ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2016 #3 (241)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2016 #3 (241) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Վարուժան Աթաբեկյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Ավետիսյան Կ. Լ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Պողոսյան Մ.Պ., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Ռ. Մ. Ավագյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Ա. Վ. Հովսեփյան, Ա. Ա. Սահարյան, Ա. Ս. Քոթանջյան

  Էդուարդ Վարդանի Չուբարյան. գիտնականը, ուսուցիչը և գիտության կազմակերպիչը (Ակադեմիկոս Էդուարդ Չուբարյանի 80 ամյակին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 3-5 |

  Ա. Գ. Ալավերդյան

  Characteristics of free surface of hot strange quark matter (Տարօրինակ, տաք քվարկային նյութի ազատ մակերևույթի բնութագրերը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 6-10 |

  Ռ. Մ. Ավագյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Ս. Վ. Սուշկով

  On a possible inflationary model of the early universe (Վաղ տիեզերքի հնարավոր ինֆլյացիոն մոդելի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 11-14 |

  Տ. Ս. Հակոբյան, Ա. Պ. Ներսեսյան

  Coulomb systems with Calogero interaction (Կալոջերոյի փոխազդեցությամբ Կուլոնյան համակարգերը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 15-19 |

  Հ. Ց. Ղալթախչյան, Է. Մ. Ղազարյան, Հ. Ա. Սարգսյան

  Diamagnetism in the cylindrical quantum dot with parabolic confinement potential (Պարաբոլական սահմանափակող պոտենցիալով գլանային քվանտային կետի դիամագնիսականությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 20-24 |

  Հ. Մ. Խուդավերդյան , Մ. Պեդիե

  Odd symmetric tensors, and an analogue of the Levi-Civita connection for odd symplectic structure (Կենտ համաչափ թենզորները և Լևի-Չիվիտայի կապակցվածության համանմանը կենտ սիմպլեկտիկ սուպերբազմաձևության համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 25-21 |

  Հ. Ռ.Պողոսյան, Գ. Ա. Սարգսյան

  On fusion matrix in N= 1 super Liouville field theory (Միաձուլման մատրիցան N=1 սուպեր Լիուվիլի տեսությունում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 32-36 |

  Ա. Ա. Սահարյան , Ա. Ս. Քոթանջյան , Ա. Ա. Սահարյան

  Electromagnetic Casimir densities for a plate in anti-de Sitter spacetime (Կազիմիրի էլեկտրամագնիսական խտությունները թիթեղի համար անտի դե Սիտերի տարածաժամանակում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 37-41 |

  Ա. Դ. Սեդրակյան

  Hypernuclear matter in compact stars (Հիպերոնային և միջուկային նյութը կոմպակտ աստղերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 42-46 |

  Դ. Մ. Սեդրակյան, Մ. Վ. Հայրապետյան, Դ. Ս. Բաղդասարյան

  Magnetic field of strange stars (Տարօրինակ աստղերի մագնիսական դաշտը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 47-51 |

  Տ. Ա. Հակոբյան

  Transitive hyperidentity in semigroups (Տրանզիտիվ գերնույնությունները կիսախմբերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 52-55 |

  Ա. Գ. Խաչատրյան

  Local existence theorem for the equations of motion of viscous liquid in Hölder weight spaces (Մածուցիկ սեղմող հեղուկի շարժման հավասարումների համար լոկալ գոյության թեորեմ հոլդերյան կշռային դասերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 56-62 |

  Ա. Գ. Թումանյան

  On Noethericity and index of differential operators in anisotropic weighted Sobolev spaces (Սոբոլևի անիզոտրոպ կշռային տարածություններում դիֆերենցիալ օպերատորների նյոտերյանության և ինդեքսի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 63-69 |

  Տ. Կ. Յուլդաշև

  Nonlocal problem for a mixed type differential equation in rectangular domain (Ուղղանկյան մեջ խառը տիպի մասնակի ածանցյալներով հավասարման համար ոչ լոկալ խնդրի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 70-78 |

  Ս. Վ. Սարգսյան

  Tridimensional waves at the interface of two elastic media on contact without friction (Եռաչափ ալիքները առանց շփման երկու առաձգական միջավայրերի բաժանման եզրում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 79-83 |

  Խ. Ս. Սահակյան

  Analytical description of plasmon reflection from the free edges of metal slit structures (Մետաղական ճեղքային մակերևութային պլազմոնի անդրադարձման անալիտիկ նկարագիրը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 83-91 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 92-94 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 95-96 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ