ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1982 #1 (149)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1982 #1 (149) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Սեդրակյան Դ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար), Ադամյան Հ. Ի., Ասլանյան Ա. Տ., Բալյան Ս. Պ., Դավթյան Մ. Ա., Թառայան Վ. Մ., Խաչատուրյան Կ. Է., Ներսիսյան Հ. Բ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Փանոսյան Գ. Ա.

  Բովանդակություն

  Մ. Վ. Ալեքսեևսկի

  О методе усечения при разностной аппроксимации сингулярно-возмущенной краевой задачи (Միայնակ գրգռված եզրային խնդրի հատման մեթոդի մասին տարբերային ապրոքսիմացիայի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 3-13 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Քոչարյան

  О взвешенно-наилучших приближениях рациональными функциями на всей вещественной оси (Ամբողջ իրական առանցքի վրա ռացիոնալ ֆունկցիաներով կշռյալ լավագույն մոտարկումների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 14-19 (ռուսերեն) |

  է. Վ. Եղիազարյան

  Длина минимального теста для некоторого класса таблиц (Մինիմալ տեստի երկարությունը աղյուսակների որոշ դասի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 20-30 (ռուսերեն) |

  Մ. Դ. Գրիգորյան, Ս. Ա. Այունց

  Решение некоторых задач оптимального управления (Օպտիմալ ղեկավարման մի քանի խնդիրների լուծում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 31-42 (ռուսերեն) |

  Ա. Լ. Ներսիսյան

  Вычисление функционалов сложности для некоторых случаев систем, моделируемых с искажением (Բարդության ֆունկցիոնալների հաշվումը աղավաղումներով մոդելավորվող որոշ համակարգերի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 43-49 (ռուսերեն) |

  Մ. Վ. Բելուբեկյան

  О задаче устойчивости балки со следящей нагрузкой (Հետևող բեռի հեծանի կայունության խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 50-54 (ռուսերեն) |

  Յու. Մ. Կոլյանո, Կ. Վ. Վիշնևսկի

  Երկչափ, կտոր առ կտոր համասեռ կաոուցվածքով սալերի ջերմաառաձգականության ստատիկ խնդիրների լուծման մասին | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 55-64 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Սարգսյան

  Об устойчивости периодических решений в задаче о движении спутника трехосной планеты (Եռառանցք մոլորակի արբանյակի շարժման խնդրի պարբերական լուծումների կայունության վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 65-69 (ռուսերեն) |

  Ռ. Կ. Ալեքսանյան, Վ. Հ. Եդոյան

  О напряжениях около вершины клина, симметрично собранного из изотропного и анизотропного материалов (Իզոտրոպ և անիզոտրոպ նյութերից սիմետրիկորեն հավաքված սեպի գագաթի շրջակայքի լարումների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 70-76 (ռուսերեն) |

  Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Հ. Պ. Բեզիրգանյան

  Вопросы когерентности рентгеновского излучения (Ռենտգենյան ճառագայթման կոհերենտության հարցեր մ. 1) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 77-85 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Հարությունյան, Ա. Գ. Վարոսյան

  Малосигнальный анализ субкритически легированных диодов Ганна с уровнями прилипания (Գանի կպչուն մակարդակներ պարունակող գերկրիտիկորեն լեգիրացված դիողների համար կատարված ցածր ազդանշանային անալիզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 86-93 (ռուսերեն) |

  Ս. Հ. Ադամյան

  Рентгенотопографическое выявление несовершенства пьезоэлектрических монокристаллов (Պյեզոբյուրեղների անկատարելիության հայտնաբերումը ռենտգենյան դիֆրակցիոն տեղադրման եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 94-99 (ռուսերեն) |

  Ժ. Բ. Խաչատրյան

  Активный метод определения поляризационных коэффициентов отражения подстилающей поверхности в микроволновом диапазоне (Ակտիվ մեթոդով հողածածկույթի անդրադարձման բևեռային գործակիցների որոշումը միկրոալիքային միջակայքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 100-105 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Ռոշչուպկին, Ա. Ժ. Բարսեղյան

  Полимеризация как процесс формирования диссипативных структур (Պոլիմերացումը որպես դիսիպատիվ ստրուկտուրայի ձևավորման պրոցես) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 106-110 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Հ. Կարապետյան, Մ. Լ. Երիցյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Пути повышения морозостойкости и физикомеханических свойств клеев на основе поливинилацетатной водной дисперсии (Պոլիվինիլացետատային ջրային դիսպերսիայի ցրտադիմացկունության և ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների բարձրացման ուղիները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 111-114 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение железа (III) бриллиантовым зеленым (Երկաթի (III) էքստրակցիոն-աբսորցիոմետրիկ որոշումը շողակնյա կանաչով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 115-118 (ռուսերեն) |

  Ս. Ե. Գասպարյան, Ա. Գ. Քանքանյան

  Исследование природных сорбентов Арм. ССР. Применение цеолита в тонкослойной хроматографии (ՀՍՍՀ բնական սորբենտների ուսումնասիրությունը։ Տեոլիտի կիրառությունը որպես սորբենտ-կրող բարակաշերտ քրոմատոգրաֆիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 119-122 (ռուսերեն) |

  Կ. Ա. Տեր-Աոաքելյան, Ս. Ս. Մուրադյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ա. Մ. Մելքոնյան

  Осаждение арсената меди из гидрометаллургических растворов (Հիդրոմետալուրգիական լուծույթներից պղնձի արսենատի նստեցումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 123-126 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Խաչատրյան, Մ. Տ. Դանղյան

  Синтез некоторых новых производных пиразола (Պիրազոլի մի քանի նոր ածանցյալների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 127-130 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Ն. Կ. Խաչատրյան

  Цитогенетический анализ гибридных растений морфологических мутантов ленка (Coreopsis tinctoria Nutt.) (Մլուկխոտի (Coreopsis tinctoria Nutt) մորֆոլոգիական մուտանտների հիբրիդային բույսերի բջջագենետիկական անալիզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 131-133 (ռուսերեն) |

  Ք. Գ. Ավագյան, Բ. Ի. Դիլդարյան, Ն. Ս. Սիմոնյան

  Ծաղկաձորի կիրճի անտառային բուսականությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 134-138 |

  Վ. Շ. Աղաբաբյան, Ս. Ս. Մկրտչյան

  Сравнительно-морфологическое изучение пыльцы кавказских лютиков. I (Կովկասյան գորտնուկազգիների ծաղկափոշու համեմատամորֆոլոգիական ուսումնասիրությունը: մաս I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 139-152 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Ավագյան

  О морденитах Саригюхского месторождения бентонитовых глин Арм. ССР (Սարիգյուղի բենտոնիտային կավերի հանքավայրի մորդենիտների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 153-161 (ռուսերեն) |

  Ն. Գ. Գալստյան

  Об изотропно-параллельных гиперповерхностях в V_n (Իզոտրոպ-զուգահեռ հիպերմակերևույթները V_n-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 162-165 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Մելիք-Սարգսյան, Ա. Հ. Նազարյան, Լ. Տ. Հովհաննիսյան, Դ. Մ. Սեդրակյան

  К методике дистанционного определения толщины нефтяной пленки на водной поверхности с помощью лидара (Լիդարի օգնությամբ ջրի մակերևույթի վրա գտնվող նավթի թաղանթի հաստության դիստանցիոն որոշման մեթոդի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 166-168 (ռուսերեն) |

  Ռ. Հ. Չալթիկյան, Գ. Է. Սաֆարյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  О влиянии некоторых добавок на молекулярные массы полнвинилацетата получаемого лазерным инициированием в массе (Որոշ հավելույթների ազդեցությունը զանգվածում լազերային հարուցմամբ ստացված պոլիվինիլացետատի մոլեկուլային զանգվածի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 169-171 (ռուսերեն) |

  է. Ա. Սաֆրազբեկյան

  Содержание некоторых микроэлементов в загрязненных водах реки Вохчи (Մի քանի միկրոէլեմենտների պարունակությունը Ոխչի գետի աղտոտված ջրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 172-173 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ