ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1985 #1 (158)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1985 #1 (158) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Թալալյան Ֆ. Ա. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. |պատ. քարտուղար), Ալերսանդրյան Ռ. Ա., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Բունիաթյան Մ. Ռ., Դավթյան Մ. Ա., Հարությունյան Վլ. Մ., Հարությունյան Վ. Մ., Հարությունյան Ռ. Մ., Սարգսյան Հ. Հ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Սեդրակյան Դ. Մ

  Բովանդակություն

  Հ. Վ. Բադալյան, Վ. Մ. Եդիգարյան

  К вопросу обращения преобразования типа свертки (Փաթեթի տիպի ձևափոխության շրջման հարցի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

  է. Ա. Դանիելյան, Վ. Գ. Սահակյան

  О моментах времен ожидания в приоритетных моделях Mᵣ|Gᵣ|l|∞ при критической загрузке (Mᵣ|Gᵣ|l|∞ նախապատվությամբ համակարգի կրիտիկական ծանրաբեռնվածության դեպքում սպասման ժամանակների մոմենտների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 13-20 (ռուսերեն) |

  Մ. Դ. Գրիգորյան

  Разложения по системе рациональных дробей Такенака-Мальмквиста в пространствах Орлича (Վերլուծություններ Օրլիչի տարածություններում ըստ Տակենակա-Մալմկվիստի ռացիոնալ կոտորակների համակարգի) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 21-27 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Օհնիկյան

  Кольца когомологий по модулю 2 некоторых пространств Тома (Թոմի որոշ տարածությունների րստ 2 մոդուլի կոհոմոլոգիաների օղակները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 28-32 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Մարկոսյան

  О несовершенных критических графах, содержащих неполную критическую компоненту (Ոչ լրիվ կրիտիկական կոմպոնենտ պարունակող կրիտիկական ոչ կատարյալ գրաֆների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 33-37 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Սահակյան

  Об устойчивости движения системы тел с двойным вращением, снабженной демпфером (Դեմպֆեր պարունակող, կրկնակի պտույտով մարմինների համակարգի շարժման կայունության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 38-42 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Սարգսյան (կրտ.)

  О движении жидкости в цилиндрических оболочках (Գլանային թաղանթներում հեղուկի շարժման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 43-49 (ռուսերեն) |

  Դ. Մ. Սեդրակյան

  Уравнение состояния сверхплотных конфигураций в подъядерной области (Գերխիտ կոնֆիգուրացիաների վիճակի հավասարումը միջուկայինից ցածր տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 50-55 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Գասպարյան, Գ. Ս. Մկրտչյան, Կ. Մ. Շահաբասյան

  Магнитный момент нейтронной вихревой решетки пульсара (Պուլսարի նեյտրոնային մրրկային ցանցի մագնիսական մոմենտը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 56-61 (ռուսերեն) |

  Ա. Ը. Վահանյան, Մ. Լ. Դիմաքսյան

  Междолинное рассеяние электронов в твердых растворах In_(1-x)Ga_xP (էլեկտրոնների միջհովտային ցրումը In_(1-x)Ga_xP - պինդ լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 62-66 (ռուսերեն) |

  Վ. Շ. Զարգարյան, Մ. Վ. Մինասյան

  Исследование тензочувствительности германиевых p-n переходов, полученных методом выращивания из расплава (Հալույթից աճեցման մեթոդով ստացված գերմանիումային p-n անցումների տենզոզգայունության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

  Հ. Ա. Լևոնյան, Բ. Գ. Պոկուսաև, Յու. Վ. Թադևոսյան, Վ. Ֆ. Մորոզով

  Влияние поверхностных волн на десорбцию СО2 из слоя жидкости (Մակերևութային ալիքների աղգեցությունր ջրի շերտից CՕ2 գազի դեսորբցիայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 72-76 (ռուսերեն) |

  Ջ. Մ. Նալբանդյան, Ծ. Մ. Ավագյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Исследование инициированного окисления гераниевого масла и входящих в его состав цитронеллола, изоментона, гераниола (Խորդենու յուղի և նրա բաղադրության մեջ մտնող ցիտրոնելոլի, իզոմենտոնի, գերանիոլի հարուցված օքսիդացման ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 77-80 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Դավթյան, Շ. Ա. Մարգարյան, Գ. Ս. Սիմոնյան, Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Изучение полимеризации метилметакрилата в растворах дкалкилсульфоксидов (Մեթիլմետակրիլատի պոլիմերման ուսումնասիրությունը սուլֆօքսիդային լուծիչներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 81-85 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение хрома кристаллическим фиолетовым в промстоках (Բրոմի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը բյուրեղային մանուշակագույնով արտադրական հոսքաջրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 86-89 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Վարդանյան

  Амперометрическое титрование золота (III) и церия (IV) а-нафтиламином с двумя индикаторными электродами (Ոսկի (III )-ի և ցերիում (IV)-ի ամպերաչափական տիտրում Ա-նավթիլամինով երկու ինդիկատորային էլեկտրոդներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 90-93 (ռուսերեն) |

  Լ. Վ. Ադամյան, Հ. Գ. Բաբայան, Ֆ. Գ. Փայան

  Физико-химическое исследование системы MgCl_2-Na_2WO_4-H_2Օ при 25°С (MgCl_2-Na_2WO_4-H_2Օ համակարգի ֆիգիկա֊քիմիական հետազոտումը 25°C-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 94-97 (ռուսերեն) |

  Մ. Լ. Գևորգյան, Ա. Ե. Զաքարյան

  Влияние химической модификации N-бромсукцинимидом на сенсибилизированную фотохемилюминесценцию растворов аргиназы (N-բրոմսուկցինիմիդով քիմիական մոդիֆիկացման աղգեցությունր արգինազայի լուծույթների սենսիբիլիզացված ֆոտոքեմիլյումինեսցենցիայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 98-103 (ռուսերեն) |

  Վ. Գ. Գրիգորյան

  Конвергенция эфферентных влияний, возникающих при раздражении седалищного нерва и голубого пятна на нейронах сенсомоторной коры (Նստաներվի և կապույտ բծի գրգռման հետևանքով առաջացած կենտրոնախույս ազդեցության կոնվերգենցիան կեղևի զգայաշարժիչ բջիջների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 104-108 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Ս. Հակոբյան

  Импульсная активность бульбарных нейронов в условиях гипоксических газовых смесей (Հիպօքսիկ գազային խառնուրդների ազդեցությունը բուլբար նեյրոնների իմպուլսային ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 109-115 (ռուսերեն) |

  Ն. Ա.Ղուկասյան, Ի. Պ. Կասպարովա

  Индуцированные мутанты астры китайской (Չինական աստղածաղկի մակածված մուտանտները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 116-120 (ռուսերեն) |

  Լ. Լ. Օսիպյան, Լ. Ա. Հակոբյան, Կ. Մ. Գրիգորյան

  Материалы к микофлоре, контаминирующей сливочное маслօ Сообщение 1 (Նյութեր կարագն աղտոտող սնկային ֆլորայի վերաբերյալ։ 1) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 121-124 (ռուսերեն) |

  Բ. Ս. Վարդապետյան, Հ. Հ. Ադամյան

  Схематическая геолого-технологическая карта условий бурения разведочных скважин в Армянской ССР (ՀՍՍՀ հետախուզական հորատանցքնրի հորատման երկրաբանա-տեխնոլոգիական պայմանների սխեմատիկ քարտեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 125-129 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Սարգսյան

  Некоторые черты структуры Еревано-Вединского синклинория (М. Кавказ) (Երևան-Վեդու սինկլինորիումի կառուցվածքի մի քանի հատկանիշներ (Փ. Կովկաս)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 130-137 (ռուսերեն) |

  Ս. Պ. Բալյան

  Основные положения проблемы рационального использования водных ресурсов вулканического нагорья Армянской ССР (Հայկական ՍՍՀ հրաբխային բարձրավանդակի ջրային պաշարների ռացիոնալ օգտագործման պրոբլեմի հիմնական դրույթները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 138-145 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Ազարյան

  Плоская задача теории неоднородной упругости для областей с отверстием общего вида, край которого подвержен равномерному касательному напряжению (Անհամասեռ առաձգականության տեսության հարթ խնդիրը ընդհանուր տեսքի անցքով տիրույթների համար, երբ անցքի եզրը ենթարկված է հավասարաչափ շոշափող լարման) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Գանապետյան, Ա. Հ. Գևորգյան, Ժ. Հ. Նինոյան

  Изучение азимутальной зависимости поворота плоскости поляризации на кристалле LiNbO_3 и нематическом жидком кристалле (Բևեռացման հարթության պտույտի ազիմուտից կախվածության ուսումնասիրությունը LiNbO_3-ի թիթեղում և նեմատիկ հեղուկ բյուրեղում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 149-150 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Ավետիսյան

  Увеличение разрешения рентгеноинтерференционных картин (Ռենտգենաինտերֆերենցիոն պատկերների լուծողունկանության մեծացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 151-154 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Հ. Կարապետյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Новая воднодисперсионная клеевая композиция для наклеивания этикеток (Ջրադիսպերսիոն նոր սոսնձային համակարգի ստացումը պիտակների փակցման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 155-157 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Շահնազարյան, Ա. Հ. Օհանյան, Ռ. Ս. Մխիթարյան, Հ. Գ. Բաբայան

  Изучение системы ZnF_2-FeF_3-H_2Օ при 25°C (ZnF_2-FeF_3-H_2Օ համակարգի ուսումնասիրությունը 25°C-nւմ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 158-160 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ