ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1982 #3 (151)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1982 #3 (151) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Սեդրակյան Դ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար), Ադամյան Հ. Ի., Ասլանյան Ա. Տ., Բալյան Ս. Պ., Դավթյան Մ. Ա., Թառայան Վ. Մ., Խաչատուրյան Կ. Է., Ներսիսյան Հ. Բ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Փանոսյան Գ. Ա.

  Բովանդակություն

  Գ. Ա. Կարապետյան

  Существование и единственность решения задачи Дирихле для гипоэллиптических уравнений в неограниченных областях (Անվերջ տիրույթներում հիպոէլիպտիկ հավասարումների լուծումների համար գոյության և միակության թեորեմներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Դարբինյան

  Решение некоторых функциональных уравнений в классе аналитических функций и их применения (Որոշ տեսակի ֆունկցիոնալ հավասարումների լուծումը անալիտիկ ֆունկցիաների դասում և նրանց կիրառությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 13-19 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Գրիգորյան, Մ. Ի. Կարախանյան

  О некоторых свойствах проникающих инвариантных группах равномерных алгебр (Ներթափանցող ինվարիանտ կոմպակտ խմբերի վրա հավասարաչափ հանրահաշիվների որոշ հատկությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 20-23 (ռուսերեն) |

  է. Վ. Եղիազարյան

  О сложности описания множества решений систем уравнений с частичными булевыми функциями (Մասնակի բուլյան ֆունկցիաներից կազմված հավասարումների համակարգերի լուծումների բազմության նկարագրման բարդության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 24-32 (ռուսերեն) |

  Ե. Ս. Մարության

  Решение суммы игр типа рынков Эджворта (Էջվորտի շուկայի տիպի խաղերի գումարի լուծումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 33-37 (ռուսերեն) |

  է. Ա. Դանիելյան, Մ. Դ. Դավթյան

  О методе средних Кобхема в одной континууальной модели (Մի կոնտինուալ մոդելում Կոբհեմի միջինների մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 38-44 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Խզարջյան

  О плоской и антиплоской задачах теории упругости в однородных анизотропных средах: ч. 2 (Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների վերլուծության մեթոդը անիզոտրոպ շերտի համար մ. 2) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 45-50 (ռուսերեն) |

  Լ. Հ. Հովսեփյան

  К определению распределения напряжений в неоднородном неортотропном теле (Անհամասեռ ոչ օրթոտրոպ մարմնում լարումների բաշխման որոշման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 51-55 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Աբրահամյան

  К теории равновесия и устойчивости плоских подсистем галактик (Գալակտիկաների հարթ ենթահամակարգերի հավասարակշռության և կայունության տեսության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 56-62 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Պետրոսյան

  Теплофизические свойства молекулярно-цепочечных систем (Մոլեկուլային շղթայական համակարգերի ջերմաֆիզիկական հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 63-68 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Հովսեփյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

  Оптимизация распределения топлива в конечном цилиндрическом реакторе (Վառելիքի բաշխման օպտիմալացումը վերջավոր գլանային ռեակտորում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 69-77 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Հաջյան, Ա. Ս. Հարությունյան, Յու. Լ. Վարդանյան

  О возможности существования сверхплотных сверхтяжелых ядер (Գերխիտ գերծանր միջուկների գոյության հնարավորության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 78-81 (ռուսերեն) |

  Հ. Ա. Ղազարյան, Վ. Կ. Վլասով, Ռ. Ս. Սիմոնյան, Գ. Դ. Ուլյանովա, Մ. Յու. Տարասով

  Радиационная и термическая модификация окисных наполнителей для эпоксидных полимеров (Օքսիդային լցուկների ռադիացիոն և թերմիկ ձևափոխությունը էպօքսիդային պոլիմերների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 82-89 (ռուսերեն) |

  Շ. Ա. Մարգարյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Исследование кинетики реакции триэтиламина с пероксидом бензоила методом химической поляризации ядер (Տրիէթիլամինի և բենզոիլ պերօքսիդի միջև ընթացող ռեակցիայի կինետիկայի ուսումնասիրությունը միջուկների քիմիական բևեռացման եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 90-93 (ռուսերեն) |

  Ա. Ժ. Բարսեղյան, Յու. Վ. Կալմիկով, Վ. Պ. Ռոշչուպկին

  Исследование сеток водородных связей в кристаллизующихся олигомерах и сополимерах (Բյուրեղացվող օլիգոմերային և սոպոլիմերային ցանցերում ջրածնային կապերի ուսումնասիրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 94-99 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Հ. Կարապետյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Влияние добавок на молекулярно-массовое распределение частиц по размерам при суспензионной полимеризации винилацетата (Պոլիմերման ժամանակ պոլիվինիլացետատային սուսպենզայի մասնիկների չափսերի և մոլեկուլային զանգվածային բաշխվածության կախումը հավելույթներից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 100-106 (ռուսերեն) |

  Ռ. Մ. Հակոբյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան

  Полимеризация акриламида, инициированная системой персульфат-триэтаноламин-хлоруксусная кислота (Պերսուլֆատ-տրիէթանոլամին-քլորքացախաթթու համակարգում հարուցված ակրիլամիդի պոլիմերումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 107-110 (ռուսերեն) |

  է. Գ. Մեսրոպյան, Գ. Բ. Համբարձումյան, Է. Վ. Մարտիրոսյան, Ա. Ս. Օգանեզով

  Взаимодействие алкилглицидилмалоновых и алкилглицидилацетоуксусных эфиров с N-фенилантраниловой кислотой (Ալկիլգլիցիդիլմալոնաթթվի դիէթիլէսթերների և ալկիլգլիցիդիլացետոքացախաթթվի էսթերների փոխազդեցուլթյունը N-ֆենիլանտրանիլաթթվի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 111-114 (ռուսերեն) |

  Ց. Ռ. Տոնյան

  Новые хромосомные числа для видов рода Cirsium Mill., произрастающих на территории Арм. ССР (Cirsium Mill. ցեղի ՀՍՍՀ-ում աճող մի քանի տեսակների քրոմոսոմների նոր թվեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 115-120 (ռուսերեն) |

  Ս. Ն. Մովսեսյան, Մ. Հ. Գալուկյան, է. Ռ. Թումանյան

  Завязывание семянок при различных способах опыления у Rudbeckla spedosa Wender (Asteraceae) (Rudbeckia speciosa Wender-ի սերմնակալումը փոշոտման տարբեր եղանակների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 121-125 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Երվանդյան

  Эффект хранения семян Emilia flammea, обработанных нитрозодиметилмочевиной (Նիտրոզոդիմեթիլմիզանյութով մշակված սերմերի պահելու արդյունավետությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 126-130 (ռուսերեն) |

  Վ. Ա. Մանակյան

  Материалы к флоре Армении (Նյութեր Հայաստանի ֆլորայից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 131-134 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Գրիգորյան

  Металлогенические эпохи и этапы полиметаллического оруденения Армении (Հյաստանի բազմամետաղային հանքայնացման մետաղածնության դարաշրջանները և փուլերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 135-142 (ռուսերեն) |

  Դ. Ա. Պողոսյան , Դ. Մ. Առուստամովա, Վ. Ա. Մեթանջյան, Մ. Կ. Շահնազարյան

  Предварительные результаты определения биоклиматического потенциала территории Армянской ССР (Հայկական ՍՍՀ տարածքի կենսակլիմայական պոտենցիալի որոշման նախնական արդյունքները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 143-147 (ռուսերեն) |

  Ռ. Շ. Նահապետյան

  Производящая функция совместного распределения числа обслуживаемых требований и длины очереди в системе M/GI/1 при пакетной обработке заявок (Սպասարկվող և սպասարկման սպասող պահանջների թվի համատեղ սահմանային բաշխման արտադրող ֆունկցիան M/GI/1 համակարգում պահանջների խմբային սպասարկման դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 148-152 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Ռ. Գ. Ավանեսյան

  О передаче нагрузки от неоднородного, бесконечного стрингера к двум защемленным упругим полосам (Անհամասեռ, անվերջ վերադիրից առաձգական երկու ամրակցված շերտերին բեռի փոխանցման խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 153-156 (ռուսերեն) |

  Մ. Զ. Հարությունյան, Ա. Հ. Գևորգյան

  Об эквивалентности нерезкой границы со смещенной резкой границей (Ոչ կտրուկ սահմանի և տեղաշարժված կտրուկ սահմանի համարժեքությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 157-159 (ռուսերեն) |

  Վ. Ի. Գյուրջինյան, Մ. Ա. Ծառուկյան, Հ. Ա. Մելքոնյան

  Об одном способе приведения криволинейной области интегрирования к плоской-для решения уравнения распространения примеси (Խառնուրդի տարածման հավասարման ինտեգրման կորագիծ տիրույթը հարթեցնելու մի ձևի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 160-163 (ռուսերեն) |

  Ռ. Լ. Մայիլյան

  О влиянии взаимодействия мягких фононов на температуру структурного фазового перехода в полупроводниках (Կիսահաղորդիչներում կառուցվածքային ֆազային անցման ջերմաստիճանի վրա փափուկ ֆոնոնների փոխազդեցության ներգործման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 164-165 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ