ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2017, հատոր 51, № 2
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2017, հատոր 51, № 2 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը և հումանիտար հասարակագիտական «Բանբեր» հանդեսի:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ,հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

Հանդեսի հիմնադիր գլխավոր խմբագիրն է եղել (1967-1972 թթ.) ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Հովհաննես Հակոբի Չալթիկյանը:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով:
Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր ՖՄԳԴ, պրոֆեսոր Վ.Ս. Աթաբեկյան
Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԿԳԴ, պրոֆեսոր Ռ.Մ. Հարությունյան
Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Գլխավոր խմբագիր ԵՀԳԴ Հ.Հ. Սարգսյան
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1759
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.


 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ


 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ


 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեյով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ա. Ն. Առաքելյան, Մ. Ս. Առաքելյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Օսիպյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Հ. Գ. Բադալյան, Ա. Վ. Մանուկյան, Լ. Ռ. Հարությունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

  Study of physicochemical processes occurring in chrome concentrate under microwave radiation (Միկրոալիքային ճառագայթման ազդեցությամբ քրոմային կոնցենտրատներում ընթացող ֆիզիկաքիմիական երևույթների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 75–80 |

  Մ. Ա. Սամվելյան , Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ա. Ս. Գալստյան

  3-(Prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: synthones for lactone-containing new compounds (3-(պրոպ-2-ինիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոների՝ ելանյութեր լակտոն պարունակող նոր միացությունների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 81–88 |

  Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

  Obtaining esters of citric acid with high aliphatic alcohols (Կիտրոնաթթվի էսթերների ստացումը բարձրագույն ալիֆատիկ սպիրտերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 88–91 |

  Մ. Լ. Երիցյան, Ռ. Ա. Քարամյան , Ի. Ն. Սիրեկանյան , Գ. Ս. Պետրոսյան

  Modification of chitosan by polymer-analog transformations (Խիտոզանի ձևափոխումը պոլիմերանալոգային փոխակերպումներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 92-95 |

  Մոհամմադ Մ. Մոառեֆդոստ

  Reaction order determination in thiocyanate spectrophotometric measurement through extraction by formation of ion pair with thionine | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 96-99 |

  Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Փարսադանյան, Վ. Գ. Սահակյան

  Study of peculiarities of differential absorption spectra of complexes of acridine orange, ethidium bromide and methylene blue with DNA (ԴՆԹ-ի հետ ակրիդինային նարնջագույնի, էթիդիումի բրոմիդի և մեթիլեն կապույտի դիֆերենցիալ կլանման սպեկտրների առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 100-105 |

  Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան, Տ. Մ. Մինկինա, Ս. Ն. Սուշկովա

  Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112 |

  Մ. Մ. Գինովյան

  Effect of heat treatment on antimicrobial activity of crude extracts of some armenian herbs (Ջերմային մշակման ազդեցությունն որոշ հայկական դեղաբույսերի լուծամզվածքների հակամանրէային ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 113-117 |

  Տ. Ա. Շահբազյան

  Antifungal activity of mycelia of Trametes gibbosa regarding potentially pathogenic for humans and animals filamentous fungi (Trametes gibbosa միցելիումի հակասնկային ակտիվությունը մարդու և կենդանիների համար պոտենցիալ պաթոգեն միկրոմիցետների նկատմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 118-122 |

  Կ. Ա., Պանչուլազյան, Ջ. Ս. Սարգսյան

  Multiple psycho-physiological studies of aptitude of military cadets using a polygraph (Ռազմական կուրսանտների բազմակողմանի հոգեֆիզիոլոգիական և հոգեբանական հետազոտությունը պոլիգրաֆի կիրառմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 123-128 |

  Ս. Գ. Նանագյուլյան, Լ. Գ. Պերևեդենցևա, Լ. Վ. Մարգարյան , Ե. Խ. Հովհաննիսյան, Հ. Բ. Հովհաննիսյան

  Poisoning fungi and poisonings with macromycetes (Թունավոր սնկեր և մակրոմիցետներով թունավորումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 129-131 |

  Հ. Ռ. Հարությունյան

  Efficient ways of combating against pear psylla (Տանձենու տերևալվիկների դեմ արդյունավետ պայքար կազմակերպելու ուղիները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 132-134 |
  Նոր Գիրք | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 135-136 |
  Ամփոփում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 137-144 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ