ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2020, հատոր 54, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2020, հատոր 54, № 1 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Ռ․ Հ․ Արամյան, Վ․ Ա․ Մնացականյան

  Conditional moments of the distance distribution two random points in a convex domain in R^2 (Երկչափ ուռուցիկ տիրույթում R^2 երկու պատահական կետերի միջև հեռավորության բաշխման պայմանական մոմենտները ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-8 |

  Ա․ Հ․ Ղարիբյան

  Оn locally-balanced 2-partitions of some classes of graphs (Գրաֆների որոշ դասերի լոկալ-հավասարակշռված 2-տրոհումների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 9-19 |

  Մ․ Գ․ Գրիգորյան, Ա․ Լ․ Ղազարյան, Գ․ Գ․ Ղազարյան

  On the uniform convergence of double Furier–Walsh series (Ուոլշի կրկնակի համակարգով Ֆուրիեի հավասարաչափ զուգամիտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 20-28 |

  Ա․ Հ․ Քամալյան, Մ․ Ի․ Կարախանյան

  On solvability of some boundary problem (Մի եզրային խնդրի լուծելիության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 29-34 |

  Բ․ Հ․ Սահակյան

  On the 〈ρ_j,W_j 〉 generalized completely monotone functions (〈ρ_j,W_j 〉 Ընդհանրացված լիովին մոնոտոն ֆունկցիաների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 35-43 |

  Մ․ Վ․ Բելուբեկյան, Ս․ Լ․ Սահակյան

  On the localization of shear vibrations in a composite elastic semi-infinite flat waveguide (Բաղադրյալ առաձգական կիսաանվերջ հարթ ալիքատարում սահքի տատանումների տեղայնացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 44-49 |

  Ա․ Ա․ Հայրապետյան

  Study of electrons energy resolution, in CMS (LHC) experiment using simulated data (Էլեկտրոններևի էներգետիկ լուծողականության ուսումնասիրությունները CMS (LHC) գիտափորձի պայմաններում օգտագործելով մոդելավորված տվյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 50-55 |

  Հ․ Հ․ Հովակիմյան

  On the behavior of polarized light in twist-oriented nematic liquid crystals with anisotropic absorbent dye (Աանիզոտրոպ կլանմամբ ներկանյութով հարստացված թվիստ կողմնորոշմամբ նեմատիկ հեղուկ բյուրեղում բեվեռացված լույսի վարքը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 56-60 |

  Բ․ Ա․ Հովհաննիսյան, Ն․ Գ․ Մարգարյան, Գ․ Ա․ Ծատության, Ս․ Վ․ Անտոնյան, Գ․ Ա․ Օհանյան, Մ․ Տ․ Մանվելյան

  Method for precise synchronization between multiple vector signal generators (Վեկտորային հաղորդիչների ճշգրիտ սինքրոնացման եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 61-64 |

  Ա․ Ե․ Մամասախլիսով, Վ․ Ֆ․ Մորոզով

  A simple model of DNA adsorption on carbon nanotube (Աածխածնային նանոխողովակների հետ ԴՆԹ-ի պարզ կապման մոդել) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 65-69 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ