակդիրի վրա Ստրանսկի–Կրաստանով եղանակով: • Si, Ge, ինչպես նաև SixGe1-x նանոկառուցվածքների էլեկտրաֆիզիկական և օպտոէլեկտրոնային հատկությունների հետազոտում: • SEM/EDXA և AFM չափումների միջոցով միկրո- և նանոկղզյակների մորֆոլոգիայի և երկրաչափական ձևի ուսումնասիրություն: • ՔԿ-երով կիսահաղորդչային սարքերի էլեկտրաֆիզիկական, օպտոէլեկտրոնային և մագնիսական հատկությունների ուսումնասիրում: • Նանոկառուցվածքների բյուրեղագիտական հատկությունների ուսումնասիրություն TEM մանրադիտակի միջոցով: • Առանց և ՔԿ-երով ենթակարմիր տիրույթի ֆոտոդիմադրությունների պատրաստում և ուսումնասիրում: • ՔԿ- ով n-InAs/p-InAsSbP դիոդային հետերոկառուցվածքի աճեցում, ենթակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների ստեղծում և դրանց հատկությունների հետազոտում: • GaInAlN նյութական համակարգում ՔԿ-երի սաղմնառաջացման պրոցեսի քանակական հետազոտում:


Ծրագրի ղեկավար՝
Կարեն Մարտինի Ղամբարյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Կատարողներ`

Վարդան Գագիկի Հարությունյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, գիտաշխատող,
Արփինե Կորյունի Սիմոնյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, կրտսեր գիտաշխատող
Վլադիմիր Միխաիլի Հարությունյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

Հեռ.` (+374 60) 710710
Էլ.փոստ` kgambaryan@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ