ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1990 #1 (173)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1990 #1 (173) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Չուբարյան Է. Վ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ., Ղազարյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալներ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Թալալյան Ա. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վիլ. Մ., Հարությունյան Վլ. Մ.,Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ., Տոնոյան Ռ. Ն.

  Բովանդակություն

  Հ. Վ. Բադալյան

  Об одной формуле тейлоровскогоо типа (Թեյլորյան տիպի մի բանաձևի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Գաբրիելյան, Վ. Ք. Ստեփանյան

  О стохастическом программном синтезе (Ստոխաստիկ ծրագրային սինթեզի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 11-21 (ռուսերեն) |

  Գ. Վ. Վիրաբյան, Գ. Ա. Սարգսյան

  О задаче Дирихле для уравнения Монжа-Ампера (Դիրիխյեի խնդիրը Մոնժ֊Ամպերի հավասարման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 22-25 (ռուսերեն) |

  Հ. Ռ. Պողոսյան

  Вариационно-разностный метод решения задачи Дирихле для псевдодифференциальных эллиптических уравнений произвольного порядка (Կամայական կարգի պսևդոդիֆերենցիալ էլիպտիկ հավասարումների համար Դիրիխլեի լուծման վարիացիոն-տարբերակային եղանակը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 26-32 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Խաչատրյան

  Антиплоская задача для упругого кусочно-однородного полупространства с полубесконечной кусочно-однородной накладкой (Կտոր աո կտոր համասեռ կիսատարածության համար հակահարթ խնդիրը կիսաանվերջ կտոր աո կտոր համասեռ վերադիրով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 33-40 (ռուսերեն) |

  Ա. Լ. Սարգսյան

  О нормальных магнитоупругих изгибных волнах проводящей пластинки во внешнем поперечном магнитном поле (Արտաքին նորմալ մագնիսական դաշտում հաղորդիչ սալի նորմալ մագնիսաաոաձգական ծռման ալիքների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 41-44 (ռուսերեն) |

  Սալեխ էլ Շահատ

  Кручение тонкостенных анизотропных неоднородных стержней с криволинейным открытым профилем (Կորագիծ բաց պրոֆիլով անհամասեռ անիզոտրոպ բարակապատ ձողերի ոլորումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 45-49 (ռուսերեն) |

  Յու. Ն. Հայրապետյան

  Процессы переноса с коэффициентом, меняющимся по произвольному степенному закону в изотропном пространстве произвольной размерности (II) (Կամայական աստիճանային օրենքով փոփոխվող գործակցով փոխանցման պրոցեսներ կամայական չափողականություն ունեցող իզոտրոպ տարածության մեջ։ II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 50-55 (ռուսերեն) |

  Գ. Հ. Հարությունյան, Վ. Վ. Պապոյան

  Несжимаемая жидкость в теории тяготения Эйнштейна (Անսեղմելի հեղուկը Էյնշտեյնի ձգողականության տեսությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 56-61 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Գևորգյան, Հ. Ս. Երիցյան, ժ. Հ. Նինոյան

  Влияние пограничного слоя и малых изменений направления директора на границах жидкокристаллического образца на его оптические характеристики (Հեղուկ բյուրեղային նմուշի սահմանամերձ շերտի և սահմանների վրա դիրեկտորի ուղղության փոքր փոփոխությունների ազդեցությունը նրա օպտիկական բնութագրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 62-66 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Գալստյան, Վ. Մ. Սմբատյան

  Волоконно-оптические интерферометрические датчики усилия и давления на двухжильных световодах ( Երկջիղ լուսատարերում ճնշման և ուժեղացման թելքաօպտիկական ինտերֆերաչափիչ տվիչներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 67-70 (ռուսերեն) |

  Վ. Վ. Արիստով, Ս. Մ. Կուզնեցով, Ա. Վ. Ղույումչյան, Ա. Ա. Սնիգիրև, Ա. Տ. Սուվորով

  Динамическая дифракция рентгеновских лучей на периодических искажениях поверхности в геометрии Лауэ (Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ դիֆրակցիան Լաուեի երկրաչափության դեպքում, պարբերաբար դեֆորմացված մակերևույթով բյուրեղներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 71-73 (ռուսերեն) |

  Ս. Կ. Գրիգորյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Изучение каталитического распада гидропероксида кумола под влиянием хелатного комплекса глицината никеля в воде (Ջրային միջավայրում նիկելի գլիցինատի խելատային կոմպլեքսի կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

  Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Ժ. Ն. Չոբանյան, Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Ненасыщенные амины и олигомеры на их основе (Չհագեցած ամիններ և օլիգոմերներ նրանց հիման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 79-85 (ռուսերեն) |

  Լ. Գ. Մուշեղյան, Ե. Ն. Հովսեփյան, Լ. Հ. Գրիգորյան, Մ. Մ. Ղուկասյան

  Экстракционно-фотометрическое и экстракционно-флуориметрическое определение циклогексиламинной соли глифосата эозином (Գլիֆոսատի ցիկլոհեքսիլամինային աղի էքստրակցիոն-ֆոտոմետրական և ֆլուորիմետրական որոշումը էոզինով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 86-90 (ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Գայբակյան, Դ. Ի. Համուի

  Ионообменная тонкослойная хроматография элементов, исследование состояния и комплексообразования А (III), Se(IV) и Te(IV) в растворах серной кислоты (Տարրերի իոնափոխանակային նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիական ոսկի (III), սելեն (IV) և թելուր (IV) իոնների իոնական վիճակների և կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրումը ծծմբաթթվական լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 91-94 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ուզունյան

  Влияние супраоптического ядра гипоталамуса на выделительную функцию почек и ЭЭГ моторной коры мозга (Հիպոթալամուսի սուպրաօպտիկ կորիզի ազդեցությունն երիկամների արտաղատիչ ֆունկցիայի և ուղեղի կեղևի շարժիչ շրջանի ԷԷԳ-ի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 95-101 (ռուսերեն) |

  Մ. Վ. Նադիրյան, Ի. Բ. Հովսեփյան, Ս. Վ. Ամիրյան

  Изменение процесса свертывания крови при электрическом раздражении синего пятна в условиях разрушения заднегипоталамических ядер и внутримозгового введения 6-гидроксидофамина (Կապույտ բծի էլեկտրական գրգռման ազդեցությունը արյան մակարդման պրոցեսի վրա հետին հիպոթալամիկ կորիզների քայքայման և 6-֊հիդրօքսիդոֆամինի ներուղեղային ներարկման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 102-106 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Շամցյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Հ. Լ. Հակոբյան, Յու. Գ. Պոպով

  Влияние некоторых факторов питательной среды на нитрогеназную активность Rhizobium meliloti в ассоциации in vitro с каллюсом люцерны (Սննդամի ջավայրի որոշ գործոնների ազդեցոլթյունր Rhizobium meliloty-ի նիտրոգենեզային ակտիվության վրա առվույտի կալյուսի հետ in Vitro ասոցիացիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 107-111 (ռուսերեцն) |

  Ս. Գ. Նանագյուլյան, Մ. Գ. Թասլախչյան, Լ. Լ. Օսիպյան

  Культурально-морфологические особенности некоторых макромицетов, произрастающих в Армянской ССР. Сообщение I (Հայաստանում աճող որոշ մակրոմիցետների կուլտուրալ մորֆոլոգիական յուրահատկությունները։ Հաղորդում I ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 112-117 (ռուսերեն) |

  Շ. Ս. Բախում

  Изучение плодовитости севанских сигов (Սևանի սիգերի բեղմնավետության ուսումնասիրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 124-127 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Մովսեսյան

  Оценка прогнозных ресурсов медноколчеданного оруденения (Պղինձկոլչեդանային հանքայնացման կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 128-132 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Վարդանյան, Ա. Ս. Պռոշյան, Դ. Ա. Խաչատրյան

  Հայկական ԽՍՀ Դիլիջանի շրջանի «Ֆիոլետովո» սողանքային տեղամասի կառուցվածքային առանձնահատկությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 133-139 (ռուսերեն) |

  Թ. Գ. Վարդանյան

  Սևանա լճի ջրի հանքայնացման և իոնական կագմի մի քանի հարցերի մասին | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 140-145 |

  Գ. Ս. Մկրտչյան

  О распределении фазы вихря, движущегося в длинном джозефсоновском переходе (Երկար ջոզեֆսոնյան անցման մեջ շարժվող մրրիկի փուլի բաշխման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն) |

  Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան, Ռ. Մ. Հակոբյան , Մ. Լ. Երիցյան

  Ненасыщенные фосфаты и их олигомеры (Չհագեցած ֆոսֆատներ և նրանց օլիգոմերները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

  Ս. Հ. Ափոյան, Հ. Դ. Հակոբյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Кинетика ингибированной полимеризации метакриловой кислоты в обратных эмульсиях (Մետակրիլաթթվի պոլիմերման հարուցման արագությունը շրջված էմուլսիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 153-156 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Սիմոնյան, Ջ. Մ. Նալբանդյան, Ն. Զ. Հակոբյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Влияние воды и уксусного альдегида на кинетику полимеризации акрилонитрила, инициированной системой пероксид бензоила-диэтаноламин (Ջրի և քացախալդեհիգի ազդեցությունը բենզոիլ պերօքսիդ-դիէթանոլային համակարգով հարուցված ակրիլանիտրիլի պոլիմերման կինետիկայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 157-160 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Մելք-Խաչատրյան, Լ. է. Շատվորյան

  Биологическая природа степной вешенки— Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quel (Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quel կենսաբանական բնույթը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 161-163 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ