ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1982 #2 (150)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1982 #2 (150) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Սեդրակյան Դ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար), Ադամյան Հ. Ի., Ասլանյան Ա. Տ., Բալյան Ս. Պ., Դավթյան Մ. Ա., Թառայան Վ. Մ., Խաչատուրյան Կ. Է., Ներսիսյան Հ. Բ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Փանոսյան Գ. Ա.

  Բովանդակություն

  Մ. Ի. Կարախանյան

  О насыщающих и квазирегулярных функциональных пространствах (Հագեցնող և քվազիռեգուլյար ֆունկցիոնալ տարածությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 3-8 (ռուսերեն) |

  Յու. Ս. Սարզսյան

  К теории проконечно порожденных Г-модулей (Ենթավերջավոր ծնված Γ- մոդուլների տեսության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 9-13 (ռուսերեն) |

  Կ. Մ. Եղիազարյան

  О проектируемости полных тензорных полей на расслоении T(1)M(T(2)M, π_1(2)) (T(1)M(T(2)M, π_1(2)) շերտավորման վրա տենզորական դաշտերի լրիվ վերելակների պրոյեկտելիության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 14-21 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Ղալումյան, Հ. Բ. Ներսիսյան

  Об оценках решений некоторых многомерных интегральных неравенств (Որոշ բազմաչափ ինտեգրալային անհավասարությունների լուծումների գնահատականների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 22-32 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Գաբրիելյան, Վ. Ք. Ստեփանյան

  Теорема об альтернативе для дифференциальной игры с несколькими целевыми множествами при меняющейся динамике и нестационарных ограничениях (Փոփոխվող դինամիկայով մի քանի նպատակային բազմությունների դեպքում դիֆերենցիալ խաղի համար ալտերնատիվի վերաբերյալ թեորեմի ապացույցը ոչ ստացիոնար սահմանափակումների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 33-37 (ռուսերեն) |

  է. Խ. Գրիգորյան

  Об одной задаче для упругой полуплоскости, содержащей упругое конечное включение (Վերջավոր առաձգական ներդիր պարունակող առաձգական կիսահարթության մի խնդրի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 38-44 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Խզարջյան

  О плоской и антиплоской задачах теории упругости в однородных анизотропных средах. ч. 1 (Համասեռ անիզոտրոպ միջավայրում առաձգականության տեսության հարթ և հակահարթ խնդիրների մասին. I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 45-49 (ռուսերեն) |

  Յու. Վ. Զելենև, Վ. Մուզիչենկո, Յու. Ա. Խորոշիլցև

  К вопросу ударного нагружения полимерной оболочки конечной длины (Վերջավոր երկարության պոլիմերային թաղանթի հարվածային բեռնավորման հարցի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 50-57 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Գևորգյան, Հ. Ս. Երիցյան, Ժ. Հ. Նինոյան

  Оптические характеристики холестерических жидких кристаллов с дисперсией - дисперсия волновых чисел; прохождение через границу (Դիսպերսիայի առկայությամբ խոլեստերինային հեղուկ բյուրեղների օպտիկական բնութագրերը՝ ալիքային թվերի դիսպերսիան; լույսի անցումը սահմանով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 58-62 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Խզարջյան

  Поле напряжений дислокационных стенок и диполей в пластине с гексагональной симметрией (Վեցանկյուն սիմետրիայով թիթեղում դիսլոկացիոն պատերի և դիպոլների լարվածության դաշտը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 63-67 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Մադոյան, Ա. Գ. Սարգսյան, Օ. Ա. Խաչատուրյան

  О возможности программного расчета толщины зпитаксиалыых пленок ниобата лития (Լիթիումի նիոբատի էպիտաքսիալ թաղանթների հաստության ծրագրային հաշվարկի հնարավորությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 68-72 (ռուսերեն) |

  Ժ. Բ. Խաչատրյան

  Излучающие свойства почвы в сантиметровом диапазоне волн (Հողի ճառագայթման ընդունակությունը ալիքների սանտիմետրական տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 73-78 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Հարությունյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Влияние некоторых органических добавок на кинетику эмульсионной полимеризации хлоропрена (Մի քանի օրգանական հավելույթների ազդեցությունը քլորոպրենի էմուլսիոն պոլիմերացման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 79-83 (ռուսերեն) |

  Օ. Ս. Ռոշչուպկինա, Ա. Ժ. Բարսեղյան

  ИК спектры и динамическая структура комплексов галогенидов титана и ванадия с моно- и макролигандами (Հալոգեններ տիտանի և վանադիումի կոմպլեքսների հետ մոնո- ն մակրոլիգանդների ինֆրակարմիր սպեկտրները և դինամիկական ստրուկտուրան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

  Հ. Պ. Փիրումյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  О состоянии акриламида в водных растворах (Ակրիլամիդի վիճակի ուսումնասիրությունը ջրային լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 89-93 (ռուսերեն) |

  Ս. Ն. Մովսեսյան, է. Ռ. Թումանյան

  Биология цветения видов рудбекии (Asteraceae) (Ռուդբեկիայի ծաղկման կենսաբանությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 94-98 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Ղուկասյան, Ի. Փ. Կասպարովա

  Реакция разных сортов Antirrhinum majus на нитрозоалкилмочевины: ч. 1 (Antirrhinum majus-ի տարբեր սորտերի ռեակցիան նիտրոզոալկիլմիզանյութերի նկատմամբ. մ. 1) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 99-103 (ռուսերեն) |

  Վ. Շ. Աղաբաբյան, Ս. Ս. Մկրտչյան

  Сравнительно-морфологическое изучение пыльцы кавказских лютиков. II (Կովկասյան գորտնուկազգիների ծաղկափոշու համեմատամորֆոլոգիական ուսումնասիրությունը: մաս 2) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 104-110 (ռուսերեն) |

  Յու. Գ. Պոպով, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Ֆ. Ռ. Ղազարյան

  Получения и характеристика каллусных культур люцерны, сои и люпина (Առվույտի, սոյայի և լյուպինի կալուսային կուլտուրաների ստացաւմը և բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 111-117 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Սարգսյան

  Некоторые соображения о характере, номенклатуре и классификации поперечных тектонических структур (Որոշ նկատառումներ լայնակի տեկտոնիկ կառուցվածքների բնույթի և դասկարգման վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 118-125 (ռուսերեն) |

  Բ. Հ. Բեզիրգանով

  О возможности использования “отрицательных” геохимических аномалий при поисках скрытых золоторудных тел (Малый Кавказ) (“Բացասական” երկրաքիմիական անոմալիաների օգտագործման հնարավորությունր կույր ոսկեբեր հանքային մարմինների որոնման ժամանակ (Փոքր Կովկաս)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 126-129 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Բալյան

  К палеографии четвертичных рыхлообломочных образований горного массива Арагац (Արագած լեռնազանգվածի չորրորդականի փխրաբեկոր նատվածքների հնէաաշխարհագրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 130-137 (ռուսերեն) |

  Ն. Գ. Գալստյան

  О геометрии светового конуса пространства Минковского (Մինկովսկու տարածության լուսային կոնի երկրաչափության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 137-140 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Ռ. Գ. Ավանեսյան

  Об одном способе решения контактной задачи для упругой полосы, усиленной неоднородным бесконечным стрингером (Աձհամասեռ անվերջ վերադիրով ուժեղացված առաձգական շերտի կոնտակտային խնդրի լուծման մի եղանակի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 141-143 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Գրիգորյան

  Вертикальные токи в пограничном слое атмосферы Арм. ССР (Ուղղաձիգ հոսանքները ՀՍՍՀ մթնոլորտի սահմանային շերտում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 144-147 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Ամիրբեկյան, Վ. Ա. Գորշկով, Լ. Ս. Դավթյան, Դ. Վ. Մարգարյան, Ռ. Խ. Մարգարյան, Ա. Գ. Պոպենկո, Վ. Ի. Սմիրնով, Ե. Ա. Սոկոլ, Գ. Մ. Տեր-Հակոբյան, Ա. Հ. Խուդավերդյան, Լ. Պ. Չելնոկով

  Низкофоновая лаборатория на глубине 650 м. в. э. (Ցածր ֆոնային լաբորատորիա 650 մ ջ. հ. խորության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

  Պ. Հ. Վարդևանյան, Ս. Հ. Թերզիկյան, Հ. Ռ. Վարդապետյան, Գ. Հ. Փանոսյան

  Чувствительный полупроводниковый датчик температуры (Զգայուն կիսահաղորդչային ջերմատարր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 151-153 (ռուսերեն) |

  Յու. Գ. Պոպով, Ֆ. Ռ. Ղազարյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան

  Получение культуры изолированных корней некоторых сортов бобовых растений (Թիթեռնածաղկավոր բույսերի որոշ սորտերից մեկուսացված արմատների կուլտուրաների արտացոլումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 154-157 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Երիցյան

  Оптика сред с двойной периодической неоднородностью: спиральностью и слоистостью (Կրկնակի պարբերական անհամասեռոլթյամբ՝ պարուրայնությամբ և շերտավորությամբ օժտված միջավայրերի օպտիկան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 158-159 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ