«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2 (50)
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2 (50) հանդեսի մասին
«ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ»

«Բանբեր Երևանի համալսարանի». հասարակական գիտությունների քառամսյա հանդեսը լույս է տեսնում 1967 թվականից Երևանում: Ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի սահմանած՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: Ժառանգորդն է «ՀԽՍՀ պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» (1925-30), «Աշխատություններ» (1934-36), «Գիտական աշխատություններ» (1939-61), «Գիտական տեղեկագիր» (1962-66) պարբերականների:
«Բանբերում» տպագրվում են ԵՊՀ-ի և ՀՀ այլ գիտակրթական հաստատությունների, ինչպես նաև Սփյուռքի և արտերկրի գիտնականներ: Մինչև 2010 թ. հունվարի 1-ը հանդեսը տպագրվել է տարեկան երեք անգամ՝ յուրաքանչյուր համարը 15 մամուլ ծավալով:
Մինչ օրս ունեցել է 5 գլխավոր խմբագիր՝
• Էդվարդ Ջրբաշյան (1967-77),
• Հարություն Ֆելեքյան (1978-86),
• Էդվարդ Աղայան (1986-91),
• Հրաչիկ Միրզոյան (1992-2019),
• Լևոն Ավետիսյան (2019 թ․-ից):


2010-2014 թթ. «Բանբերը» շարունակել է լույս տեսնել նույն պարբերականությամբ, արդեն մասնագիտական վեց շարքով, որոնցից ամեն մեկն ուներ կայուն համարանիշ և 5 մամուլ ծավալ: Դրանք էին՝ «Հայագիտություն», «Բանասիրություն», «Իրավագիտություն», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»:
Սկսած 2015 թվականից, համաձայն ՀՀ գրապալատի պահանջների, «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի շարքերը դարձել են առանձին հանդեսներ՝ իրենց անհատական միջազգային համարանիշներով.
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»՝ ISSN 1829-4588,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»՝ ISSN 1829-457X,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»՝ ISSN 1829-4561,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»՝ ISSN 1829-4553,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն»՝ ISSN 1829-4545,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»՝ ISSN 1829-4529:
2015 թ. հունվարից, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, վերոթվարկյալներին ավելացել է «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» (ISSN 1829-4537) հանդեսը:
2020 թ. հունվարից սկսած, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն» հանդեսը վերակազմավորվել է երկու առանձին հանդեսների՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»՝ ISSN 2579-2938
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»՝ ISSN 2579-2946:
2020-2021 թվականներին փոխվել է թողարկման պարբերականությունը.
Տարեկան երեք անգամ թողարկվել են՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»
հանդեսները:
Տարեկան երկու անգամ թողարկվել են՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն»
հանդեսները:
2022 թվականից թողարկվում են հանդեսի հետևյալ շարքերը.
երեք անգամ ՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»
երկու անգամ՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն»
• «Journal of Sociology: Bulletin of Yerevan University»
• «Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University»

Հանդեսներից յուրաքանչյուրն ունի առանձին խմբագրական խորհուրդ, գլխավոր խմբագիր՝ պատասխանատու խմբագիր Լևոն Ավետիսյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
Նյութերը հրատարակվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Հրատարակված հոդվածներն ունենում են երեք լեզվով ամփոփումներ: Հեղինակների մասին այդ երեք լեզվով տրվում է համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԷԹԻԿԱ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն» հանդեսի խմբագրությունը պահպանում է գիտական նյութերի հրատարակման համար ընդունված ընդհանուր էթիկական սկզբունքները՝ առաջնորդվելով Հրատարակման էթիկայի հանձնաժողովի ("Committee on Publication Ethics" (COPE)) հանձնարարականներով: Հեղինակային իրավունքի և բարոյական նորմերի խախտումը ոչ միայն անընդունելի է, այլև խոչընդոտում է գիտական գիտելիքների զարգացումը՝ խաթարելով հասարակական գիտությունների հեղինակությունը:

• Խմբագրական խորհուրդի համար առանցքային է այն, որ գիտական նյութերի հեղինակներն ու գրախոսները ծանոթ են իրենց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին,
• Խմբագրությունն ընդունում է անաչառ որոշումներ, որոնք բացառապես հիմնված են տրամադրված նյութերի մասնագիտական մակարդակի և որակի վրա,
• Խմբագրական խորհուրդը կազմակերպում է ներքին գրախոսություն՝ արհեստավարժություն ապահովելու և կողմերի միջև շահերի բախումը բացառելու համար: Գրախոսները չեն կարող լինել տվյալ աշխատանքների հեղինակ կամ համահեղինակ, ինչպես նաև հեղինակների գիտական ղեկավարներ,
• Խմբագրությունը կտրականապես դեմ է գիտական հետազոտությունների հրատարակման էթիկայի խախտմանը, որոնցից ամենատարածվածներն են՝ գրագողությունը, նախկինում հրատարակված նյութեր ներկայացնելը, ուրիշների գիտական հետազոտությունների արդյունքների յուրացումը կամ տվյալների կեղծումը: Վերջիններիս առկայության դեպքում ուղարկված նյութը մերժվում է,
• Խմբագրությունը պարտավորվում է մինչև ստացված նյութի հրատարակումը չօգտագործել դրանցում տեղ գտած տվյալները և դրանք չտրամադրել երրորդ կողմին՝ բացառությամբ գրախոսների,
• Տեքստում կատարված բովանդակային փոփոխություններն ու ճշգրտումները համաձայնեցվում են հեղինակի հետ: Խմբագրության միջամտություններին համաձայն չլինելու դեպքում կողմերն իրավունք ունեն հրաժարվելու նյութի հրատարակությունից կամ գալ փոխհամաձայնության,
• Հանդեսը նյութերը հաստատում և հրատարակում է բացառապես անվճար,
• Հանդեսում տպագրված նյութերը կարող են չհամընկնել հիմնադիրների, խմբագրության և խմբագրական խորհրդի տեսակետներին: Այնուամենայնիվ, խմբագրությունը պատասխանատվություն է կրում հրատարակված նյութերի մասնագիտական որակի համար:

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խմբագրություն հանձնված հոդվածները և տեղեկատվական նյութերը ենթակա են գրանցման ու հաշվառման, եթե դրանք ամբողջովին համապատասխանում են հանդեսի բովանդակային և թեմատիկ ձևաչափին ու պահանջներին:
Խմբագրությունում գրանցված ու հաշվառված հոդվածները կամ այլ նյութերը չեն երաշխավորում դրանց անվերապահ հրատարակումը: Բոլոր նյութերը ենթակա են գրախոսության, որի նպատակն է պարզել դրանց համապատասխանությունը բովանդակային այն հիմնական չափանիշներին, ինչպիսիք են՝ ուսումնասիրության արդիականությունը, դրա նպատակն ու խնդիրները, արդյունքների նորությունը, կիրառական նշանակությունն ու ինքնատիպությունը, ընտրված մեթոդաբանության համարժեքությունը, օգտագործված տվյալների ճշգրտությունը և այլն: Դրանց հիման վրա խմբագրությունը իրավասու է հոդվածը կամ այլ նյութերը ընդունել հրատարակության, ուղարկել լրացուցիչ գրախոսման, վերադարձնել հեղինակին վերանայելու և վերախմբագրելու համար կամ էլ մերժել:
Խմբագրությունը կարող է հոդվածները և այլ նյութերը ուղղակիորեն մերժել, եթե ակնհայտ է դրանց անհամապատասխանությունը հանդեսի բովանդակությանը և թեմատիկ ուղղվածությանը:
Գրանցված և հաշվառված հոդվածները կարող են տրվել նաև «անանուն» («կույր») գրախոսության: Գրախոսողների անունները մնում են գաղտնի, և նրանք էլ, իրենց հերթին, չեն իմանում հեղինակների անունները:
Խմբագրությունը հեղինակին չի ներկայացնում գրախոսության տեքստը, սակայն հակիրճ տեղեկացնում է որոշման եզրահանգումների և մերժելու հիմնական պատճառների մասին: Ընդհանուր առմամբ որոշում կայացնելու գործընթացը, որպես կանոն, տևում է շուրջ երկու ամիս: Գրախոսության արդյունքների հիման վրա խմբագրական խորհուրդը որոշում է նյութը՝ 1) հրատարակելու մասին, 2) վերամշակմամբ հրատարակելու մասին, 3) կրկին ուղարկելու գրախոսության՝ արմատապես վերափոխելուց հետո, 4) մերժելու մասին:
Հանդեսի ընթացիկ թողարկման նյութերի ընտրությունը կատարվում է ըստ դրանց թեմատիկ և բովանդակային համապատասխանության և խմբագրության ծրագրերի ու առաջնահերթությունների:
հեղինակներին
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» պարբերականի շարքերից յուրաքանչյուրն ունի գլխավոր խմբագիր:

«Բանասիրություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710218, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
«Իրավագիտություն»` Գևորգ Դանիելյան, հեռ. 060-71-02-56, էլ. փոստ՝ gdanielyan@ysu.am
«Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն»` Էդվարդ Հարությունյան, հեռ. 060710632, էլ. փոստ՝ anna_mkrtchyan@mail.ru
«Տնտեսագիտություն»` Կառլեն Խաչատրյան, հեռ. 060710656, էլ. փոստ՝ banber.econom@gmail.com
«Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»` Գեղամ Պետրոսյան, էլ. փոստ՝ gegam.petrosyan@ysu.am
«Ռուս բանասիրություն»՝ Լևոն Հակոբյան, հեռ. 060710585, էլ. փոստ՝ levon_hakobyan@bk.ru
«Journal of Sociology: Bulletin of Yerevan University»` Արթուր Աթանեսյան` հեռ. 060710074, atanesyan@ysu.am
«Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University»` Աշոտ Ալեքսանյան, էլ. փոստ՝ ashalex@ysu.am

«Բանբերում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը (գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում են հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ),
- տեքստի լուսանցքները, վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- հիմնական տառաչափը՝ 11,
- միջտողային ինտերվալը՝ 1.5,
- գրաֆիկների և աղյուսակների լայնությունը՝ մինչև 125 մմ,
- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը(թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա երեք լեզվով ամփոփումներ և մինչև 10 բանալի բառեր,
- հոդվածները պարտադիր գրախոսվում են,
- հոդվածները պետք է ուղարկվեն journals.ysu.am էլեկտրոնային հարթակով,
- խմբագրությունը կարող է տպագրված հոդվածները զետեղել հայաստանյան և արտերկրյա էլեկտրոնային շտեմարաններում և համացանցային կայքերում առանց օգտագործման իրավունքի սահմանափակման:
Հոդված տպագրելու համար դիմել շարքերի գլխավոր խմբագիրներին:
Հասցե`
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 106
Հեռախոս`
060 710 219, 060 710 218
Էլ. հասցե`
ephbanber@ysu.am

Բանբեր Երևանի համալսարանի


Գլխավոր խմբագիր՝
Հ. Ֆելեքյան
Խմբագրական խորհուրդ՝
Էդ. Աղայան, Ս. Բադալյան, Ն. Գոնչար-Խանջյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Լ. Խուրշուդյան, Թ. Հակոբյան, Հ. Ղազարյան, Մ. Մելիքյան, Ա. Մկրտչյան, Ս. Մուրադյան (պատ. քարտուղար), Էդ. Ջրբաշյան, Ա. Սուքիասյան

Բովանդակություն

Մեր հանդեսի 50-րդ համարի աոթիվ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 3-4 |

Ս. Հակոբյան

Կապիտալիզմի հիմնական հակասության ծագումն ու զարգացումը (Կ. Մարքսի մահվան 100-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 5-19 |

Գ. Գալստյան

Սոցիալական ինֆրակառուցվածքը սոցիալիզմի պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 20-34 |

Վ. Թումանյան

Սոցիոլոգիական ագնոստիցիզմի իմացաբանական կապը հասարակական կյանքի իդեալիստական ըմբռնումների հետ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 35-47 |

Էդ. Ջրբաշյան

«Ուղիղ ճանապարհի» մեծ որոնողը (Մտորումներ Միքայել Նալբանդյանի անհատականության մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 48-74 |

Գր. Սարգսյան

Տերտերյանը հայ նոր գրականության պատմաբան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 75-85 |

Գ. Ջահուկյան

Ստուգաբանություններ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 86-94 |

Ս. Գ. Աբրահամյան

Սյունյաց համալսարանականների հասարակական, քաղաքական և մանկավարժական հայացքները (Գլաձորի համալսարանի հիմնադրման 700-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 95-105 |

А. Я. Каковкин (Ленинград)

Роспись церкви св. Григория Тиграна Оненца (1215 г.) в Ани: иконографический состав и идейный замысел (Անիի Տիգրան Հոնենցի եկեղեցու (1215 թ.) որմնանկարները, պատկերագրական կազմր և գաղափարական նշանակությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 106-114 |

Մ. Ասատրյան

Արևելահայ գրական լեզվի և Արարատյան բարբառի ձևաբանական համակարգերի փոխհարաբերությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 115-128 |

Ս. Մուրադյան

Հարություն Սուրխաթյանի գրական-քննադատական հայացքների ձևավորումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 129-141 |

Ա. Բաբայան

«Պեպոյի» ստեղծման պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 142-149 |

Ռ. Տեր-Գրիգորյան

Լև Տոլստոյի բնապատկերները բնագրում և թարգմանությամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 150-157 |

Ս. Իսկանդարյան

Թովմաս Թերզյանը ժամանակի քննադատության գնահատմամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 158-165 |

Т. В. Миджиферджян

Авторская позиция в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (Հեղինակային դիրքորոշումը Ֆ. Դոստոևսկու «Ոճիր և պատիժ» վեպում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 166-174 |

К. Л. Мкртчян

«Записки сумасшедшего» и их армянский перевод («Խելագարի հիշատակարանը» վիպակը և նրա հայերեն թարգմանությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 175-185 |

Ռ. Դավթյան

Դ. Դեմիրճյանր մամուլի խնդիրների մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 186-191 |

Ալ. Մարգարյան

Բաղհյուսական բարդությունների բառակազմական արժեքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 192-201 |

Ս. Խասապետյան

Բառակապակցական կամ բաղադրյալ տերմինների կառուցվածքային և իմաստաբանական քննությունը (ըստ 20-րդ դարի անգլերեն-հայերեն բառարանագրության տվյալների) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 202-206 |

Պ. Պողոսյան

Մխիթար Սեբաստացին իբրև ճարտասան և մանկավարժ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 207-212 |

Б. С. Ходжумян

К проблеме синтаксичности композитов в русском и армянском языках (Ռուսերեն և հայերեն բարդ բառերի շարահյուսական ձևի մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 213-218 |

В. Н. Арутюнян

Синтаксическая позиция неизменяемых прилагательных (Չփոփոխվող ածականների շարահյուսական դիրքը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 219-222 |

А. И. Бурдина

Подполе неполноты качества деривационного поля неполноты (Դերիվացիոն ոչ լրիվ դաշտի ենթադաշտերի ոչ լրիվ որակը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 223-228 |

Э. Э. Симонян

Наиболее крупные анатомо-физиологические общности согласных и их значение для теории графической стратегии звукового письма (Բաղաձայնների անատոմա-ֆիզիսլոգիական ամենախոշոր ընդհանրությունները և նրանց նշանակությունը հնչյունային գրաֆիկական ստրատեգիայի տեսության համար) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 229-241 |

К. М. Карапетян

Об экспрессивности речи в английском языке (Անգլերենի էքսպրեսիվ խոսքի մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 242-245 |

Г. М. Налбандян

К этимологии армянского հրաժեշտ (= hražešt = прощание) и гидронима Հրազդան (= hrazdan = раздан) (Հայերեն «հրաժեշտ» բառի և «Հրազդան» ջրանվան ստուգաբանութունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 246-248 |

Ն. Շահնազարյան

Սասանյան հեղաշրջումն Իրանում ըստ Ագաթանգեղոսի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 249-257 |

Ռ. Սաքապետոյան

Ա. Մ. Սուքիասյան. ժամանակակից հայոց լեզու | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 258-260 |

Գ. Խրլոպյան

Հայկազյան հայագիտական հանդես, պրակ 9 | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 260-262 |

Дж. Киракосян, Р. Кондакчян

Очерки Истории Турции (Ակնարկներ Թուրքիայի պատմության) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 263-266 |
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ