ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1990 #2 (174)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1990 #2 (174) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Չուբարյան Է. Վ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ., Ղազարյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալներ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Թալալյան Ա. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վիլ. Մ., Հարությունյան Վլ. Մ.,Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ., Տոնոյան Ռ. Ն.

  Բովանդակություն

  Ն. Հ. Գևորգյան, Վ. Խ. Մուսոյան

  Суммирование биортогонального разложения по неполной системе рациональных функций в круге (Ըստ ոացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգի երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարումը շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Ռաֆայելյան

  Интерполяция целыми функциями экспоненциального типа. I (Էքսպոնենցիալ տիպի ամբողջ ֆունկցիաներում ինտերպոլյացիա: I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 11-18 (ռուսերեն) |

  Լ. Մ. Հակոբյան

  Точечные дифференцирования алгебр обобщенных аналитических функций (Ընդհանրացված անալիտիկ ֆունկցիաների հանրահաշիվների կետային դիֆերենցումները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 19-27 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Սարգսյան

  О неоднородной задаче Дирихле для биволнового уравнения в случае круга (Երկալիքային հավասարման համար Դիրիխլեի անհամասեռ խնդրի մասին շրջանի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 28-36 (ռուսերեն) |

  Լյու Սյաոցզյան, Լ. Ա. Մաթևոսյան

  Вполне геодезические поверхности в римановых пространствах ортогональной композиции (Լիովին դեոդեդիկ մակերևույթներ օրթոգոնալ կոմպոզիցիայի ռիմանյան տարածություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 37-42 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Բ. Կ. Գեղամյան, Սալեխ էլ Շահատ

  Плоская задача теории упругости анизотропного тела с удлиненным профилем (Երկարացված պրոֆիլով անիզոտրոպ մարմնի աոաձզականության տեսության հարթ խնդիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 43-53 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Հարությունյան, Ս. Հ. Հարությունյան, Ա. Է. Կորնիլով

  Измерение ширины линии генерации импульсного одночастотного С0_2 лазера (Իմպուլսային միհաճախային CՕ_2 լազերի գեներացիայի գծի լայնության չափումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 54-57 (ռուսերեն) |

  Յու. Ն. Հայրապետյան

  Приближенное решение нелинейной диффузионной задачи, учитывающее конечную скорость распространения фронта волны концентрации (Ոչ գծային դիֆուզիայի խնդրի մոտավոր լուծումը կոնցենտրացիոն ալիքի ճակատի վերջավոր արազության հաշվաոմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 58-63 (ռուսերեն) |

  Վ. Դ. Բարխոդարյան, Մ. Հ. Ավետիսյան, Վ. Մ. Ասլանյան, Վ. Ի. Վարդանյան

  Влияние УФ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена. II.Светодисперсионные исследования (ՈՒՄ-ճաոադայթման ազդեցությունը պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա: II.Հետազոտոթյոններ լուսացրման եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 64-69 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Հարությունյան, Ա. Ա. Կարազյոզով

  Разброс фоточувствительности в фотоприемных приборах с зарядовой связью (Լիցքային կապով լուսաընդունիչ սարքերում լուսազգայնության ցրվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 70-73 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Պետրոսյան

  Статическая поляризация стеклующихся систем (Ապակիացող Համակարգերի ստատիկ բևեռացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Հարությունյան, Բ. Ա. Կոստանյան, Կ. Ա. Ներսիսյան

  Закономерности термической деструкции некоторых производных моноглицерида стеариновой кислоты (Ստեարինաթթվի մոնոգլիցերիդի մի քանի ածանցյալների ջերմային քայքայման օրինաչափությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

  Հ. Վ. Հակոբյան, Ս. Հ. Ափոյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Полимеризация метакриловой кислоты в обратных эмульсиях, стабилизированных лецитином (Լեցիտինով կայունացված մեթակրիլաթթվի պոլիմերոմը շրջված էմուլսիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 83-87 (ռուսերեն) |

  Ս. Ռ. Բարխուդարյան, Ե. Ն. Հովսեփյան, Ս. Ա. Մովսիսյան

  Экстракционко-фотометрическое определение трихлоруксусной кислоты с основными красителями метиловым зеленым и метиленовым голубым (Տրիքլորքացախաթթվի էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշումը հիմնային ներկանյութեր մեթիլային կանաչով և մեթիլենային կապույտով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 88-91 (ռուսերեն) |

  Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Изучение взаимодействия бромоаурата с акрифлавином экстракционно-абсорбциометрическим методом в сернокислой среде (Ակրիֆլավինի հետ բրոմաուրատի փոխազդեցության հետազոտումը կորզման-ֆոտոմետրական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 92-96 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ղուկասյան, Լ. Խ. Գալստյան, Շ. Ս. Աբբաս, Ն. Թ. Ղուկասյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Исследования в области (тригалогенметил)карбинолов IX. Реакция некоторых гетерил(трихлорметил)карбинолов с ацето- и циануксусным эфирами в основной среде (Մի շարք հետերիլ(տրիքլորմեթիլ)կարբինոլների փոխազդեցությունը ացետո- և ցիանքացախաթթվի Էսթերների հետ հիմնային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 97-101 (ռուսերեն) |

  է. Խ. Բարսեղյան, Մ. Ա. Դավթյան

  Реактивация инактивированной при pH 3,6 аргиназы печени лягушек R.Ridlbunda (R.ridibunda գորտի լյարդի նախապես ինակտիվացված (рН 3,б) արգինազայի վերակտիվացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 102-106 (ռուսերեն) |

  Ն. Ա. Ղազարյան, Ֆ. Ա. Ադամյան

  Электрофизиологическая характеристика висцеросенсорных нейронов ядра солитарного тракта при раздражении переднелатерального гипоталамуса (Մենավոր տրակտի կորիզի ընդերազդացող նեյրոնների էյեկտրաֆիզիոլոգիական բնույթը աոաջնալատերալ հիպոթալամուսի գրգռումից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 107-113 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Հովհաննիսյան, Ս. Ա. Հակոբյան, Մ. Հ. Նազլիյան

  Роль лимбической коры и паравентрикулярных ядер гипоталамуса в регуляции водовыделительной функции почек (Լիմբիական կեղևի և ենթաթմբի հարփորոքային կորիզների դերը երիկամների ջրաարտազատական ֆունկցիայի կարգավորման պրոցեսում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 114-119 (ռուսերեն) |

  Լ. Լ. Օսիպյան, Հ. Գ. Բատիկյան

  Обнаружение патулина в заплесневелых плодах томата и томатной пасте (Պատուլինի հայտնաբերումը տոմատի բորբոսապատված պտուղներում և տոմատի մածիկում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 120-126 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Սողոմոնյան, Լ. Խ. Աբրահամյան

  Ультраскульптура пыльцевого зерна Amygdalus communis L.(Amygdalus communis L.-ի փոշեհատիկների ուլտրասկուլպտուրան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 127-131 (ռուսերեն) |

  Բ. Վ. Բոյնագրյան

  Петрохимическая характеристика продуктов вулканизма мезозойской офиолитовой серии Ерахской антиклинали Вединской офиолитовой зоны Малого Кавказа (Փոքր Կովկասի Վեդիի օֆիոյիտային գոտու Երախի անտիկյինալի մեզոզոյան օֆիոլիտային սերիայի հրաբխականության արդյունքների պետրոքիմիական բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 132-138 (ռուսերեն) |

  Հ. Կ. Գաբրիելյան, Ա. Վ. Խոյեցյան

  О состоянии ландшафтов Араратской котловины (Արարատյան գոգավորաքհան լանդշաֆտների վիճակի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 139-145 (ռուսերեն) |

  Թ. Գ. Վարդանյան

  Հայակական ԽՍՀի տարածքի զոնայացամը ըստ գետերի սակավաջրության բնույթի | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 146-150 |

  Ս. Գ. Սարգսյան , Շաո Գոպեյ

  Об одном методе прогнозирования землетрясений (Երկրաշարժի կանխագուշակման մի եղանակի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 151-155 (ռուսերեն) |

  Պ. Լ. Ալեքսանյան, Ռ. Կ. Կարախանյան

  Кикучи-электронограммы кремния с обращением контраста линий второго порядка (Սիլիցումի կիկուչի-էլեկտրոնագրամներ երկրորդ կարգի գծերի կոնտրաստի շրջումով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 156-158 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ղուկասյան, Լ. Խ. Գալստյան , Շ. Ս. Աբրաս, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Исследование в области (тригалогекметил)карбинолов. X. Синтез иминотиазолидинонов цвиттерионного строения (Ցվիտտերիոնական կառույցի իմինոթիազոլիդինոնների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 159-161 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Սիմոնյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  О корреляции между потенциалом ионизации аминоспиртов и эффективностью инициирования системы пероксид бензоила-аминоспирты (Ամինասպիրտների իոնացման պոտենցիալների և բենզոիլ պերօքսիդ-ամինասպիրտներ համակարգի հարուցման էֆեկտիվաթյան միջև գոյություն անեցող կոռելյացիայի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 162-163 (ռուսերեն) |

  Լ. Հ. Գրիգորյան, Ս. Մուսա, Ռ. Հ. Դայան, Կ. Վ. Սարգսյան, Ս. Ա. Ավետիսյան

  Новый реагент для экстракционно-флуориметрического определения элементов (Նոր ոեագենտ տարրերի էքստրակցիոն-ֆլուորիմետրական որոշման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 164-165 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ