ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1986 #2 (162)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1986 #2 (162) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Թալալյան Ֆ. Ա. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. |պատ. քարտուղար), Ալերսանդրյան Ռ. Ա., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Բունիաթյան Մ. Ռ., Դավթյան Մ. Ա., Հարությունյան Վլ. Մ., Հարությունյան Վ. Մ., Հարությունյան Ռ. Մ., Սարգսյան Հ. Հ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ

  Բովանդակություն

  Պ. Է. Մելիք-Ադամյան

  Об операторе преобразования для операторов Дирака (Դիրակի օպերատորների համար ձևափոխության օպերատորի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

  Ռ. Է. Դայան

  Об оценивании параметра сноса в почти гладком случае (Համարյա ողորկ դեպքում սահքի պարամետրի գնահատման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 13-21 (ռուսերեն) |

  Տ. Հ. Թերզյան

  Об асимптотике первого собственного значения дифференциального оператора с малым параметром (Փոքր պարամետրով դիֆերենցիալ օպերատորի աոաջին սեփական արժեքի ասիմպտոտիկայի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 22-27 (ռուսերեն) |

  է. Ա. Միրզախանյան

  Об одной теореме инвариантности области гильбертова пространства при диффеоморфизмах (Դիֆեոմորֆիզմների նկատմամբ հիլբեբտյան տարածության տիրույթի ինվարիանտության մի թեորեմի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 28-33 (ռուսերեն) |

  Վ. Ա. Ներսեսյան

  Допустимые комплексы k-мерных плоскостей в Рⁿ (k-չափանի հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները Pⁿ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 34-38 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Շահինյան

  Об одной задаче теории устойчивости (Կայունության տեսության մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 39-46 (ռուսերեն) |

  Գ. Ե. Բաղդասարյան, Զ. Ն. Դանոյան, Լ. Ա. Սանոյան

  Основные уравнения и соотношения плоской задачи магнитоупругости пьезомагнитных сред (Պյեզոմագնիսական միջավայրերի մագնիսաառաձգականության հարթ խնդրի հիմնական հավասարումներն և առնչությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 47-55 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Մկրտչյան, Դ. Մ. Սեդրակյան

  Бесстолкновительная релаксация дипольного момента (Դիպոլային մոմենտի բախումներով չպայմանավորված ոելաքսացիա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 56-59 (ռուսերեն) |

  Ի. Ն. Հայրապետյան

  Расчет нейтронного потока в плоской среде с использованием аппроксимации полиномами Лежандра (Նեյտրոնային հոսքի հաշվարկ հարթ միջավայրում Լեժանդրի բազմանդամների մոտավորության օգտագործումով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 60-64 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Իզմայլով, Ց. Ա. Մինասյան

  Возможная модель «долгих ловушек» носителей в полупроводниках. II. Основной уровень (Կիսահաղորդիչներում հոսանքակիրների «երկարատև թակարդների» նկատմամբ մոդելը։ II. Հիմնական մակարդակ)« | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Նալբանդյան, Ա. Վ. Ալավերդյան

  Зависимость устойчивости пересыщенных растворов йодата лития от pH (Լիթիումի յոդատի գերհագեցած լուծույթների կայունության կախումը pH-ից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 69-71 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Շաքարյան, Յա. Մ. Պողոսյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

  Механизм направленного движения плоских магнитных доменов в тонких ферромагнитных пленках (Բարակ ֆերրոմագնիսական թաղանթներում հարթ մագնիսական դոմենների ուղղորդված շարժման մեխանիզմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 72-77 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Ալումյան, Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

  Исследование влияния лазерного воздействия на структуру кремния с помощью маятниковых полос рентгеновских лучей (Սիլիցիումի ստրուկտուրայի վրա լազերային ճառագայթման ազդեցության ուսումնասիրումը ռենտգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի օգնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 78-80 (ռուսերեն) |

  Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Ա. Ա. Պապոյան, Ա. Կ. Քոչարյան, Հ. Ս. Սեմերջյան

  Фокусирующая камера монохроматического рентгеновского излучения для исследования порошковых образцов (Փոշային նմուշների ուսումնասիրման համար նախատեսված մոնոքրոմատիկ ռենտգենյան ճառագայթման ֆոկուսացնող խցիկ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 81-85 (ռուսերեն) |

  Ռ. Պ. Բաբերցյան, Է. Ս. Բադալյան, Է. Ի. Տեր-Գևորգյան

  О зависимости электронного и ионного токов от длины анода газоразрядного источника (Էլեկտրոնային և իոնային հոսանքների կախումը գազապարպումային աղբյուրի անոդի երկարությունից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 86-89 (ռուսերեն) |

  Մ. Լ. Երիցյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Զ. Հ. Գյուլնազարյան, Ա. Գ. Օհանյան, Ֆ. Հ. Կարապետյան

  Азотсодержащие соединения Zn(II) (Zո (II) ազոտ պարունակող միացությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 90-95 (ռուսերեն) |

  Շ. Ա. Մարգարյան, Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Վ. Ս. Դավթյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Изучение взаимодействия нолихлоропрена с диалкилсульфоксидами (Պոլիքլորոպրենի և դիալկիլսուլֆօքսիդների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 96-98 (ռուսերեն) |

  Ռ. Մ. Հակոբյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան, Մ. Լ. Երիցյան, Դ. Ե. Մարկոսյան

  Температурная зависимость скорости распада перуксусной кислоты в кислых и слабоосновных водных средах (Թթվային և թույլ թթվային ջրային լուծույթներում պերսուլֆատի քայքայման արագության ջերմաստիճանային կախումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 99-103 (ռուսերեն) |

  Ռ. Գ. Մելքոնյան , Ս. Լ. Մխիթարյան, Գ. Ս. Աբրահամյան

  Влияние исходных концентраций пероксида бензола и фенилдиэтаноламина на некоторые свойства поливинилацетата, полученного в присутствии метанола (Բենզոիլ պերօքսիդի և ֆենիլդիէթանոլամինի ելային կոնցենտրացիաների ազդեցությունը մեթանոլի ներկայությամբ ստացված պոլիվինիլացետատի մի քանի հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 104-107 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Ավետովա, Ծ. Ի. Ադամյան, Ն. Վ. Սարգսյան

  Динамика регенерации лейкопоэза животных-доноров при электрокоагуляции заднего гипоталамического ядра (Ոսկրածուծային դոնոր կենդանիների լեյկոպոեզի վերականգնման դինամիկան հետին հիպոթալամիկ կորիզի էլեկտրաքայքայման դեպքում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 108-111 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Մինասյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

  Функциональное состояние сердечпой деятельности животных при воздействии вибрации (Կենդանիների սրտի գործունեության ֆունկցիոնալ վիճակը վիբրացիայի ազդեցության ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 112-116 (ռուսերեն) |

  Լ. Մ. Եպիսկոպոսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Генетическая детерминация характера ростовых процессов в перипубертатней стадии онтогенеза мальчиков (Տղաների օնտոգենեզի պերիպուբերտատ շրջանում աճի պրոցեսների գենետիկական որոշարկումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 117-122 (ռուսերեն) |

  Հ. Ի. Բախշինյան, Դ. Ի. Չոլախյան

  Об ультраструктуре яйцеклетки Persica vulgaris в различные периоды развития (Persica vulgaris-ի ձվաբջջի ուլտրակառուցվածքը զարգացման տարբեր շրջաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 123-129 (ռուսերեն) |

  Ի. Վ. Գոգինյան, Մ. Ա. Դավթյան

  К вопросу об изоферментах трансаминазы разветвленных аминокислот у различных представителей дрожжей рода Candida (Candida ցեղի խմորասնկերի տարբեր ներկայացուցիչների ճյուղավորված ամինաթթուների տրանսամինազները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 130-132 (ռուսերեն) |

  Ս. Ի. Բալասանյան, Հ. Հ. Գրիգորյան, Թ. Շ. Թադևոսյան, Ս. Ա. Իսահակյան, Ն. Ֆ. Պողոսյան, Ռ. Վ. Հովհաննիսյան

  Формации горных пород бассейна р. Мазра Южной Армении (Հարավային Հայաստանի Մազրա գետի ավազանի լեռնային ապարների ֆորմացիաները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 133-140 (ռուսերեն) |

  Բ. Հ. Բեզիրգանով

  Использование корреляционного анализа для решения геолого-геохимических задач (Հարաբերակցական վերլուծման օգտագործումը երկրաբանա-երկրաքիմիական խնդիրների լուծման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 141-145 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Գևորգյան

  О рядах по системе Франклина (Ըստ Ֆրանկլինի համակարգի շարքերի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 146-148 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Սարգսյան

  Эффективность работы перцептрона в случае пересечения изображений в рецепторном поле (Պերցեպտրոնի աշխատանքի արդյունավետությունը երբ ռեցեպտորների դաշտում պատկերները հատվում են) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

  Ա. Խ. Նազարյան

  Возбуждение распространяющегося эхового поля в однородной плазме (Տարածվող արձագանքի գրգռումը համասեռ պլազմայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 153-155 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Սաքանյան, Ա. Հ. Դուրգարյան

  Влияние ультразвука на электрические папараметры деформированных кристаллов кремния (Ուլտրաձայնի ազդեցությունը Si դեֆորմացված բյուրեղների էլեկտրական հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 156-157 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Ասլանյան, Ս. Գ. Հարությունյան, Ե. Բ. Դալյան

  Изучение механизма связывания стехиометрических концентраций ионов Mn² с ДНК (Mn² իոնների ստեխիոմետրիկ կոնցենտրացիաների դեպքում ԴնԹ-ի հետ կապման մեխանիզմի հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 158-160 (ռուսերեն) |

  Ն. Մ. Բեյլերյան, Գ. Է. Սաֆարյան, Լ. Խ. Սիմոնյան, Ռ. Հ. Չալթիկյան

  Рост молекулярной массы поливинилацетата вследствие осаждения (Նստեցման հետևանքով պոլիվինիլացետատի մոլեկուլային զանգվածների աճը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 161-162 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ