ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1989 #1 (170)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1989 #1 (170) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Մ. Ի. Կարախանյան

  Об асимптотическом свойстве коммутаторов нормальных операторов в слабой, сильной и сильнейшей В-модульной оперативной топологиях (Նորմալ օպերատորների կոմուտատորների ասիմպտոտիկ հատկությունը թույլ, ուժեղ և ուժեղագույն В-մոդուլային օպերատորային տոպոլոգիաներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 3-6 (ռուսերեն) |

  Տ. Պ. Ղազանչյան

  Теорема Чжуна для схемы серий независимых случайных величин (Չժունի թեորեմը անկախ պատահական մեծությունների սերիաների սխեմայի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 7-10 (ռուսերեն) |

  Հ. Ռ. Պողոսյան

  Вариационно-разностная схема решения задачи Дирихле для эллиптических псевдодифференциальных уравнений второго порядка (Երկրորդ կարգի էլիպտիկ պսևդո դիֆերենցիալ հավասարումների համար Դիրիխլեի խնդրի լուծման վարիացիոն-տարբերակային սխեման ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 11-17 (ռուսերեն) |

  Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան

  Оптимальные множества в n-мерном кубе (Օպտիմալ բազմություններ ո-չափանի խորանարդում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 18-26 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Գաբրիելյան, Ս. Գ. Շահինյան

  О неустойчивости систем дифференциальных уравнений при интегрально-малых возмущениях (Դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի անկայունության մասին ինտեգրալով փոքր գրգռումների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 27-32 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Սանոյան

  Щелевые волны в магнитострикационных средах (Ճեղքային ալիքները մագնիսաստրիկցիոն միջավայրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 33-42 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Աբրահամյան

  О природе 3-кпс и 3-км/с “рукавов” Галактики (Գալակտիկայի 3-կպս և 135-կմ/վ «թևերի» բնույթի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 43-48 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Հովհաննիսյան, Ի. Ս. Ռեզ

  Влияние гидродинамики на распределение газовых включений в расплаве при кристаллизации методом Чохральского (Հիդրոդինամիկայի ազդեցությունը հալույթում գազային մասնիկների բաշխման վրա Չոխրալսկու եղանակով բյուրեղացման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 49-55 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Հարությունյան, Ռ. Ս. Բարսեղյան, Գ. Ե. Գրիգորյան, Վ. Շ. Ջարգարյան, Վ. Ա. Մխիկյան, Բ. Օ. Սեմերջյան

  Фоточувствительные структуры на основе кремния, легированного селеном (Ֆոտոզգայուն կառուցվածքներ սելենով լեգիրացված սիլիցիումի հիմքի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 56-61 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Պետրոսյան

  Электропроводность стеклообразующих веществ (Ապակիացնող նյութերի էլեկտրահաղորդականությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 62-66 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Նավասարդյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան

  Неполное отражение рентгеновских лучей от поверхности монокристалла и поведение проходящих пучков в условиях Брэгга (Ռենտգենյան ճառագայթների ոչ լրիվ անդրադարձումը միաբյուրեղի մակերևույթից և անցնող փնջերի վարքը Բրեգի պայմանի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 67-73 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան, Լ. Հ. Գրիգորյան

  Экстракционно-флуориметрическое определение железа пиронином Ж (Երկաթի էքստրակցիոն-ֆլուորիմետրիկ որոշումը Պիրոնին ժ-ով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 74-77 (ռուսերեն) |

  Վ. Ա. Պետրոսյան, Ս. Գ. Միրզախանյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, է. Ռ. Առաքելովա, Ս. Ս. Նահապետյան, Վ. Ե. Շկլովեր, Յու. Տ. Ստրուչկով

  Строение продуктов взаимодействия N-метил-α-пирролидона с бромом(N-մեթիլ-α-պիրոլիդոնի և բրոմի փոխազդեցության արգասիքի կառուցվածքը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 78-84 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Ս. Հ. Նալչաջյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Влияние диметилдодециламина (ДДА) на скорость эмульсионной полимеризации метилметакрилата II. Влияние ДДА на среднюю степень полимеризации, на ММР, тактичность ПММА и коллоидные свойства системы (Դիմեթիլ-դոդեցիլամինի ազդեցությունը մեթիլմետակրիլատի էմուլսիոն պոլիմերման արագության վրա: II. Դիմեթիլդոդեցիլամինի ազդեցությունը պոլիմերման միջին աստիճանի մոլեկուլային զանգվածի բաշխման, ՊՄՄԱ-ի տակտիկության և համակարգի կոլոիդային հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 85-89 (ռուսերեն) |

  Լ. Ե. Պողոսյան, Ս. Ն. Ավագյան, Ա. Մ. Առաքելյան, Ս. Ս. Ավագյան

  Координационные соединения Се(III) с некоторыми органическими лигандами (Се(III)-ի կոորդինացիոն միացությունները մի քանի օրգանական լիգանդների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 90-93 (ռուսերեն) |

  Ռ. Լ. Թումանյան, Ս. Վ. Չուբարյան, Լ. Մ. Հարությունյան

  Вляние аргинина и продуктов его распада на аргиназную активность и прирост биомассы дрожжей Candida guilliermondii var membranaefaciens (Արգինինի և նրա ճեղքման պրոդուկտների ազդեցությունը Candida guillienmondii var membranaefaciens խմորասնկերի արգինազային ակտիվության և կենսազանգվածի աճի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 94-100 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Ավետովա, Ծ. Ի. Ադամյան, է. Ս. Գևորգյան

  Роль β-адренорецепторов в механизме влияния голубого пятна на эритропоэз (β-ադրենոռեցեպտորների դերը էրիթրոպոեզի վրա կապույտ բծի ազդեցության մեխանիզմում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 101-104 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Ջ. Հ. Վարդանյան

  Изоэнзимный спектр и некоторые физико-химические свойства аргиназы проростков гороха (Ոլոռի ծիլերի իզոֆերմենտային սպեկտրը և մի քանի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 105-109 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Ադամյան

  Геологические условия и выбор режима бурения разведочных скважин на месторождениях туфов Армении (Հայաստանի հրափխրաքարերի հանքավայրերի երկրաբանական պայմանները և հետախուզական հորատանցքերի հորատման ռեժիմի ընտրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 110-115 (ռուսերեն) |

  Գ. Պ. Սիմոնյան, Ն. Պ. Կոստենկո

  Соотношение структурных и орографических форм территории Армянской ССР (по данным комплексных профилей) (Հայկական ՍՍՀ-ի տարածքի կառուցվածքային ու օրոգրաֆիկ ձևերի փոխհարաբերությունը (ըստ համալիր պրոֆիլների)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 116-125 (ռուսերեն) |

  Ա. Թ. Գրիգորյան

  Ջրամբարների ազդեցությունը Հայկական ԽՍՀ գետերի ջերմային ռեժիմի վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 126-131 |

  Դ. Դ. Տաբիձե, Լ. Ա. Տիգիշվիլի

  Генезис Абул-Самсарского хребта с позиции объемной направленности геоморфических исследований (Աբուլ-Սամսարի լեռնաշղթայի ծագումը ծավալային գեոմորֆոլոգիական հետազոտման դիրքից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 132-139 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Կ. Ա. Գալստյան

  Об одним методе решения задачи термопругости неортотропной пластинки (Ոչ օրթոտրոպ սալի թերմոառաձգականության խնդրի լուծման մի մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 140-143 (ռուսերեն) |

  Յու. Վ. Կարակաշյան

  Экзитоны в полупроводниках с узкой запрещенной зоной (էքսիտոնները նեղ արգելման գոտիով կիսահաղորդիչներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 144-147 (ռուսերեն) |

  Ռ. Մ. Հակոբյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան

  Полимеризация акриламида, инициированная системой персульфат–полидиметиламиноэтилметакрилат–медь(II) в водных растворах ( Ջրային լուծույթում պերսուլֆատ-պոլիդիմեթիլամինոէթիլմետակրիլատ-Cu (II) համակարգում հարուցված ակրիլամիդի պոլիմերումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

  Կ. Ա. Ջիվանյան, Ա. Ս. Մխիթարյան

  Об особенностях реакции эндокринной ткани поджелудочной железы домашних кур на частичную гепатэктомию (Տնային հավերի ենթաստամոքսային գեղձի ներզատական հյուսվածքի առանձնահատկությունները մասնակի հեպատեկտոմիայից հետո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 151-153 (ռուսերեն) |

  Վ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Կարապետյան, Ա. Ն. Հակոբյան

  Особенности динамики ЭЭГ заднеассоциативной области коры при различных функциональных состояниях у человека-оператора дисплея (Կեղևի հետին ասոցիատիվ շրջանի ԷԷԳ-ի առանձնահատկությունները դիսփլեյի մարդ-օպերատորի տարբեր ֆունկցիոնալ վիճակներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 154-156 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Հասրաթյան, Մ. Ա. Մովսիսյան

  Некоторые данные о корреляции палеогеновых вулканогенно-осадочных пород Севано-Ширакского синклинория по данным микроэлементов (Սևանա-Շիրակյան սինկլինորիումի պալեոգենի հասակի հրաբխա-նստվածքային ապարների համադրման որոշ տվյալներ ըստ միկրոտարրերի առկայության) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 157-158 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ