«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 3 (72)
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 3 (72) հանդեսի մասին
«ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ»

«Բանբեր Երևանի համալսարանի». հասարակական գիտությունների քառամսյա հանդեսը լույս է տեսնում 1967 թվականից Երևանում: Ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի սահմանած՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: Ժառանգորդն է «ՀԽՍՀ պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» (1925-30), «Աշխատություններ» (1934-36), «Գիտական աշխատություններ» (1939-61), «Գիտական տեղեկագիր» (1962-66) պարբերականների:
«Բանբերում» տպագրվում են ԵՊՀ-ի և ՀՀ այլ գիտակրթական հաստատությունների, ինչպես նաև Սփյուռքի և արտերկրի գիտնականներ: Մինչև 2010 թ. հունվարի 1-ը հանդեսը տպագրվել է տարեկան երեք անգամ՝ յուրաքանչյուր համարը 15 մամուլ ծավալով:
Մինչ օրս ունեցել է 5 գլխավոր խմբագիր՝
• Էդվարդ Ջրբաշյան (1967-77),
• Հարություն Ֆելեքյան (1978-86),
• Էդվարդ Աղայան (1986-91),
• Հրաչիկ Միրզոյան (1992-2019),
• Լևոն Ավետիսյան (2019 թ․-ից):


2010-2014 թթ. «Բանբերը» շարունակել է լույս տեսնել նույն պարբերականությամբ, արդեն մասնագիտական վեց շարքով, որոնցից ամեն մեկն ուներ կայուն համարանիշ և 5 մամուլ ծավալ: Դրանք էին՝ «Հայագիտություն», «Բանասիրություն», «Իրավագիտություն», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»:
Սկսած 2015 թվականից, համաձայն ՀՀ գրապալատի պահանջների, «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի շարքերը դարձել են առանձին հանդեսներ՝ իրենց անհատական միջազգային համարանիշներով.
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»՝ ISSN 1829-4588,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»՝ ISSN 1829-457X,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»՝ ISSN 1829-4561,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»՝ ISSN 1829-4553,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն»՝ ISSN 1829-4545,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»՝ ISSN 1829-4529:
2015 թ. հունվարից, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, վերոթվարկյալներին ավելացել է «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» (ISSN 1829-4537) հանդեսը:
2020 թ. հունվարից սկսած, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն» հանդեսը վերակազմավորվել է երկու առանձին հանդեսների՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»՝ ISSN 2579-2938
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»՝ ISSN 2579-2946:
2020-2021 թվականներին փոխվել է թողարկման պարբերականությունը.
Տարեկան երեք անգամ թողարկվել են՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»
հանդեսները:
Տարեկան երկու անգամ թողարկվել են՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն»
հանդեսները:
2022 թվականից թողարկվում են հանդեսի հետևյալ շարքերը.
երեք անգամ ՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»
երկու անգամ՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն»
• «Journal of Sociology: Bulletin of Yerevan University»
• «Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University»

Հանդեսներից յուրաքանչյուրն ունի առանձին խմբագրական խորհուրդ, գլխավոր խմբագիր՝ պատասխանատու խմբագիր Լևոն Ավետիսյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
Նյութերը հրատարակվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Հրատարակված հոդվածներն ունենում են երեք լեզվով ամփոփումներ: Հեղինակների մասին այդ երեք լեզվով տրվում է համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԷԹԻԿԱ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն» հանդեսի խմբագրությունը պահպանում է գիտական նյութերի հրատարակման համար ընդունված ընդհանուր էթիկական սկզբունքները՝ առաջնորդվելով Հրատարակման էթիկայի հանձնաժողովի ("Committee on Publication Ethics" (COPE)) հանձնարարականներով: Հեղինակային իրավունքի և բարոյական նորմերի խախտումը ոչ միայն անընդունելի է, այլև խոչընդոտում է գիտական գիտելիքների զարգացումը՝ խաթարելով հասարակական գիտությունների հեղինակությունը:

• Խմբագրական խորհուրդի համար առանցքային է այն, որ գիտական նյութերի հեղինակներն ու գրախոսները ծանոթ են իրենց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին,
• Խմբագրությունն ընդունում է անաչառ որոշումներ, որոնք բացառապես հիմնված են տրամադրված նյութերի մասնագիտական մակարդակի և որակի վրա,
• Խմբագրական խորհուրդը կազմակերպում է ներքին գրախոսություն՝ արհեստավարժություն ապահովելու և կողմերի միջև շահերի բախումը բացառելու համար: Գրախոսները չեն կարող լինել տվյալ աշխատանքների հեղինակ կամ համահեղինակ, ինչպես նաև հեղինակների գիտական ղեկավարներ,
• Խմբագրությունը կտրականապես դեմ է գիտական հետազոտությունների հրատարակման էթիկայի խախտմանը, որոնցից ամենատարածվածներն են՝ գրագողությունը, նախկինում հրատարակված նյութեր ներկայացնելը, ուրիշների գիտական հետազոտությունների արդյունքների յուրացումը կամ տվյալների կեղծումը: Վերջիններիս առկայության դեպքում ուղարկված նյութը մերժվում է,
• Խմբագրությունը պարտավորվում է մինչև ստացված նյութի հրատարակումը չօգտագործել դրանցում տեղ գտած տվյալները և դրանք չտրամադրել երրորդ կողմին՝ բացառությամբ գրախոսների,
• Տեքստում կատարված բովանդակային փոփոխություններն ու ճշգրտումները համաձայնեցվում են հեղինակի հետ: Խմբագրության միջամտություններին համաձայն չլինելու դեպքում կողմերն իրավունք ունեն հրաժարվելու նյութի հրատարակությունից կամ գալ փոխհամաձայնության,
• Հանդեսը նյութերը հաստատում և հրատարակում է բացառապես անվճար,
• Հանդեսում տպագրված նյութերը կարող են չհամընկնել հիմնադիրների, խմբագրության և խմբագրական խորհրդի տեսակետներին: Այնուամենայնիվ, խմբագրությունը պատասխանատվություն է կրում հրատարակված նյութերի մասնագիտական որակի համար:

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խմբագրություն հանձնված հոդվածները և տեղեկատվական նյութերը ենթակա են գրանցման ու հաշվառման, եթե դրանք ամբողջովին համապատասխանում են հանդեսի բովանդակային և թեմատիկ ձևաչափին ու պահանջներին:
Խմբագրությունում գրանցված ու հաշվառված հոդվածները կամ այլ նյութերը չեն երաշխավորում դրանց անվերապահ հրատարակումը: Բոլոր նյութերը ենթակա են գրախոսության, որի նպատակն է պարզել դրանց համապատասխանությունը բովանդակային այն հիմնական չափանիշներին, ինչպիսիք են՝ ուսումնասիրության արդիականությունը, դրա նպատակն ու խնդիրները, արդյունքների նորությունը, կիրառական նշանակությունն ու ինքնատիպությունը, ընտրված մեթոդաբանության համարժեքությունը, օգտագործված տվյալների ճշգրտությունը և այլն: Դրանց հիման վրա խմբագրությունը իրավասու է հոդվածը կամ այլ նյութերը ընդունել հրատարակության, ուղարկել լրացուցիչ գրախոսման, վերադարձնել հեղինակին վերանայելու և վերախմբագրելու համար կամ էլ մերժել:
Խմբագրությունը կարող է հոդվածները և այլ նյութերը ուղղակիորեն մերժել, եթե ակնհայտ է դրանց անհամապատասխանությունը հանդեսի բովանդակությանը և թեմատիկ ուղղվածությանը:
Գրանցված և հաշվառված հոդվածները կարող են տրվել նաև «անանուն» («կույր») գրախոսության: Գրախոսողների անունները մնում են գաղտնի, և նրանք էլ, իրենց հերթին, չեն իմանում հեղինակների անունները:
Խմբագրությունը հեղինակին չի ներկայացնում գրախոսության տեքստը, սակայն հակիրճ տեղեկացնում է որոշման եզրահանգումների և մերժելու հիմնական պատճառների մասին: Ընդհանուր առմամբ որոշում կայացնելու գործընթացը, որպես կանոն, տևում է շուրջ երկու ամիս: Գրախոսության արդյունքների հիման վրա խմբագրական խորհուրդը որոշում է նյութը՝ 1) հրատարակելու մասին, 2) վերամշակմամբ հրատարակելու մասին, 3) կրկին ուղարկելու գրախոսության՝ արմատապես վերափոխելուց հետո, 4) մերժելու մասին:
Հանդեսի ընթացիկ թողարկման նյութերի ընտրությունը կատարվում է ըստ դրանց թեմատիկ և բովանդակային համապատասխանության և խմբագրության ծրագրերի ու առաջնահերթությունների:
հեղինակներին
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» պարբերականի շարքերից յուրաքանչյուրն ունի գլխավոր խմբագիր:

«Բանասիրություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710218, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
«Իրավագիտություն»` Գևորգ Դանիելյան, հեռ. 060-71-02-56, էլ. փոստ՝ gdanielyan@ysu.am
«Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն»` Էդվարդ Հարությունյան, հեռ. 060710632, էլ. փոստ՝ anna_mkrtchyan@mail.ru
«Տնտեսագիտություն»` Կառլեն Խաչատրյան, հեռ. 060710656, էլ. փոստ՝ banber.econom@gmail.com
«Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»` Գեղամ Պետրոսյան, էլ. փոստ՝ gegam.petrosyan@ysu.am
«Ռուս բանասիրություն»՝ Լևոն Հակոբյան, հեռ. 060710585, էլ. փոստ՝ levon_hakobyan@bk.ru
«Journal of Sociology: Bulletin of Yerevan University»` Արթուր Աթանեսյան` հեռ. 060710074, atanesyan@ysu.am
«Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University»` Աշոտ Ալեքսանյան, էլ. փոստ՝ ashalex@ysu.am

«Բանբերում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը (գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում են հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ),
- տեքստի լուսանցքները, վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- հիմնական տառաչափը՝ 11,
- միջտողային ինտերվալը՝ 1.5,
- գրաֆիկների և աղյուսակների լայնությունը՝ մինչև 125 մմ,
- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը(թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա երեք լեզվով ամփոփումներ և մինչև 10 բանալի բառեր,
- հոդվածները պարտադիր գրախոսվում են,
- հոդվածները պետք է ուղարկվեն journals.ysu.am էլեկտրոնային հարթակով,
- խմբագրությունը կարող է տպագրված հոդվածները զետեղել հայաստանյան և արտերկրյա էլեկտրոնային շտեմարաններում և համացանցային կայքերում առանց օգտագործման իրավունքի սահմանափակման:
Հոդված տպագրելու համար դիմել շարքերի գլխավոր խմբագիրներին:
Հասցե`
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 106
Հեռախոս`
060 710 219, 060 710 218
Էլ. հասցե`
ephbanber@ysu.am

Բանբեր Երևանի համալսարանի


Գլխավոր խմբագիր`
Էդ. Աղայան
Խմբագրական խորհուրդ՝
Ս. Ամիրյան, Լ. Ավետիսյան (պատ. քարտուղար), Ն. Գոնչար-Խանջյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Ս. Եսայան, Հր. Թամրազյան, Լ. Խուրշուդյան, Ա. Մադոյան, Շ. Մարգարյան, Մ. Մելիքյան, Հր. Շաքարյան, Էդ. Ջրբաշյան, Ա. Սուքիասյան, Հ. Ֆելեքյան

Բովանդակություն

Б. А. Осипян

К воипросу о принципах правового государства (Իրավական պետության սկզբունքների շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 3-7 |

Գ. Բ. Ջահուկյան

Դերանունների բնույթը և դասակարգումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 8-16 |

Է. Ռ. Աթայան

Նշանը սուբյեկտ-օբյեկտային հարաբերությունների համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 17-33 |

С. А. Есаян, О. С. Хнкикян

Находки биайниских изделий в Ехегнадзоре (Բիայնական գտածոներ Եղեգնաձորում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 34-44 |

Т. М. Геворкян

В служении высокому искусству и общечеловеческим идеалам (А. Цатурян – переводчик «Стихотворений в прозе» Тургевнева) (Ի նվիրումն բարձր արվեստի և համամարդկային գաղափարների) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 45-58 |

Վ. Գ. Մինալյան

Լեփսիուսի «Գերմանիան և Հայաստանը 1914-1918 թթ.» աշխատությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 59-71 |

Ռ. Ս. Ամիրյան

Աշխատանքի խթանների համակարգի կատարելագործման ուղիները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 72-77 |

Յու. Ս. Ավետիսյան

«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 78-81 |

Ա. Մ. Գլջյան

Հակոբ Պարոնյանի առաջին ստեղծագործությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 82-87 |

Վ. Ա. Պետրոսյան

Ֆրանս-հայկական արտալեզվական և լեզվական շփումները միջնադարում և դրանց արտահայտությունը երկու լեզուների բառապաշարում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 88-96 |

Յու. Մ. Գաբրիելյան

Հնդեվրոպական բաղաձայների տեղաշարժը հայերենում և գերմանական լեզուներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 97-102 |

Գ. Վ. Հակոբյան

Բաղադրիչների վերլուծության մեթոդը իմաստափոխությունների ոլորտում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 103-107 |

Ա. Ն. Հայրունի

Րաֆֆին և ժողովրդական բանահյուսությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 108-113 |

Е. С. Мхитарян

К вопросу о соотношении предлогов и флексий в системе языка (Կապերի և վերջավորությունների հարաբերակցության հարցի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 114-118 |

М. В. Айрумян

К вопросу о соотношении науки и искусства(Գիտության և արվեստի հարաբերության հարցի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 119-128 |

Լ. Հ. Ալոյան

Անգլերեն լեզվի բառի կառուցվածքի փոփոխման գործոններից մեկի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 129-131 |

Ռ. Վ. Առաքելյան

Լեզվի շարահյուսական մոդելների մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 132-135 |

Ք. Հ. Նավասարդյան

Հայաստանի մ. թ. ա. III-I հազարամյակի խեցեղենի թրծման ջերմաստիճանի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 136-141 |

Լ. Վ. Աբաջյան

Բիայնական կահույքի մի քանի տեսակների մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 142-151 |

Ն. Գ. Մկրտչյան

Բայի ժամանակի և գործողության կերպի ըմբռնումը Ա. Ղարիբյանի և Գ. Սևակի աշխատություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 152-159 |

Т. Г. Хазагеров, С. Г. Николаев

Типология сочетаемости количественных числительных с существительными (Քանակական թվականների գոյականների հետ կապակցության տիպաբանությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 160-167 |

Ա. Լ. Մանուկյան

Ժողովրդախոսակցական լեզվի տարրերը որպես գեղարվեստական գրականության լեզվի ոճավորման միջոց | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 168-173 |

Փ. Գ. Մեյթիխանյան

Բառակազմական ակտիվության հանդես բերող հայերեն բաղադրիչներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 174-180 |

Ս. Գ. Հարությունյան

Բառի արժույթը և դարձվածքի արժույթը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 181-185 |

Մ. Հ. Ֆալաքյան

Զ. Ա. Հացագործյան, Ա. Հ. Դարբինյան, Ն. Գ. Հովումյան, Գ. Հ. Սրվանձտյան, Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 186-189 |

Վ. Ա. Դիլոյան, Պ. Հ. Հովհաննիսյան

Լ. Ա. Խուրշուդյան, Ճշմարտությունը պատմական գիտության միակ չափանիշն է | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 189-191 |

Ա. Ժ. Հալաջյան

Ժ. Մ. Թիերրի, Պ. Տոնապետյան: Հայկական արվեստ, Փարիզ, 1987 | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 191-194 |

Է. Լ. Մկրտչյան

Ն. Յ. Մառ (1864-1934) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 195-199 |

Ա. Ծ. Դայան

Գյուղական բնակչության կուլտուրական սպասարկումը արդի փուլում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 199-201 |

Վ. Ս. Մաղալյան

Երևանի պետական համալսարանի տարեկան գիտական նստաշրջանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 201-203 |
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ