ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1989 #3 (172)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1989 #3 (172) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Գ. Գ. Գևորգյան

  О рядах Хаара и Франклина с одинаковыми коэффициентами ( Միևնույն գործակիցներով Հաարի և Ֆրանկլինի շարքերի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 3-9 (ռուսերեն) |

  Ս. Ղ. Աֆյան

  Система обыкновенных дифференциальных уравнений неканонического вида. II (Սովորական ածանցյալներով հավասարումների ոչ կանոնական տեսքի համակարգեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 10-14 (ռուսերեն) |

  Է. Ա. Միրզախանյան

  Об одном бесконечном обобщении теоремы Борсука о неограниченной компоненте (Անսահմանափակ կոմպոնենտի վերաբերյալ Բորսուկի թեորեմի մի անվերջ չափանի ընդհանրացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 15-20 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Գասպարյան, Գ. Շ. Ներսիսյան

  Об одном усеченном методе безусловной минимизации (Առանց պայմանի մինիմացման մի մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 21-25 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Բաբասյան

  Об обратной задаче рассеяния для дифференциальных операторов высших порядков на полуоси (Կիսառանցքի վրա բարձր կարգի դիֆերենցիալ օպերատորների համար ցրման հակադարձ խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 26-32 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Աթոյան

  Оптимизация композитной балки при динамических воздействиях (Մածուցիկ հեղուկի շարժման զարգացումը ծակոտկեն պատերի հարթ դիֆուզորում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 33-36 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Բաբաջանյան

  Развитие течения вязкой жидкости в плоском диффузоре с пористыми стенками (Մածուցիկ հեղուկի շարժման զարգացումը ծակոտկեն պատերի հարթ դիֆուզորում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 37-42 (ռուսերեն) |

  Վ. Վ. Գնունի

  Проектирование оптимальной по устойчивости сжатой цилиндрической оболочки из композиционного материала (КМ) (Կոմպոզիցիոն նյութից պատրաստված, ըստ կայունության օպտիմալ, սեղմված գլանային թաղանթի նախագծումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 43-49 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Մկրտչյան

  Энергия вихря в неоднородном сверхпроводнике (Մրրիկի էներգիան անհամասեռ գերհաղորդիչում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 50-56 (ռուսերեն) |

  Յու. Ն. Հայրապետյան

  Процессы переноса с коэффициентом, меняющимся по произвольному степенному закону в изотропном пространстве произвольной размерности (I) (Կամայական աստիճանային օրենքով փոփոխվող գործակցով փոխանցման պրոցեսներ կամայական չափողականություն ունեցող իզոտրոպ տարածության մեջ։ I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 57-64 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Հարությունյան, Մ. Լ. Դիմակսյան, Գ. Ե. Գրիգորյան

  Получение и исследование некоторых электрофизических свойств моноселенида галия (Գալիումի մոնոսելենիդի ստացումը և մի քանի էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

  Ժ. Հ. Նինոյան, Գ. Ս. Սարգսյան

  Получение и применение перестраиваемой второй гармоники лазера на красителе (Ներկի լազերի վերալարվող երկրորդ հարմոնիկի ստացումը և կիրաոումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 69-71 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Կարագյոզով

  Искажение информации при переносе заряда в ПЗС-фотоприемниках (Ինֆորմացիայի աղավաղումը ԼԿՍ ֆոտոընդունիչներում լիցքի տեղափոխման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 72-75 (ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Մելիքսեթյան, Ռ. Մ. Հակոբյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Алильные эфиры ортофосфорной кислоты (Օրթոֆոսֆորական թթվի ալիլ եթերները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 76-80 (ռուսերեն) |

  Վ. Ա. Պետրոսյան, Մ. Վ. Մաթևոսյան, է. Ա. Գրիգոբյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Фосфор и бромсодержащий активатор поверхности обувных подошв (Կոշիկի ներբանների մակերևույթի ֆոսֆոր և բրոմ պարունակող ակտիվարար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 81-85 (ռուսերեն) |

  Վ. Վ. Գբիգորյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Ռ. Վ. Եղոյան

  Физико-химические свойства растворов полидиметиламиноэтилметакрилата (Պոլիդիմեթիլամինաէթիլմետակրիլատի լուծույթների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 86-90 (ռուսերեն) |

  Ջ. Ա. Միքայելյան, Վ. ժ. Արծրունի, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Экстракция бромидного ацидокомплекса таллия сафранином T ( Թալիումի բրոմիդային ացիդոկոմպլեքսի էքստրակցիան սաֆրանինով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 91-94 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Խաչատրյան, Լ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ֆ. Պապոյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Синтез некоторых новых производных имидазола на базе себациоина и себациоила ( Իմիդազոլի մի քանի նոր ածանցյալների սինթեզը սեբացիոնի և սեբացիոլի բազայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 95-98 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Երվանդյան, Ն. Պ. Բեգլարյան

  Изучение мейоза и качества пыльцы табака под воздействием гиббереловой кислоты и зеленого прочного в М_2 (Ծխախոտի և ծաղկափոշու որակի ուսումնասիրությունը գիբերելաթթվի և կանաչ ամուրի ազդեցության տակ M_2-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 99-103 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Ղուկասյան, Ա. Ի. Գորովայա, Ի. Պ. Կասպարովա

  Выявление мутагенной активности ТМТД и гумата натрия при совместном действии на традесканцию клон 02 (ՏՄՏԴ-ի և նատրիումի հումատի մուտագեն ակտիվության հայտնաբերումը նրանց համատեղ ազդեցության դեպքում տրադեսկանցիայի 02 կլոնի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 104-109 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Գրիգորյան, Հ. Մ. Կարաքեշիշյան

  Изменение химического состава и ирригационных свойств вод бассейна реки Дебед в связи с их антропогенным загрязнением (Դեբեդ գետի ավազանի ջրերի քիմիաբան կազմի և իրիգացիոն հատկությունների փոփոխությունը կապված անթրոպոգեն աղտոտման հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 110-115 (ռուսերեն) |

  Մ. Վ. Նադիրյան

  Изменение биологической надежности организма как показатель онтогенетического развития (Օրգանիզմի կենսաբանական հուսալիության փոփոխությունը որպես օնտոգենետիկ զարգացման ցուցանիշ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 116-122 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Մինասյան

  Влияние общей миграции на содержание белковых фракций, свободных аминокислот и липопротеидов сыворотки крови кроликов (Ընդհանուր թրթռման ազդեցությունը ճագարների արյան սպիտակուցային ֆրակցիաների, ազատ ամինաթթուների և լիպոպրոտեիդների քանակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 123-126 (ռուսերեն) |

  Բ. Հ. Բեզիրգանյան, Ռ. Վ. Հովհաննիսյան, Ժ. Հ. Մանսուրյան, Գ. Ռ. Գարեյան

  К оценке перспектив рудоносности северо-восточного продолжения Алавердского месторождения меди (Ալավերդու պղնձի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան շարունակության հանքատարության հեռանկարների գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 127-132 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Մովսեսյան, Ռ. Լ. Տեր-Աբրամյան

  К оценке прогнозных ресурсов медно-порфирового оруденения (Պղինձպորֆիրային հանքայնացման կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 133-136 (ռուսերեն) |

  Դ. Ա. Խաչատրյան, Ն. Պիներո Մորալես, Վ. Դ. Խաչատրյան

  Интерпретация кривых ВЭЗ типа К и Q с использованием сопротивления приемных линий ( Ուղղաձիգ էլեկտրական զոնդավորման K և Q տիպի կորերի մեկնաբանումը ընդունող գծի դիմադրության օգտագործմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 137-143 (ռուսերեն) |

  Պ. Գ. Դավթյան

  Связь рисунка речной сети Южного Зангезура с морфоструктурными элементами (Հարավային Զանգեզուրի հովտագետային ցանցի պատկերի կապը ձևաբանակառուցվածքային տարրերի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 144-148 |

  Վ. Յու. Խալատով

  Ландшафтно-геофизический анализ аридности территории Армянской ССР (Հայկական ԽՍՀ տարածքի չորայնության լանդշաֆտաերկրա-ֆիզիկական վերլուծությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 149-154 (ռուսերեն) |

  Ք. Գ. Ավագյան, Բ. Ի. Դիլդարյան

  Степная растиельность южных склонов Техенисского хребта (Թեղենիսի լեռնաշղթայի հարավային լանջերի տափաստանային բուսականությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 155-157 (ռուսերեն) |

  Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Կարապետյան, Ա. Ն. Հակոբյան

  Изменение частотного спектра ЭЭГ лобных отделов коры в результате деятельности человека-оператора дисплея (Դիսփլեյի մարդ-օպերատորի գործունեության արդյունքում կեղևի ճակատային շրջանի ԷԷԳ-ի հաճախականության սպեկտրի փոփոխությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 158-160 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Սիմոնյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Система пероксид–продукты реакции первичных и вторичных аминов с виниловыми мономерами как своеобразные инициаторы раадикальнойполимеризации (Առաջնային և երկրորդային ամինների վինիլային մոնոմերների հետ ռեակցիաների արգասիքներ-պերօքսիդ համակարգերը որպես ռադիկալային պոլիմերման յուրահատուկ համակարգեր ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 161-162 (ռուսերեն) |

  Լ. Խ. Սիմոնյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  О влиянии высокого давления и стимулированного взрыва на молекулярные характеристики поливинилацетата, полученного в массе (Բարձր ճնշման և հարուցված պայթյունի ազդեցությունը զանգվածում ստացված պոլիվինիլացետատի մոլեկուլային բնութագրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 163-164 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ