«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2 (32)
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2 (32) հանդեսի մասին
«ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ»

«Բանբեր Երևանի համալսարանի». հասարակական գիտությունների քառամսյա հանդեսը լույս է տեսնում 1967 թվականից Երևանում: Ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի սահմանած՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: Ժառանգորդն է «ՀԽՍՀ պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» (1925-30), «Աշխատություններ» (1934-36), «Գիտական աշխատություններ» (1939-61), «Գիտական տեղեկագիր» (1962-66) պարբերականների:
«Բանբերում» տպագրվում են ԵՊՀ-ի և ՀՀ այլ գիտակրթական հաստատությունների, ինչպես նաև Սփյուռքի և արտերկրի գիտնականներ: Մինչև 2010 թ. հունվարի 1-ը հանդեսը տպագրվել է տարեկան երեք անգամ՝ յուրաքանչյուր համարը 15 մամուլ ծավալով:
Մինչ օրս ունեցել է 4 գլխավոր խմբագիր՝
• Էդվարդ Ջրբաշյան (1967-77),
• Հարություն Ֆելեքյան (1978-86),
• Էդվարդ Աղայան (1986-91),
• Հրաչիկ Միրզոյան (1992 թվականից):

2010-2014 թթ. «Բանբերը» շարունակել է լույս տեսնել նույն պարբերականությամբ, արդեն մասնագիտական վեց շարքով, որոնցից ամեն մեկն ուներ կայուն համարանիշ և 5 մամուլ ծավալ: Դրանք էին՝ «Հայագիտություն», «Բանասիրություն», «Իրավագիտություն», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»:
Սկսած 2015 թվականից, համաձայն ՀՀ գրապալատի պահանջների, «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի շարքերը դարձել են առանձին հանդեսներ՝ իրենց անհատական միջազգային համարանիշներով.
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»՝ ISSN 1829-4588,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»՝ ISSN 1829-457X,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»՝ ISSN 1829-4561,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»՝ ISSN 1829-4553,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն»՝ ISSN 1829-4545,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»՝ ISSN 1829-4529:
2015 թ. հունվարից, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, վերոթվարկյալներին ավելացել է «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» (ISSN 1829-4537) հանդեսը:
Հանդեսներից յուրաքանչյուրն ունի առանձին խմբագրական խորհուրդ, պատասխանատու խմբագիր՝ գլխավոր խմբագիր Հրաչիկ Միրզոյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
Նյութերը տպագրվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Տպագրված հոդվածներն ունենում են մյուս երկու լեզվով ամփոփում: Հեղինակների մասին այդ երեք լեզվով տրվում է համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԷԹԻԿԱ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն» հանդեսի խմբագրությունը պահպանում է գիտական նյութերի հրատարակման համար ընդունված ընդհանուր էթիկական սկզբունքները՝ առաջնորդվելով Հրատարակման էթիկայի հանձնաժողովի ("Committee on Publication Ethics" (COPE)) հանձնարարականներով: Հեղինակային իրավունքի և բարոյական նորմերի խախտումը ոչ միայն անընդունելի է, այլև խոչընդոտում է գիտական գիտելիքների զարգացումը՝ խաթարելով հասարակական գիտությունների հեղինակությունը:

• Խմբագրական խորհուրդի համար առանցքային է այն, որ գիտական նյութերի հեղինակներն ու գրախոսները ծանոթ են իրենց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին,
• Խմբագրությունն ընդունում է անաչառ որոշումներ, որոնք բացառապես հիմնված են տրամադրված նյութերի մասնագիտական մակարդակի և որակի վրա,
• Խմբագրական խորհուրդը կազմակերպում է ներքին գրախոսություն՝ արհեստավարժություն ապահովելու և կողմերի միջև շահերի բախումը բացառելու համար: Գրախոսները չեն կարող լինել տվյալ աշխատանքների հեղինակ կամ համահեղինակ, ինչպես նաև հեղինակների գիտական ղեկավարներ,
• Խմբագրությունը կտրականապես դեմ է գիտական հետազոտությունների հրատարակման էթիկայի խախտմանը, որոնցից ամենատարածվածներն են՝ գրագողությունը, նախկինում հրատարակված նյութեր ներկայացնելը, ուրիշների գիտական հետազոտությունների արդյունքների յուրացումը կամ տվյալների կեղծումը: Վերջիններիս առկայության դեպքում ուղարկված նյութը մերժվում է,
• Խմբագրությունը պարտավորվում է մինչև ստացված նյութի հրատարակումը չօգտագործել դրանցում տեղ գտած տվյալները և դրանք չտրամադրել երրորդ կողմին՝ բացառությամբ գրախոսների,
• Տեքստում կատարված բովանդակային փոփոխություններն ու ճշգրտումները համաձայնեցվում են հեղինակի հետ: Խմբագրության միջամտություններին համաձայն չլինելու դեպքում կողմերն իրավունք ունեն հրաժարվելու նյութի հրատարակությունից կամ գալ փոխհամաձայնության,
• Հանդեսը նյութերը հաստատում և հրատարակում է բացառապես անվճար,
• Հանդեսում տպագրված նյութերը կարող են չհամընկնել հիմնադիրների, խմբագրության և խմբագրական խորհրդի տեսակետներին: Այնուամենայնիվ, խմբագրությունը պատասխանատվություն է կրում հրատարակված նյութերի մասնագիտական որակի համար:

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խմբագրություն հանձնված հոդվածները և տեղեկատվական նյութերը ենթակա են գրանցման ու հաշվառման, եթե դրանք ամբողջովին համապատասխանում են հանդեսի բովանդակային և թեմատիկ ձևաչափին ու պահանջներին:
Խմբագրությունում գրանցված ու հաշվառված հոդվածները կամ այլ նյութերը չեն երաշխավորում դրանց անվերապահ հրատարակումը: Բոլոր նյութերը ենթակա են գրախոսության, որի նպատակն է պարզել դրանց համապատասխանությունը բովանդակային այն հիմնական չափանիշներին, ինչպիսիք են՝ ուսումնասիրության արդիականությունը, դրա նպատակն ու խնդիրները, արդյունքների նորությունը, կիրառական նշանակությունն ու ինքնատիպությունը, ընտրված մեթոդաբանության համարժեքությունը, օգտագործված տվյալների ճշգրտությունը և այլն: Դրանց հիման վրա խմբագրությունը իրավասու է հոդվածը կամ այլ նյութերը ընդունել հրատարակության, ուղարկել լրացուցիչ գրախոսման, վերադարձնել հեղինակին վերանայելու և վերախմբագրելու համար կամ էլ մերժել:
Խմբագրությունը կարող է հոդվածները և այլ նյութերը ուղղակիորեն մերժել, եթե ակնհայտ է դրանց անհամապատասխանությունը հանդեսի բովանդակությանը և թեմատիկ ուղղվածությանը:
Գրանցված և հաշվառված հոդվածները կարող են տրվել նաև «անանուն» («կույր») գրախոսության: Գրախոսողների անունները մնում են գաղտնի, և նրանք էլ, իրենց հերթին, չեն իմանում հեղինակների անունները:
Խմբագրությունը հեղինակին չի ներկայացնում գրախոսության տեքստը, սակայն հակիրճ տեղեկացնում է որոշման եզրահանգումների և մերժելու հիմնական պատճառների մասին: Ընդհանուր առմամբ որոշում կայացնելու գործընթացը, որպես կանոն, տևում է շուրջ երկու ամիս: Գրախոսության արդյունքների հիման վրա խմբագրական խորհուրդը որոշում է նյութը՝ 1) հրատարակելու մասին, 2) վերամշակմամբ հրատարակելու մասին, 3) կրկին ուղարկելու գրախոսության՝ արմատապես վերափոխելուց հետո, 4) մերժելու մասին:
Հանդեսի ընթացիկ թողարկման նյութերի ընտրությունը կատարվում է ըստ դրանց թեմատիկ և բովանդակային համապատասխանության և խմբագրության ծրագրերի ու առաջնահերթությունների:


հեղինակներին
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան երեք անգամ, յոթ առանձին հանդեսներով, որոնցից ամեն մեկն ունի պատասխանատու խմբագիր: Դրանք են`
1. «Հայագիտություն»` Հրաչիկ Միրզոյան, հեռ. 060710219, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
2. «Բանասիրություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710218, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
3. «Իրավագիտություն»` Արա Գաբուզյան, հեռ. 060710250, էլ. փոստ՝ agabuzyan@rambler.ru
4. «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն»` Էդվարդ Հարությունյան, հեռ. 060710632, էլ. փոստ՝ anna_mkrtchyan@mail.ru
5. «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն»` Արտակ Խաչատրյան, հեռ. 060710075, էլ. փոստ՝ khachatryan_artak@yahoo.com
6. «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»` Աշոտ Ալեքսանյան, էլ. փոստ՝ ashalex@ysu.am
7. «Ռուս բանասիրություն»՝ Նատալիա Գոնչար, հեռ. 060710219, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն գրավոր կարծիքի կամ երաշխավորության առկայության դեպքում:
«Բանբերում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը (գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում են հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ),
- տեքստի լուսանցքները, վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- հիմնական տառաչափը՝ 11,
- միջտողային ինտերվալը՝ 1.5,
- գրաֆիկների և աղյուսակների լայնությունը՝ մինչև 125 մմ,
- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը(թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,
- հոդվածները կարող են ուղարկվել նաեւ էլեկտրոնային փոստով,
- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,
- խմբագրությունը կարող է տպագրված հոդվածները զետեղել հայաստանյան և արտերկրյա էլեկտրոնային շտեմարաններում և համացանցային կայքերում առանց օգտագործման իրավունքի սահմանափակման:
Հոդված տպագրելու համար դիմել շարքերի պատասխանատու խմբագիրներին:
Հասցե`
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 106
Հեռախոս`
060 710 219, 060 710 218
Էլ. հասցե`
ephbanber@ysu.am

Բանբեր Երևանի համալսարանի


Գլխավոր խմբագիր՝
Էդ. Ջրբաշյան
Խմբագրական խորհուրդ՝
Ա. Աբրահամյան, Էդ. Աղայան, Կ. Անանիկյան, Ս. Բադալյան, Հ. Գաբրիելյան, Ն. Գոնչար, Ա. Եսայան, Հ. Ժամկոչյան, Թ. Հակոբյան, Մ. Մելիքյան, Մ. Մկրյան, Ս. Մուրադյան (պատ. քարտուղար), Գ. Սևակ, Հ. Ֆելեքյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)

Բովանդակություն

Ա. Մկրտչյան

Հոկտեմբերի հաղթանակը XX դարի գլխավոր իրադարձությունն է | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 3-15 |

Է. Զոհրաբյան

Մեծ Հոկտեմբերի դիվանագիտությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 16-27 |

М. А. Аракелян

Борьба большевиков за создание революционной армии в 1917 г. (Բոլշևիկների պայքարը հանուն հեղափոխական բանակի ստեղծման 1917 թվին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 28-42 |

Վ. Փեհրիզյան

Սովետական իշխանության աոաջին դեկրետների պրոպագանդումը բոլշևիկյան հայ մամուլում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 43-50 |

Էդ. Ջրբաշյան

XX դարի սկզբի հայ գրականության ժանրային կազմը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 51-63 |

Գ. Խրլոպյան

Սոցիալական իմաստասիրության ձևավորումը Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 64-80 |

Г. 3. Апресян

Об эстетических отношениях к природе (Մարդու՝ բնության նկատմամբ ունեցած գեղագիտական վերաբերմունքի մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 81-94 |

В. А. Осипян

К вопросу о диалектике ритма (Ռիթմի դիալեկտիկայի հարցի շուրջը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 95-110 |

Հ. Պետրոսյան

Անդրկովկասի բանվոր դասակարգի կազմը և նրա դինամիկան առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին (1914-1917 թթ. փետրվար) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 111-131 |

К. А. Манукян

Социалистическое содружество и международное право (Սոցիալիստական ընկերակցությունը և միջազգային իրավունքը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 132-145 |

Վ. Բդոյան

Վանատուր և Ամանոր աստվածությունների ծպտյալ պաշտամունքների հարցի շուրջը146-161 | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 146-161 |

Հ. Բախչինյան

Սայաթ-Նովայի կենսագրության երկու հարցի շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 162-175 |

Բ. Հարությունյան

Մեծ Հայքի Գուգարք աշխարհը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 176-198 |

Ա. Բաբայան

Հովհաննես Թումանյանի գրադարանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 199-204 |

Г. А. Мадоян

Из неизданной переписки Дереника Демирчяна (Դերենիկ Դեմիրճյանի նամակագրությունից) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 205-215 |

Գ. Բադալյան

Վ. Ի. Լենինը բուրժուական մտավորականությանը սոցիալիստական շինարարության մեջ ներգրավելու մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 216-220 |

А. Б. Агамян

О прогнозировании развития экономики капиталистических стран (на примере Японии) (Կապիտալիստական երկրների տնտեսության կանխատեսումը (Ճապոնիայի օրինակով)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 221-227 |

Է. Հարությունյան

Մխիթար Այրիվանեցու գանձերը Գրիգոր Խլաթեցու խմբագրած գանձարաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 228-235 |

Ա. Հակոբյան

Կարսի մարզի գյուղացիական շարժումների պատմությունից (XX դարի սկզբներին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 236-240 |

Ա. Պետրոսյան

Մետաքսի ստացման և ներկման ժողովրդական եղանակները Հայաստանում (XIX դարի վերջ—XX դարի սկիզբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 241-246 |

Վ. Հովակիմյան

Ագրարային հուզումների արտացոլումը գյուղացիական խնդրագրերում և բողոքագրերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 247-253 |

Ռ. Իշխանյան

Էդուարդ Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 254-258 |

Մ. Բաբլոյան

Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտական ցուցակների մի քանի հարցերի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 258-266 |

Б. М. Сивоволов (Харьков)

Библиография В. Я. Брюсова (1884—1973) (Վ. Յա. Բրյուսովի 1884—1973 թթ. մատենագրությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 266-270 |

К. Свасьян

Э. Р. Атаян. Аспекты организации и функционирования языко¬вой сферы (Է. Աթայան. Լեզվական ոլորտի կազմակերպման և գործածման ասպեկտները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 270-273 |

Ս. Մուրադյան

Դերենիկ Դեմիրճյանի ծննդյան 100-ամյակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 274-275 |

Գ. Կարապետյան

Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Մխիթար Սեբաստացուն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 276-277 |

В. О. Адамян

Роль лекция в развитии самостоятельного мышления студентов (Դասախոսության դերը ուսանողների ինքնուրույն մտածողության զարգացման մեջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 277-280 |
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ