ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1991 #1 (176)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1991 #1 (176) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Չուբարյան Է. Վ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ., Ղազարյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալներ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Թալալյան Ա. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վիլ. Մ., Հարությունյան Վլ. Մ.,Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ., Տոնոյան Ռ. Ն.

  Բովանդակություն

  Է. Ա. Միրզախանյան

  О некоторых классах непрерывных отображений подмножеств гильбертова пространства. II (Հիլբերտյան տարածության ենթաբազմությունների անընդհատ արտացոլումների որոշ դասերի մասին II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Ն. Իբադի, Յու. Ա. Կուտոյանց

  О состоятельности одной оценки минимального расстояния для диффузионных наблюдений (Դիֆուզիոն դիտարկումների համար փոքրագույն հեռավորության մի գնահատման հնարավորության մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 12-16 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Սիմոնյան, Վ. Ռ. Ֆատալով

  Квантование по времени реализаций дифференцируемых гауссовских процессов (Դիֆերենցելի գաուսյան պրոցեսների իրագործումների քվանտավորումն ըստ ժամանակի) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 17-24 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Բաղդասարյան

  Об обобщенных пространствах типа Никольского-Бесова и Лизоркина-Трибеля (Նիկոլսկի-Բեսովի և Ժիզորկին-Տրիբելի տիպի ընդհանուր ընդհանրացված տարածությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 26-31 (ռուսերեն) |

  Ն. Վ. Հովակիմյան

  Геометрические свойства оптимальных траекторий в игровой задачепростого преследования на плоскости при наличии препятствия (Հարթության վրա պարզ հետապնդման խաղային խնդրի օպտիմալ հետագծերի երկրաչափական հատկությունները խոչընդոտի առկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 32-39 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Սահակյան

  Об оптимальном управлении колебаниями упругой прямоугольной пластины (Առաձգական ուղղանկյուն թիթեղի տատանումների օպտիմալ ղեկավարման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 40-44 (ռուսերեն) |

  Զ. Բ. Հովհաննիսյան

  Об одной задаче восстановления граничных условий на краях пластинки при заданном спектре частот собственных поперечных колебаний (Սեփական լայնական տատանումների տրված հաճախականությունների արժեքներով սալի եզրային պայմանների վերականգման մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 45-50 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Մարտոյան, Ի. Ն. Հայրապետյան, Խ. Պ. Բայբուրթյան

  Восстановление температурных полей топлиова и теплоносителя в ВТГР (Վառելիքի և ջերմատարի ջերմաստիճանային դաշտերի վերականգնումը բարձր ջերմաստիճանային գազեսառեցվող ռեակտորներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 51-60 (ռուսերեն) |

  Վ. Գ. Բարխուդարյան, Մ. Հ. Ավետիսյան, Վ. Ի. Վարդանյան

  Влияние γ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена: ч. 4 (γ-ճառագայթման ազդեցությունը պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա. մաս 4) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 61-63 (ռուսերեն) |

  Վ. Խ. Ղարիբյան, Ա. Կ. Դադիվանյան

  Исследование избирательной сорбции в трехкомпонентной системе (Ընտրողական սորբցիայի ուսումնասիրությունը եռակոմպոնենտ համակարգում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 64-67 (ռուսերեն) |

  Կ. Ա. Մովսիսյան, Ա. Վ. Ջամբարյանց, Խ. Ս. Կիրակոսյան

  Структура полихлоропрена и влияние ее кристаллиеской составляющей на множественность процессов молекулярной подвижности (Պոլիքլորոպրենի ստրուկտուրան և նրա բյուրեղային բաղադրիչի ազդեցությունը մոլեկուլային շարժունակության պրոցեսների բազմազանության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 68-75 (ռուսերեն) |

  Ռ. Դ. Գայբակյան

  Препаративная тонкослойная хроматография элементов: чать 3 (Տարրերի պրեպարատիվ նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիան. մաս 3) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 76-80 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционн-фотометрическое определение железа родамином 6Ж в силикатах и сплавах (Երկաթի էքստրակցիոն-ֆոտոչափական որոշումը ռոդամին 6Ж-ով սիլիկատներում և համաձուլվածքներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 81-85 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Ճշմարիտյան, Շ. Ա. Մարգարյան, Ն. Ս. Մանուկյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Полимеризация акриламида в водно-сульфосиднных растворах в присутствии хелата аминоацетата меди (Ակրիլամիդի պոլիմերումը պղնձի ամինաացետատային կոմպլեքսի ներկայությամբ ջուր-սուլֆօքսիդային լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 86-89 (ռուսերեն) |

  Ս. Կ. Գրիգորյան, Վ. Ս. Քիշոյան

  Изучение комплексообразования куприиона с пиридином в водной среде и кинетике распада гидропероксида кумола под влиянием этого комплекса (Ջրային միջավայրում կուպրիիոնի և պիրիդինի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը և կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման կինետիկան այդ կոմպլեքսի ազդեթության տակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 90-95 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Մարգարյան, Շ. Ա. Մարգարյան, Վ. Ա. Պետրոսյան

  Применение N,N-диметилформамида в процессе дубления натуральных кож (N,N-դիմեթիլֆորմամիդի օգտագործումը բնական կաշվի դաբաղման գործում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 96-98 (ռուսերեն) |

  Ա. Ե. Զաքարյան, Գ. Հ. Պողոսյան, Ա. Ռ. Ծաղիկյան

  Проводимость бислойных фосфолипидных мембран в присутствии микросом с Na*-K*-АТфазной активностью (Երկշերտ ֆոսֆոլիպիդային մեմբրանների հաղորդականությունը Na*-K*-ԱԵՖազային ակտիվությամբ միկրոսոմների առկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 99-103 (ռուսերեն) |

  Լ. Խ. Աբրահամյան, Ե. Հ. Սիմոնյան, Գ. Ե. Սամվելյան, Է. Մ. Ջիգարջյան

  Некоторые электронномикроскопические данные о дифференциации и ультраструкыуре пыльников и пыльцевых зерен винограда сорта "Черный Айгеан" (Էլեկտրոնային մանրադիտակով ստացված մի քանի տվյալներ խաղողի Սև այգեհան սորտի փոշեհատիկների դիֆերենցման և ուլտրակառուցվածքի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 104-109 (ռուսերեն) |

  Ք. Գ. Ավագյան, Ա. Լ. Մկրտչյան

  Ծաղկաձոր գետի ավազանի դեղաբույսեր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 110-113 |

  Բ. Ի. Դիլդարյան, Մ. Ս. Ավետիսյան

  Материалы к флоре мхов Красносельского района Армении (Նյութեր Հայաստանի Կրասնոսեկսկի շրջանի մամուռների ֆլորայի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 114-117 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Սարգսյան

  Связь магматизма и металлогении Малого Кавказа с поперечными тектоническими дислокациями: II (Փոքր Կովկասի մագմայականության և մետաղագոյացման կապը լայնակի տեկտոնական տեղախառնումների հետ. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 118-125 (ռուսերեն) |

  Ս. Ի. Բալասանյան

  Об одной особенности химической эволюции земли (Երկրի քիմիական էվոլյուցիայի մի առանձնահատկության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 126-128 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Մանասյան, Ա. Թ. Գրիգորյան

  Влияние Еревана на формирование территориальной структуры расселения и производства Республики Армения (Երևանի ազդեցությունը Հայաստանի արտադրության և տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի ձևավորման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 129-136 (ռուսերեն) |

  Լ. Վ. Մովսիսյան

  К вопросу об оценке курортно-климатических ресурсов Зангезура и их рациональном использовании (Զանգեզուրի առողջարանա-կլիմայական ռեսուրսների գնահատման և ռացիոնալ օգտագործման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 137-144 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Դավթյան, Գ. Ս. Սիմոնյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  О корреляции между потенциалом ионизации некоторых органических восстановителей и скоростью их окисления пероксидом бензоила (Մի քանի օրգանական վերականգնիչների իոնացման պոտենցիալի և նրանցբենզոիլ պերոքսիդով օքսիդացման արագության միջև կոռելյացիայի մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 145-147 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Լ. Լ. Օսիպյան

  К вопросу о взаимоотношениях некоторых макромицетов и микроскопических грибов в совместной культуре (Համատեղ կուլտուրայում աճեցված որոշ մակրոմիցետների և միկրոսկոպիկ սնկերի փոխհարաբերությունների հարցի շուրջը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 148-150 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ