ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1992 #1 (178)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1992 #1 (178) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Չուբարյան Է. Վ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ., Ղազարյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալներ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Թալալյան Ա. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վիլ. Մ., Հարությունյան Վլ. Մ.,Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ., Տոնոյան Ռ. Ն.

  Բովանդակություն

  Ալ-Աբդուլ-Րազզակ Իսամ

  Абелевые и тауберовые теоремы для преобразования типа свертки (Աբելյան և տաուբերյան թեորեմներ փաթեթի տիպի ձևափոխությունների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 3-14 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Հայրապետյան

  Граничная задача Римана для неправильно-эллиптического уравнения второго порядка в областях, ограниченных эллипсом (Ռիմանի եզրային խնդիրը երկրորդ կարգի ոչ ճշգրիտ էլիպտիկ հավասարման համար էլիպսով սահմանափակված տիրույէթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 15-22 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Մ. Հասան

  Многомерные уравнения Винера-Хопфа с переменными символами (Վիներ-Հոպֆի փոփոխական սիմվոլներով բազմաչափ հավասարումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 23-28 (ռուսերեն) |

  Օ. Ս. Միքայելյան

  Նեշի արբիտրաժային սխեմայի ուսումնասիրությունը մի դինամիկ խնդրում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 29-33 |

  Մ. Ի. Կարախանյան

  О субнормальных элементах в C*-алгебре(C* հանրահաշվում սուբնորմալ տարրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 34-40 (ռուսերեն) |

  Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ս. Վ. Սարգսյան

  Об одном уточнении уравнений нелинейных колебаний пластин (Սալերի ոչ գծային տատանումների հավասարումների մի ճշգրտման մասնին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 41-46 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Մ. Ս. Գաբրիելյան, Յու. Ջ. Յուսիֆ

  Об оптимальной стабилизации ортотропной прямоугольной пластины на упругом основании (Առաձգական հիմքի վրա դրված օրթոտրոպ ուղղանկյուն սալի օպտիմալ ստաբիլացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 47-51 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Ասլանյան

  О существовании линейных s-поляризованных поверхностных электромагнитных волн (Գծային s-բևեռացված մակերևութային էլեկտրամագնիսական ալիքների գոյության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 52-55 (ռուսերեն) |

  Ի. Ն. Հայրապետյան, Խ. Պ. Բայբուրթյան

  Метод расчета концентраций продуктов деления и тяжелых трансурановых нуклидов в ядерном энергетическом реакторе (Տրոհման արդյունքների և ծանր տրանսուրանային տարրերի կոնցենտրացիաների ճշգրիտ որոշումը՝ միջուկային ռեակտորում ինդուկցիոն եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 56-61 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Սաղյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Գ. Ց. Հովսեփյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Յու. Ն. Բելոկոն, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ս. Դ. Բաղդասարյան

  Ассиметрический синтез 2L, 3L-s-замещенных-β-метилцистенов через хиральные комплексы дегидроаминомасляной кислоты с ионами переходных металлов (2L, 3L-s-տեղակալված-β-մեթիլցիստեինների ասիմետրիկ սինթեզը փոփոխական արժեքականության մետաղների հետ դեհիդրոամինակարագաթթվի խիրալային կոմպլեքսների միջոցով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 62-72 (ռուսերեն) |

  Ջ. Մ. Սատուֆ, Լ. Ե. Պողոսյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Ն. Ավագյան

  Координационные соединения Cu(II), Mn(II), Co(II), Ni(II) с полидентантным лигандом (Cu(II), Mn(II), Co(II), Ni(II) կոորդինացիոն միացությունների ստացումը պոլիդենտային լիգանդի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 73-79 (ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Գայբակյան, Ա. Ս. Մելքոնյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Изучение условий приготовления ионитовых пластин для ТСХ (Նրբաշերտ քրոմատորաֆիայի համար իոնիտային շերտերի պատրաստման պայմանների ուսումնասիրումը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 80-83 (ռուսերեն) |

  Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան

  Синтез и исследование новых хлорсодержащих координационных соединений иридия. II. (Իրիդիումի քլոր պարունակող նոր կոորդինացնող միացությունների ստացումը և նրանց հետազոտությունը II.) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Բադալյան

  К вопросу о таксономии и номенклатуры серножелтого опенка [Nematoloma fasciculare (Huds: Fr.) Kast.] (Կեղծ կոճղասնկի [Nematoloma fasciculare (Huds: Fr.) Kast.] տաքսոնոմիայի և անվանակարգի հարցերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 89-95 (ռուսերեն) |

  Մ. Վ. Նադիրյան, Ս. Վ. Ամիրյան

  Роль базолатеральной группы ядер амигдалы в регуляции процесса свертывания крови (Նշաձև համակարգի բազոլատերալ կորիզախմբի դերը արյան մակարդման պրոցեսի կարգավորման գործում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 96-102 (ռուսերեն) |

  Մ. Թ. Պետրոսյան, Ժ. Վ. Ծովյան

  Динамика содержания абсцизовой кислоты в клубнях картофеля в процессе хранения (Աբսցիզային թթվի պարունակության դինամիկան կարտոֆիլի պալարներում նրա պահպանման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 103-107 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Մավիսակալյան, Ջ. Հ. Աբրահամյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Деструкция производных изоциануровой кислоты микроскопическими почвенными грибами (Իզոցիանուրային թթվի քայքայում հողային միկրոմիցետների ազդեցությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Մեժլումյան, Թ. Ֆ. Սարգսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Распределение клеток по числу разрывов хромосом у больных периодической болевзнью (Պարբերական հիվանդությամբ տառապող անձանց բջիջների մեջ քրոմոսոմների վերակառուցումների ուսումնասիրումը և հաշվառումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 115-119 (ռուսերեն) |

  Դ. Ա. Խաչատրյան, Վ. Դ. Խաչատրյան

  Изучение и учет влияния поверхностных неоднародностей на результаты круговых электрических зондирований (Շրջանային էլեկտրական զոնդավորման արդյունքների վրա մակերևութային անհամասեռությունների ազդեցության ուսումնասիրումն և հաշվառումը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 120-128 (ռուսերեն) |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Экстракционно-флуориметрическое определение палладия пиронином Б (Պալադիումի միկրոգրամային քանակների որոշումը պիրոնին-Բ-ով ՝քստրակցիոն ֆլուորաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 129-132(ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Սարգսյան, Ն. Վ. Քամալյան, Ն. Գ. Դավթյան

  Испытание инсектина против зеленой дубовой листовертки (Ինսեկտինի փորձարկումը կաղնու կանաչ տերևաոլորի դեմ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 133-135 (ռուսերեն) |

  Կ. Ա. Ջիվանյան

  Изменения ультраструктуры гепатоцитов после одновременной частичной гепатэктомии и панкреатектомии у петушков (Աքլորիկների հիպատոցիտների նրբագույն կառուցվածքի փոփոխությունները միաժամանակյա մասնակի հեպատէկտոմիայից և պանկրեատէկտոմիայից հետո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 136-136 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ