ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1986 #3 (163)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1986 #3 (163) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Թալալյան Ֆ. Ա. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. |պատ. քարտուղար), Ալերսանդրյան Ռ. Ա., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Բունիաթյան Մ. Ռ., Դավթյան Մ. Ա., Հարությունյան Վլ. Մ., Հարությունյան Վ. Մ., Հարությունյան Ռ. Մ., Սարգսյան Հ. Հ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ

  Բովանդակություն

  Գ. Ս. Հակոբյան, Մ. Ի. Կարախանյան

  О некоторых спектральных свойствах нормальных операторов в банаховом пространстве (Բանախյան տարածությունում նորմալ օպերատորների որոշ սպեկտրալ հատկությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

  Ա. Ե. Ավետիսյան

  Интегральные преобразования растущих функций с ядром E_p(z,µ) и теорема типа теоремы Винера-Пэли (Աճող ֆունկցիաների ինտեգրալ ձևափոխություններ E_p(z,µ) կորիզով և Վիներ֊Պելիի թեորեմի տիպի թեորեմ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 12-19 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Գևորգյան

  О множествах единственности относительно классов l_р, 2>р для систем Чисельского (Չիսելսկի համակարգերի համար l_р, 2>р դասերի նկատմամբ միակության բազմությունների վերաբերյալ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 20-25 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ներսիսյան

  Швейцарский сыр с точечными производными до заданного порядка (Շվեյցարական պանիր մինչև տված կարգի կետային ածանցյալներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 26-29 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Սանոյան

  Антиплоская задача магнитоупругости пьезомагнитных сред (Պիեզամագնիսական միջավայրերի մագնիսաառաձգականության հակահարթ խնդիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 30-35 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Վ. Մ. Բելուբեկյան

  Об одпой антиплоской задаче для клина (Սեպի վերաբերյալ մի հակահարթ խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 36-40 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Վարդանյան, Կ. Վ. Պապոյան, Դ. Մ. Սեդրակյան

  О гидродинамике сверхтекучего кристалла (Գերհոսուն բյուրեղի հիդրոդինամիկայի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 41-46 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Գևորգյան

  Некоторые особенности азимутальной зависимости поворота плоскости поляризации в холестерических жидких кристаллах (Բևեոացման հարթության պտույտի ազիմուտից կախման մի շարք առանձնահատկությունները խոլեստերինային հեղուկ բյուրեղներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 47-55 (ռուսերեն) |

  Լ. Շ. Գրիգորյան, Ա. Ա. Սահարյան

  Эффект Казимира для сферической полости в идеальном проводнике (Կազիմիրի էֆեկտը իդեալական հաղորդիչում սֆերիկ խոռոչի համար։ 1) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 56-64 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ասատրյան, Յու. Ա. Կրավցով

  О возможности формирования простых каустик путем деформации эллипсоидального зеркала (Դեֆորմացված էլիպսոիդալ հայելու միջոցով հասարակ կաուստիկների ձևավորման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Առաքելյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Ա. Գ. Սարգսյան, Գ. Մ. Ստեփանյան, Վ. Լ. Էլբակյան

  Синтез и исследования системы TiO_2–MnO_2 (TiO_2-MnO_2 համակարգի սինթեզը և ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 69-74 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Մխիթարյան, Ս. Ա. Կոչերով

  Разработка комплекса аппаратуры для иссле¬ дования излучающих свойств атмосферы р водной поверхности (Մթնոլորտի և ջրային մակերևույթի ճառագայթող հատկությունների հետազոտման սարքավորման համակարգի մշակում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 75-81 (ռուսերեն) |

  Դ. Վ. Մելիքյան, Լ. Խ. Սիմոնյան, Ա. Վ. Գևորգյան, Ս. Յա. Լազարև

  Синтез и исследование свойств хлоропрен-карбоксилатных сополимеров (Քլորոպրեն-կարբօքսիլային սոպոլիմերների սինթեզը և հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 82-89 (ռուսերեն) |

  Ռ. Գ. Մելքոնյան, Ս. Լ. Մխիթարյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Գ. Ս. Աբրահամյան

  Влияние концентрации компонентов инициирующей системы пероксид бензола–фенилдиэтаноламин на скорость поли- меризации венилацетата в метил- и этилацетатах, на некоторые свойства поливинилацетата (Բենզոիլ պերօքսիդ-ֆենիլդիէթանոլամին հարուցող համակարգի բաղադրիչների կոնցենտրացիայի ազդեցությունը մեթիլ-էթիլացետատներում վինիլացետատի պոլիմերման արագության և պոլիվինիլացետատի մի քանի հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 90-94 (ռուսերեն) |

  Հ. Դ. Հակոբյան

  Некоторые термодинамические особенности мицеллообразования в водных растворах эмульгатора оксамипа С-60 (Օքսամին էմուլգատորի ջրային լուծույթներում միցելագոյացման որոշ թերմոդինամիկական առանձնահատկություններ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 95-97 (ռուսերեն) |

  Ջ. Ա. Միքայելյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств палладия (II) основным красителем акрифлавином (Պալլաղիումի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը ակրիֆլավինով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 98-101 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Երվանդյան

  Изучение влияния парафена на семена перца (Պարաֆենի բջջագենետիկական ազդեցության ուսումնասիրությունը տաքդեղի սերմերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 102-105 (ռուսերեն) |

  Ս. Ն. Մովսեսյան, Մ. Հ. Գալուկյան

  Действие растворов бис-(β-хлорэтиламин)-3-хлор-4-метоксибензиламин.НСl на формирующиеся пыльцевые зерна (Բիս-(β֊քլորէթիլամին)-3-քլոր֊4-մեթօքսիբենզիլամին.HCl-ի ազդեցությունը ձևավորվող փոշեհատիկների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 106-110 (ռուսերեն) |

  Ք. Գ. Ավագյան, Բ. Ի. Դիլդարյան, Ա. Ռ. Հյուսյան

  Дубово-грабовый лес и остепненная, дубрава южного склона Техеиисского хребта Арм. ССР (Թեղենիսի լեռնաշղթայի հարավային լանջերի կաղնու-բոխու անտառը և տափաստանացված կաղնուտները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 111-114 (ռուսերեն) |

  Ս. Ի. Բալասանյան, Հ. Հ. Գրիգորյան, Թ. Շ. Թադևոսյան, Ս. Ա. Իսահակյան

  Метаморфические изменения горных пород Мазаринского рудного поля (Մազրայի հանքային դաշտի լեռնայիՆ ապարների մետամորֆային փոփոխությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 115-120 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ա. Մանդալյան, Մ. Ա. Մովսիսյան

  О верхнеюрских монтмориллонитовых глинах Кафанского антиклинория (Ղափանի անտիկլինորիումի վերին յուրայի հասակի մոնտմորիլոնիտային կավերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 121-124 (ռուսերեն) |

  Գ. Պ. Սիմոնյան , Ա. Գ. Սիմոնյան

  О некоторых сейсмодислокациях территории (Հայաստանի տարածքի որոշ սեյսմոդիսլոկացիաների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 125-130 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Մուսայելյան

  О некоторых проблемах водообеспечения Арм. ССР (Հայկական ՍՍՀ ջրապահովման մի քանի պրոբլեմների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 131-138 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Առաքելյան

  О применимости представлений о равновесных фазовых переходах при индуцируемой внешними полями переориентации ЖК (Հավասարակշռված փուլային անցումների պատկերացումների կիրառման հնարավորությունը հեղուկ բյուրեղներում արտաքին դաշտերով մակածված վերակողմնորոշման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 139-142 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Ալումյան, Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

  Применение двухкристальпого рентгеновского интерферометра для определения модуля Юнга монокристаллов кремния (Երկբյուրեղ ռենտգենյան ինտերֆերոմետրի կիրառումը սիլիցիումի միաբյուրեղների Յունգի մոդուլի որոշման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 143-144 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Մարտիրոսյան, Ս. Ռ. Իսախանյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան

  Рентгенографическое исследование жидкокристаллической структуры гемоглобина в зависимости от его концентрации в воде (Հեմոգլոբինի հեղուկ բյուրեղային կաոուցվածքի ռենտգենագրաֆիկ ուսումնասիրությունը կախված ջրի մեջ նրա կոնցենտրացիայից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 145-147 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Ասլանյան, Ս. Գ. Հարությունյան, Ե. Բ. Դալյան, Հ. Ս. Ֆարշյան

  Термическое плавление ДНК при щелочных pH (ԴՆԹ֊ի ջերմային հալումը հիմնային PH֊երի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

  Ռ. Մ. Հակոբյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան, Մ. Լ. Երիցյան, Դ. Ե. Մարկոսյան

  Скорость распада перуксусной кислоты в водных растворах карбоната и ацетата калия (Կալիումի կարբոնատի և ացետատի ներկայությամբ պերքացախաթթվի քայքայման արագությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 151-153 (ռուսերեն) |

  Ս. Ե. Գասպարյան, Ա. Գ. Քանքանյան, Թ. Գ. Անդրոնիկաշվիլի

  Исследование природных сорбентов Армянской ССР. Определение некоторых физико-химических характеристик диатомитов Арташатского и Сисианского месторождения (Հայկական ՍՍՀ բնական սորբենտների ուսումնասիրությունը։ Արարատի և Սիսիանի հանքավայրերի դիատոմիտների որոշ ֆիզիկա-քիմիական բնութագրերի որոշումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 154-156 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Մկրտչյան, Դ. Մ. Սեդրակյան

  О восприимчивости газа полярных молекул (Բևեռային մոլեկուլներից բաղկացած գազի ընկալունակության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 157-158 (ռուսերեն) |

  Ս. Հ. Նալչաջյան, Ա. Ս. Ասլանյան

  Зависимость влияния полимерных молекул на кинетику эмульсионной полимеризации от их возраста (Պոլիմերի մոլեկուլների ազդեցությունը պոլիմերման կինետիկայի վրա կախված պոլիմերի տարիքից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 159 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ