ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1989 #2 (171)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1989 #2 (171) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Բ. Հ. Սահակյան

  О решении некоторых дифференциальных уравнений дробного порядка (Կոտորակային կարգի որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 3-9 (ռուսերեն) |

  Ս. Ղ. Աֆյան

  Система обыкновенных дифференциальных уравнений неканонического вида. I (Սովորական ածանցյալներով հավասարումների ոչ կանոնական տեսքի համակարգեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 10-15 (ռուսերեն) |

  Մ. Ի. Զասլավսկայա

  О некоторых представлениях равномерных алгебр на единичной окружности и политоре (Միավոր շրջանագծի և բազմաչափանի տորի վրա որոշված հավասարաչափ հանրահաշիվների որոշ ներկայացումների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 16-20 (ռուսերեն) |

  Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան

  О совершенных равновесных кодах (Կատարյալ հավասարակշիռ կոդերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 21-23 (ռուսերեն) |

  Յ. Բրիլլա, Վ. Ս. Սարգսյան

  Смешанная краевая задача для вязкоупругой анизотропной полуплоскости (Առաձգամածուցիկ անիզոտրոպ կիսահարթության համար խառը եզրային խնդիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 24-34 (ռուսերեն) |

  Ա. Ն.Կուշբակով

  Периодическая упругая задача для упругой составной бесконечной пластины с неоднородными креплениями (Անհամասեռ վերադիրներով առաձգական բաղադրիչ անվերջ սալի պարբերական կոնտակտային խնդիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 35-41 (ռուսերեն) |

  Դ. Հ. Բադալյան, Ա. Ա. Մուրադյան

  Учет корреляции атомов в бинарных сплавах со сложными решетками и в сверхструктурах с несколькими параметрами дальнего порядка (Ատոմների կորելյացիայի հաշվառումը բարդ ցանցերով երկբաղադրիչ համաձուլվածքներում և հեռակա կարգի մի քանի պարամետրերով գերստրուկտուրաներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 42-48 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Մկրտչյան

  Движение вихря в неоднородном джозефсоновском переходе (Մրրիկի շարժումը Ջոզեֆսոնի անհամասեռ անցումում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 49-52 (ռուսերեն) |

  Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Լ. Գ. Գասպարյան, Վ. Պ. Մկրտչյան

  Дифракция рентгеновских лучей в приповерхностных слоях монокристаллов (Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիան միաբյուրեղների մերձմակերևութային շերտերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 53-59 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Ասլանյան, Ս. Հ. Նալչաջյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Влияние диметилдодециламина (ДДА) на скорость эмульсионной полимеризации метилметакрилата (Դիմեթիլդոդեցիլամինի ազդեցությունը մեթիլմե-տակրիլատի էմուլսիոն պոլիմերման արագության վրա: III. Ինքնաարագացումը դիմեթիլդոդեցիլամիսի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 60-63 (ռուսերեն) |

  Ժ. Ն. Չոբանյան , Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Аминосоединения и их хелаты (Ամինամիացությունները և նրանց խելատները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 64-67 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Գ. Փայան, Լ. Վ. Ադամյան

  Математическое планирование системы вольфрамат кобальта–минеральные кислоты–вода (Կոբալտի վոլֆրամատ — հանքային թթուներ - ջուր համակարգի մաթեմատիկական պլանավորումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 68-71 (ռուսերեն) |

  Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Изучение взаимодействия бромаурата с основным красителем акридиновым оранжевым в серно-кислой среде (Հիմնային ներկանյութ ակրիդինային նարնջագույնի հետ բրոմաուրատի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 72-76 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-фотометрическое определение хрома родамином 6Ж в промстоках, почвах и растениях (Քրոմի էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշումը Ռոդամին 6ժ-ով արտադրական հոսող ջրերում, հողերում և բույսերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 77-81 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Գ. Ջ. Խաչատրյան, Ի. Վ. Գոգինյան

  О некоторых свойствах трансаминазы разветвленых аминокислот печени кур (Հավի լյարդի ճյուղավորված ամինաթթուների տրանսամինազայի մի քանի հատկյությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 82-87 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ա. Մաիլյան, Ս. Խ. Պիպոյան, Ն. Ա. Բարսամյան

  Изучение плодовитости серебряного карася, проникшего в оз.Севан (Սևանա լիճ թափանցած արծաթափայլ լճածածանի բեղունության ուսումնասիրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 88-93 (ռուսերեն) |

  Կ. Գ. Ազարյան, Շ. Վ. Խոնդկարյան

  Морфолого-анатомические изменения растений томата, пораженных вирусом пятнистого увядания (Բծավոր թառամման վիրուսով վարակված լոլիկի բույսերի մորֆո-անատոմիական փոփոխությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 94-97 (ռուսերեն) |

  Լ. Կ. Վարդանյան, Ջ. Ա. Գրիգորյան

  Паразитофауна рыб реки Арпа (Արփա գետի ձկներհ մակաբույծների ֆաունան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 98-101 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Սարգսյան

  Связь магматизма имметаллогении с поперечными дислокациями мегантиклинория Малого Кавказа. I (Փոքր Կովկասի մեգանտիկլինորիումի մագմայականության և մետաղագոյացման կապը լայնակի տեղափոխումների հետ: I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 102-110 (ռուսերեն) |

  Դ. Ա. Խաչատրյան

  О роли сопротивления приемной и питающей цепи в методах электроразведки постоянным током (Սնող և չափիչ շղթայի ընդհանուր դիմադրության դերը հաստատուն հոսանքի էլեկտրահետախուզական մեթոդներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 111-117 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Մուսայելյան

  Водохозяйственный баланс как основа плана водообеспечения административного района (Ջրատնտեսական հաշվեկշիռը որպես վարչական շրջանի ջրապահովման պլանի հիմք) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 118-125 (ռուսերեն) |

  Ռ. Խ. Գագինյան

  История развития рельефа Северного Зангезура в неоген-антропогене (Հյուսիսային Ջանգեզուրի ռելիեֆի զարգացման պատմությունը նէոգեն-անթրոպոգենում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 126-134 (ռուսերեն) |

  Յու. Ջ. Յուսիֆ

  Решения задачи оптимальной стабилизации цилиндрической оболочки (Գլանային թաղանթի օպտիմալ կայունացման խնդրի լուծումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 135-138 (ռուսերեն) |

  Լ. Մ. Մովսիսյան

  Об эффективности ускоряющего волновода при изменяющейся кинематической равновесной фазе (Փոփոխական կինեմատիկ հավասարակշռված փուլի դեպքում արագացնող ալիքատարի արդյունավետության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 139-141 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Սիմոնյան, Բ. Մ. Սողոմոնյան

  Изучение реакции пероксид бензоила–фенилдиэтаноламин методом ЭПР (Բենզոիլ պերօքսիդ-ֆենիլդիէթանոլամին ռեակցիայի ուսումնասիրությունը ԷՊՌ մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 142-143 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ