Աննա Վլադիմիրի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2004 թ-ից մինչ այժմ ՝ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով
Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2010 թթ. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմաների գիտաշխատող:
2011 - 2013 թթ. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմայի գիտաշխատող

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (լավ), Ֆրանսերեն (բառարանով)

Աննա Վլադիմիրի Գրիգորյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենդանաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

H. N. Yegoryan, A. V. Grigoryan, A. F. Karapetyan

Histological and morphological changes of rats’ thymus under the influence of aflatoxin B1 | Biological Journal of Armenia. 2018, 2 (70), 28-32 pp. |

Карапетян А. Ф., Григорян А. В., Мхитарян М. А.

Гистоморфологические изменения почек крыс при поступлении с кормом Афлатоксина B1 | Успехи медицинской микологии. 2018, том 19, глава 9, стр. 309-313 |

Ա. Վ. Գրիգորյան

Influence of the Hrazdan River pollution on morphofunctional features of Pelophylax ridibundus intestine (Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցությունը լճագորտի (Pelophylax ridibundus) բարակ աղիքի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 166-170 |

Grigoryan A. V., Աննա Ֆելիքսի Կարապետյան

The clastogenic impact of water in Hrazdan river on liver hepatocytes and peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus) | Science Review. 2017, 6 (6), Vol. 5, 7-10 |

Grigoryan A. V., Karapetyan A. F., Jivanyan K. A

The identification of clastogenic impacts of water in Hrazdan river by studying the peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus) | Biological Journal of Armenia. 2017, 69 (4), 39-43 pp. |