ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1990 # 3 (175)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1990 # 3 (175) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Չուբարյան Է. Վ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ., Ղազարյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալներ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Թալալյան Ա. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վիլ. Մ., Հարությունյան Վլ. Մ.,Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ., Տոնոյան Ռ. Ն.

  Բովանդակություն

  Գ. Վ. Վիրաբյան, Գ. Ա. Սարգսյան

  Օ спектральных свойствах пучка для нелинейных уравнений Монжа-Ампера в пространстве вектор-функций (Մոնժ-Ամպերի ոչ գծային հավասարումների փնջի սպեկտրալ հատկությունների մասին վեկտոր-ֆանկցիաների տարածությունում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Ռաֆայելյան

  Интерполяция целыми функциями экспоненциального типа. II (Էքսպոնենցիալ տիպի ամբողջ ֆունկցիաներով ինտերպոլյացիա: Մաս II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 8-14 (ռուսերեն) |

  Ռ. Գ. Հայրապետյան, Լ. Ս. Ղանթարջյան

  О точном управлении смешанной задачей для уравнения колебаний струны (Լարի տատանման հավասարման համար խաոը խնդրի ճշգրիտ կառավարման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 15-20 (ռուսերեն) |

  է. Ա. Միրզախանյան

  О некоторых классах непрерывных отображений подмножеств гильбертова пространства: часть 1. (Հիլբերտյան տարածության ենթաբազմությունների անընդհատ արտապատկերումների որոշ դասերի մասին. մաս 1) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 21-28 (ռուսերեն) |

  Պ. Ս. Ավետիսյան

  О коэрцитивной разрешимости одного уравнения с параметром (Պարամետրով մի հավասարման կոէրցիտիվ լուծելիության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 29-33 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Շահինյան

  Об одной задаче устойчивости систем с распределенными параметрами при интегрально-малых возмущениях по времени (Բաշխված պարամետրերով համակարգերի կայունության մի խնդրի մասին ինտեգրալի փոքր գրգռումների դեպքում կախված ժամանակից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 34-40 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Սարգսյան

  К задаче колебания неоднородной струны (Անհամասեռ լարի տատանման խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 41-44 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Հարությունյան, Ա.Ա.Կարագյոզով

  Термогенерация заряда в трехфазных фотоприемных приборах с зарядовой связью (Լիցքի ջերմագեներացիան լիցքային կապով եռաֆազ ֆոտոընդունիչ սարքերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 45-49 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Չփլախլան, Հ. Ե. Մկրտչյան, Ա. Վ. Ջամբարյանց

  Одномерная модель внутримолекулярных перегруппировок с известными начальными и конечными состояниями (Ներմոլեկուլային խմբավորումների միաչափ մոդել, երբ հայտնի են սկզբնական և վերջնական վիճակները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 50-56 (ռուսերեն) |

  Վ. Գ. Բարխուդարյան, Մ. Հ. Ավետիսյան, Վ. Ի. Վարդանյան

  Влияние γ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена. III. Исследование молекулярно-массового распределения (γ-ճառագայթման ազդեցությունը պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա. III. Ըստ մոլեկուլային զանգվածների բաշխման հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 57-59 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Ալումյան, Ֆ. Հ. էյրամջյան

  Определение модуля упругости монокристаллов кремния, подвергнутых лазерному воздействию, с помощью метода маятниковых полос рентгеновских лучей (Լազերային ճառագայթման ենթարկված սիլիցիումի միաբյուրեղների առաձգական հաստատունի որոշումը ռենտգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի օգնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 60-64 (ռուսերեն) |

  Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Հ. Ա. Իսմայիլ, Ա. Հ. Մարտիրոսյան

  Структура лауэ-пятен полученных от толстых совершенных кристаллов с приповерхностными деформированными слоями (Մերձմակերևութային դեֆորմացված շերտերով հաստ կատարյալ բյուրեղներից ստացված լաուե-բծերի կառուցվածքը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 65-69 (ռուսերեն) |

  Ռ. Հ. Չալթիկյան, Գ. Է. Սաֆարյան, Լ. Լ. Զարգարյան, Գ. Ս. Սիմոնյան

  Специфические взаимодействия в мономерных парах винилацетат-акрилонитрил и винилацетат-хлоропрен (Յուրահատուկ փոխազդեցություններ վինիլացետատ-ակրիլանիտրիլ(ՎԱ-ԱՆ) և վինիլացետատ-քլորոպրեն(ՎԱ-ՔՊ) մոնոմերային զույգերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 70-72 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Խաչատրյան, Լ. Ա. Սահակյան, Պ. Հրնչիար, Ն. Օ. Մարգարյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Синтез некоторых новых производных N-содержащих гетероциклов на базе 1,3-циклодикарбонильных соединений (N-պարունակոդ հետերոցիկլիկ միացությունների մի քանի նոր ածանցյալների սինթեզը 1,3-ցիկլոունդեկադիոնի բազայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 73-77 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Դ. Բաղդասարյան, Ռ. Ա. Սարգսյան, է. Ե. Ղափանցյան

  Исследование растворимости в системе Na_2MoO_4-Na_3C_6H_5O_7-H_2O при 20°C (Լուծելիության ուսումնասիրությունը Na_2MoO_4-Na_3C_6H_5O_7-H_2O համակարգում 20°C-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 83-86 (ռուսերեն) |

  U. Մ. Մարգարյան, Վ. Մ. Թադևոսյան, Շ. Ա. Մարգարյան, Վ. Ա. Պետրոսյան

  Интенсификация дубления кож в присутствии диметисульфоксида (Կաշվի դաբաղման ինտենսիֆիկացիան դիմեթիլսուլֆօքսիդի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 87-90 (ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Գայբակյան, Դ. Հ. Համուի

  Ионообменная тонкослойная хроматография элементов. Разделение золота(III), селена(IV), селена(VI), теллура(IV) и теллура(VI) в растворах азотной кислоты (Տարրերի իոնափոխանակային նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիան ոսկու(III), սելենի(IV), սելենի(VI), տելուրի(IV) և տելուրի(VI) խառնուրդների բաժանումը ազոտաթթվական լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 91-97 (ռուսերեն) |

  Ն. Ս. Հակոբյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ն. Յու. Սարգսյան

  Амигдалярные механизмы регуляции активности бульбарных дыхательных нейронов в динамике гипоксии (Բուլբար շնչառական նեյրոնների ակտիվության վարդավորման ամիգդալյար մեխանիզմները հիպօքսիայի դինամիկայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 98-104 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Ղուկասյան, Ա. Ի. Գորովայա, Ի. Պ. Կասպարովա

  Действие гумата натрия на частоту соматических мутаций, индуцированных ТМТД (Նատրիումի հումատի ազդեցությունը ՏՄՏԴ-ի կողմից մակածված սոմատիկ մուտացիաների հաճախականության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 105-109 (ռուսերեն) |

  Ս. Պ. Հովհաննիսյան, Հ. Հ. Բաբայան

  Влияние стереоизомеров аминокислот на активности оксидазы D-аминокислот Aspergillus niger R-3 (Ամինաթթուների ստերեոիզոմերների ազդեցությունը Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկի D-ամինաթթվային օքսիդազի ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 110-113 (ռուսերեն) |

  Լ. Լ. Հովսեփյան, Հ. Գ. Բատիկյան, Գ. Ա. Հովհաննիսյան

  Флора мицелиальных грибов сырья, предназначенного для изготовления виноградного сока в условиях Армении (Հայաստանի պայմաններում խաղողի հյութի պատրաստման համար նախատեսված հումքի միցելիալ սնկերի ֆլորան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 114-119 (ռուսերեն) |

  Ք. Գ. Ավագյան, Բ. Ի. Դիլդարյան

  Лесная растительность северо-восточных склонов Техенисского хребта Армении (Հայաստանի Թեղենիսի լեռնաշղթայի Հյոսիս-արևելյան լանջերի անտառային բուսականությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 120-124 (ռուսերեն) |

  Ս. Խ. Պիպոյան, Ռ. Ա. Մայիլյան

  Морфологическая характеристика серебряного карася (Carassius auratus gibelio (BIoch)) различных водоемов Араратской равнины (Արարատյան հարթավայրի տարբեր ջրավազանների արծաթափայլ լճածածանի (Carasslus auratus gibelio (Bloch)) մորֆոլոգիական բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 125-131 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Ադամյան

  Взаимообуславливающая связь между геологическими и технологическими условиями бурения геологоразведочных скважин на медно-молибденовых месторождениях Армении (Հայաստանի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրերի երկրաբանական և տեխնոլոգիական երկրաբանահետախուզական հորատանցքերի հորատման պայմանների փոխհարաբերական կապը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 132-138 (ռուսերեն) |

  Բ. Հ. Բեզիրգանյան, Ա. Ն. Մարտիրոսյան

  О роли рудных столбов в распределении запасов золота на одном из месторождений Малого Кавказа (Փոքր Կովկասի հանքավայրերից մեկում ոսկու պաշարների տեղաբաշխման մեջ հանքային սյուների դերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 139-144 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Մուսայելյան

  О некоторых результатах паспортизации источников загрязения оз.Севан и его бассейна (Սևանա լճի և նրա ավազանի աղտոտման աղբյուրների անձնագրացման մի քանի արդյունքների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 145-151 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Սարգսյան

  Вычисление вероятностной характеристики распознающих систем персептронного типа (Պերցեպտրոնային տիպի ճանաչող համակարգի հավանականային բնութագրիչի հաշվում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 152-154 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Մնացականյան

  Оценка величины намагниченности насыщения ферритов из анализа спектров ферромагнитного резонанса (Ֆերոմագնիսական ռեզոնանսի սպեկտրների վերլուծության հիման վրա ֆերիտների հագեցման մագնիսացման մեծության գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 155-157 (ռուսերեն) |

  Է. Ս. Սարգսյան, Վ. Ն. Պորոշին, Ա. Մ. Խաչատրյան, Դ. Հ. Բաղդասարյան

  Температурная зависимость поглощения лазерного излучения 10.6 мкм в дырочном германии (Անցքային գերմանիումում լազերային λ=10,6 մկմ ճառագայթի կլանման ջերմաստիճանային կախվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 158-161 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Սիմոնյան, Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Բ. Մ. Սողոմոնյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Некоторые особенности продукта окисления фенилдиэтаноламина пероксидом бензоила при полимеризации акрилонитрила в растворе диметилформамида (Դիմեթիլֆորմամիդի լուծույթում ակրիլանիտրիլի պոլիմերման Ժամանակ բենզոիլի պերօքսիդիով ֆենիլդիէթանոլամինի օքսիդացման արգասիքի որոշ յուրօրինակությանները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 162-165 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Թասլաիւչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Լ. Լ. Հովսեփյան

  Стимулирующее и ингибирующее воздействие культур некоторых макромицетов из Армении на всхожесть семян культурных растений (Հայաստանի որոշ մակրոմիցետների խթանող և արգելակող ազդեցությունը մշակվող բույսերի սերմերի ծլունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 166-168 (ռուսերեն) |

  Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Կարապետյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան

  Электрическая активность зрительной области коры и функциональное состояние человека-оператора дисплея(Կեղևի տեսողական շրջանի էլեկտրական ակտիվոթյունը և դիսփլեյի մարդ-օպերատորի ֆունկցիոնալ վիճակը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 169-171 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ