Աղասի Վաչագանի Քերոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ
1976 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) ներդիրներով առաձգական շերտի համար որոշ կոնտակտային խնդիրներ», 1983 թ. , ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1984 թթ. Ատոմակայանների գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ-մաթեմատիկ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1985 - 1990 թթ. Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, տեսական մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ(ք. Գորիս)
1990 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2004-2010 Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ (արտաքին համատեղությամբ)
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Առաձգականության տեսություն, անհամասեռ մարմինների առաձգականության տեսություն, պլաստիկության տեսություն, առաձգական և պլաստիկական ալիքներ,տեսական մեխանիկա, բարձրագույն մաթեմատիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Առաձգականության և պլաստիկության մաթեմատիկական տեսություն: Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա: Ինտեգրալ և սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ: Ֆունկցիոնալ անալիզի կիրառություններ: Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի կողմից սահմանված դրամաշնորհ, միջազգային գիտական կոնֆերանսում, 1994 - 1995 թթ.:
ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային թեմա, N 44, 1995 - 2007 թթ.
ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային թեմա «Դեֆորմացվող միջավայրեր և ֆիզիկամեխանիկական դաշտերի փոխազդեցության խնդիրներ», N 44, 2008 - 2010 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի տեսական և կիրառական մեխանիկայի Ազգային կոմիտեի անդամ

Agas50@ysu.am

Աղասի Վաչագանի Քերոբյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ ԳՀ լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Керопян А. В.

К решению задачи для упругой полосы с конечным числом упругих конечных накладок посредством липких сдвиговых слоев | Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, 2018, стр. 186-190
 

Հոդված/Article

Ա․ Վ․ Քերոբյան

On a problem for an elastic infinite sheet strengthened by two parallel stringers with finite lengths through adhesive shear layers (Կպչուն սահքի շերտերի միջոցով երկու զուգահեռ վերջավոր երկարությամբ ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական անվերջ սալի համար մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 153-164 |

Ա. Վ. Քերոբյան

Transfer of loads from a finite number of elastic overlays with finite lengths to an elastic strip through adhesive shear layers (Վերջավոր թվով վերջավոր վերադիրներից կպչուն սահքի շերտերի միջոցով բեռնավորումների փոխանցումը առաձգական շերտին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 109-118 |

Керопян А. В., Саакян К. П.

Передача нагрузок от конечного числа конечных стрингеров к упругой полуплоскости посредством липких сдвиговых слоёв | Известия НАН РА. Механика. 2017, Vol. 70, 3, стр. 39-56 |

Ա. Վ. Քերոբյան

About contact problems for an elastic half-plane and the infinite plate with two finite еlastic overlays in the presence of shear interlayers (Երկու վերջավոր առաձգական վերադիրներով առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի վերաբերյալ կոնտակտային խնդիրների մասին, սահքի միջնաշերտերի առկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 30-38 |

Керопян А.В.

Контактные задачи для упругой полосы и бесконечной пластины с двумя конечными упругими накладками при наличии сдвиговых прослоек | Известия НАН Армении, Механика, №1. 2014. с. 22-34

Ա. Վ. Քերոբյան

Contact problem for an elastic half-plane with heterogeneous (piecewise-homogeneous) elastic overlay in the presence of shear interlayer (Անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) առաձգական վերադիրով կոնտակտային խնդիր առաձգական կիսահարթության համար սահքի միջնաշերտի առկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #1, էջ 32–37 |

Керопян А.В.

Контактные задачи для упругой полуплоскости, усиленной разно¬род¬ными стрингерами различных длин при наличии прислоек | Труды II межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, НАН Армении, Ереван, т.1 , c. 287-291

Керопян А.В.

Передача нагрузки от неоднородной накладки к упругой полуплоскости или к бесконечной пластине при наличии сдвига | “Актуаллные проблемы механики сплошной среды”, Тр. межд.конф.посв. академика НАН Армении Н.Х. Арутюняна. Изд. ЕГУАС, Ереван, 2012, с. 290-294

Керопян А.В.

Контактные задачи для упругой полуплоскости или бесконечной пластины с кусочно-однородным стрингером при наличии сдвига | Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред. Труды VII межд. конф., НАН Армении, Ереван - 2011, с. 207-214

Керопян А.В.

Контактные задачи для упругой полуплоскости, усиленной разнородными стрингерами различных длин при наличии прислоек | Труды II межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, НАН Армении, Ереван - 2010, т.1, с. 287-291

Ա.Վ. Քերոբյան

Об одном классе контактных задач для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными упругими разнородными стрингерами (Տարբեր համասեռությամբ և մասնակիորեն սոսնձված առաձգական ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի կոնտակտային խնդիրների մի դասի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 49-58 (ռուսերեն) |

Керопян А.В.

Решение контактных задач для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными разнородными стрингерами | Известия НАН Армении, Механика, 2008, №1, с. 37-47

Ա. Վ. Քերոբյան

Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленной частично склеенными стрингерами (Մասամբ սոսնձված ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի համար կոնտակտային խնդիրներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 35-44 (ռուսերեն) |

Григорян Э.Х., Керопян А.В., Шагинян С.С.

Контактная задача для бесконечной плоскости с двумя конечными стрингерами, один из которых склеен с ней, а другой находится в идеальном контакте | Изв. НАН РА, Механика, т. 55, №2, 2002. с. 14-23

Саркисян В.С. , Керопян А.В.

Периодическая контактная задача для упругой полуплоскости с кусочно-однородной накладкой | Изв. Высш. учебных заведений Северо-Кавказ. Регион, спец выпуск, Ростов-Дон, Естеств. Науки, 2000, № 3,ст.138-141

Аванесян Р.Г., Шекян Л.А., Керопян А.В., Г.В. Оганисян

О двух контактных задачах упругой полосы и полуплоскости с неоднородными креплениями | Тезисы докладов II всесоюзной конференции по механике неоднородных структур. Львов, т. 1, 1987, 2 с.

Վ. Ս. Սարգսյան, Ա. Վ. Քերոբյան

О контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными накладками (Երկու կիսանվերջ վերադիրներով առաձգական շերտի կոնտակտային խնդրի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 31-36 (ռուսերեն) |

Վ. Ս. Սարգսյան, Է. Խ. Գրիգորյան, Ա. Վ. Քերոբյան

Периодическая контактная задача для упругой полосы с кусочно-однородным упругим бесконечным включением (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ առաձգական ներդիրով առաձգական շերտի պարբերական կոնտակտային խնդիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 150-153 (ռուսերեն) |

Վ. Ս. Սարգսյան, Ա. Վ. Քերոբյան

Об одной контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными включениями (Երկու կիսանվերջ ներդիրներով առաձգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 40-49 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Քերոբյան

Об одной контактной задаче для упругой полосы с кусочно-однородным включением (Կտոր առ կտոր համասեռ ներդրակով առաջգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 42-48 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Քերոբյան, Վ. Ս. Սարգսյան

Передача нагрузки от кусочно-однородного бесконечного включения к упругой полосе (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ ներդիրից ուժի փոխանցումը առաձգական շերտին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 50-55 (ռուսերեն) |

Վ․ Ս․ Սարգսյան, Վ․ Վ․ Վարդանյան, Ա․ Վ․ Քերոբյան

К решению задачи о поперечном упругом ударе шаром по прямоугольной пластине методом конечных элементов (Գնդի ընդլայնական առաձգական հարվածի խնդրի լուծման մասին վերջավոր էլեմենտների վերջավոր էլեմենտների մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 140-143 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Kerobyan A. V., Sahakyan K. P.

Loads transfer from finite number finite stringers to an infinite sheet through adhesive shear layers | Актуальные проблемы механики сплошной среды. 2017, стр. 184-185 |