ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1986 #1 (161)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1986 #1 (161) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Թալալյան Ֆ. Ա. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. |պատ. քարտուղար), Ալերսանդրյան Ռ. Ա., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Բունիաթյան Մ. Ռ., Դավթյան Մ. Ա., Հարությունյան Վլ. Մ., Հարությունյան Վ. Մ., Հարությունյան Ռ. Մ., Սարգսյան Հ. Հ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ

  Բովանդակություն

  Հ. Վ. Բադալյան, Վ. Մ. Եդիգարյան

  К вопросу наилучшего приближения K-кратно дифференцируемым функциям полиномами из системы Мюнтца в пространстве Լᴾ(01) (K-պատիկ դիֆերենցելի ֆունկցիաների Մյունտցի համակարգի բազմանդամներով Լᴾ(01) տարածությունում մոտարկման հարցի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

  Տ. Ն. Հարությունյան

  О каноническом операторе Дирака с частично заданным спектром (Մասամբ տված սպեկտրով Դիրակի կանոնիկ օպերատորի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 11-19 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Հակոբյան

  О начально-краевых задачах для вырождающихся уравнений типе С. Л. Соболева (Ս. Լ. Սոբոլևի վերասերվող հավասարումների համար սկզբնաեզրային խնդիրների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 20-26 (ռուսերեն) |

  է. Ա. Մ|ւրգա|սանյան

  О некоторых свойствах непрерывно дифференцируемых отображений подмножеств гильбертова пространства (Հիլբերտյան տարածության ենթաբազմությունների անընղ֊հատ դիֆերենցելի արտապատկերումների մի քանի հատկությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 27-32 (ռուսերեն) |

  Գ. Թ. Ափոյան

  Оценка параметра недифференцируемого коэффициента сноса (Ոչ դիֆերենցելի շեղման գործակցի պարամետրի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 33-42 (ռուսերեն) |

  Վ. Ք. Ստեփանյան

  О задаче диагностирования ошибок систем интегральных уравнений (Ինտեգրալ հավասարումների համակարգի սխալների ախտորոշման խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 43-51 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Սահակյան

  Об управлении колебаниями натянутой струны (Ձգված Լարի տատանումների ղեկավարման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 52-58 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Հարությունյան

  Дифракция сферических рентгеновских волн в двухкристальном интерферометре. II. Смешанный муар (Ռենտգենյան սֆերիկ ալիքների դիֆրակցիան երկբյուրեղ համակարգում։ II Խառը մուար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 59-64 (ռուսերեն) |

  Գ. Հ. Հարությունյան, Լ. Սկալակ, Պ. Տառաբեկ, Լ. Բ. Թավաքալյան

  Использование температур нейтрального газа для вычисления концентрации электронов в плазме (Չեզոք գազի ջերմաստիճանի օգտագործումը պլազմայում էլեկտրոնների կոնցենտրացիան հաշվելու համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 65-69 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Աբրահամյան, Ս. Վ. Հարությունյան

  Модуляциопная неустойчивость спирального пакета волн и стационарные периодические волны-огибающие (Սպիրալ ալիքային փաթեթի մոդուլյացիոն անկայունությունը և ստացիոնար պարբերական ալիք-պարուրիչներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 70-77 (ռուսերեն) |

  Ե. Վ. Կուրմիշև, Ի. Ն. Սիսակյան, Մ. Ս. Շարամբեյան

  Кинетические уравнения модели структурного стеклования (Ապակեգոյացման կառուցվածքային մոդելի կինետիկ հավասարումները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 78-82 (ռուսերեն) |

  Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Ս. Ե. Բեզիրգանյան

  Новый механизм возникновения рентгеновских муаровых картин ( Ռենտգենյան մուարի առաջացման նոր մեխանիզմ ը երկբյուրեղանի ինտերֆերոմետրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 83-86 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Հարությունյան, Ռ. Ս. Բարսեղյան, Ա. Մ. Ղուկասյան

  Исследование неоднородностей в компенсированном кремнии методом сканирования лазерным лучом (Փոխհատուցված սիլիցիումում անհամասեռությունների հետազոտումը փռող լազերային ճառագայթի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 87-90 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Սաքանյան, Ա. Հ. Դուրգարյան

  Временная зависимость электрических и механических характеристик деформированных и гамма-облученных кристаллов кремния (Ռեֆորմացված և գամմա ճառագայթման ենթարկված բյուրեղների էլեկտրական և մեխանիկական հատկությունների ժամանակային կախումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 91-94 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Գևորգյան, Ս. Շ. Յավրյան

  Изучение кинетики разложения пероксида водорода выщелоченным и обыкновенным черноземами (Ջարծնի պերօքսիդի քայքայման կինետիկայի ուսումնասիրությունը լվացված և կարբոնատային սևահողերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 95-100 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение хрома бриллиантовым зеленым в промстоках (Քրոմի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը շողակնյա կանաչով արտադրական ջրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 101-104 (ռուսերեն) |

  Հ. Դ. Հակոբյան, Ռ. Մ. Հակոբյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Հ. Պ. Փիրումյան

  Полимеризация акриламида в обратных эмульсиях (Ակրիլամիդի պոլիմերումը շրջված էմուլսիաներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 105-108 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Բադալյան

  Таксономическая оценка некоторых признаков вида Nematoloma fasciculare (Huds.: Fr.) Karst (Nematoloma fasciculare (Muds. Fr) Karst։ մի քանի հատկությունների տաքսոնոմիկ նշանակությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 109-114 (ռուսերեն) |

  Ն. Ս. Հակոբյան

  Состояние специфических и неспецифических афферентных систем мозга в условиях гипоксии (Ուղեղի սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ աֆերենտ համակարգերի վիճակը հիպօքսիայի պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 115-118 (ռուսերեն) |

  Ե. Հ. Սիմոնյան, է. Մ. Ջիգարջյան

  О некоторых аномалиях в формировании завязи и семяпочек винограда (Սերմնարանի և սերմնաբողբոջների ձևավորման որոշ անոմալիաների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 119-123 (ռուսերեն) |

  Թ. Ա. Սահակյան, Ռ. Թ. Թերզյան

  Տաքդեղի տարբեր սորտերի ռագիոզգայնությունը և մուտաբիլությունը միանվագ և մասնատված ճառագայթման դեպքում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 124-128 |

  Հ. Մ. Ավչյան, Գ. Վ. Մարկոսյան

  Влияние гигроскопичной влажности на проч¬ность фельзитовых туфов по штампу (Հիգրոսկոպիկ խոնավության ազդեցությունը ֆելզիտային տուֆերի ամրության վրա ըստ շտամպի) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 129-134 (ռուսերեն) |

  Գ. Պ. Մկրտչյան

  Климатические условия проявления эрозии почв в Ширакском районе Армянской ССР (Հողերի էրոզիայի դրսևորման կլիմայական պայմանները Հայկական ՍՍՀ Շիրակի շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 135-141 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Է. Խ. Գրիգորյան, Հ. Վ. Հովհաննիսյան

  Контактпая задача для упругой кусочно-однородной бесконечной пластины с бесконечным стрингером (Անվերջ վերադիրով կտոր-աո-կտոր համասեռ անվերջ առաձգական սալի կոնտակտային խնդիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 142-145 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Երիցյան, Մ. Ա. Գանապետյան

  Открытая поверхность волновых векторов в ферромагнитных средах (Բաց ալիքային մակերևույթը ֆերրոմագնիսական միջավայրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն) |

  Վ. Ա. Աս|անյան, Վ. Գ. Բարխուդարյան, Լ. Լ. Կուլագա

  Влияние γ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена. 1. Исследование изменений гидродинамических свойств полиэтилена (γ-ճառագայթման ադդեցությունր պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա: 1. Պոլիէթիլենի հիդրոդինամիկական հատկությունների փոփոխությունների ուսումնասիրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Մարտիրոսյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան

  Жидкокристаллическая структура трипсина (Հեղուկ բյուրեղային տրիպսինի կաոուցվածքը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 153-154 (ռուսերեն) |

  Ե. Ա. Ներսեսյան, Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Методика очистки хлоропрена от окисленных форм (Օքսիդացված ձևերից քլորոպրենի մաքրման մեթոդիկա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 155-157 (ռուսերեն) |

  Ի. Ա. Նավասարդյան

  Հայաստանի նախալեռնային գոտու կիսաանապատային քարքարոտ հողերի վարելաշերտի մի քանի ագրոքիմիական ցոլցանիշների փոփոխու¬թյունները կախված կուլտուրականացման աստիճանից | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 158-160 |

  Բ. Հ. Բեզիրգանով

  О первичных геохимических ореолах Техутского медномолибденового месторождения (Северная Армения) (Թեղուտի պղնձ֊մոլիբդենային հանքավայրի առաջնային երկրաքիմիական պսակների մասին (Հյուսիսային Հայաստան)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 161-163 (ռուսերեն) |

  Ս. Ռ. Ներսիսյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

  Переход НЖК—ХЖК в свободно подвешенной пленке жидкого кристалла (ՆՀԲ-ԽՀԲ անցում ազատ կախված հեղուկ բյուրեղի շերտում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 164-165 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Մնացականյան

  Об одной задаче теории графов (Գրաֆների տեսության մի խնդրի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 166 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ