Աղասի Վաչագանի Քերոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ
1976 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) ներդիրներով առաձգական շերտի համար որոշ կոնտակտային խնդիրներ», 1983 թ. , ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1984 թթ. Ատոմակայանների գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ-մաթեմատիկ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1985 - 1990 թթ. Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, տեսական մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ(ք. Գորիս)
1990 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2004-2010 Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ (արտաքին համատեղությամբ)
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Առաձգականության տեսություն, անհամասեռ մարմինների առաձգականության տեսություն, պլաստիկության տեսություն, առաձգական և պլաստիկական ալիքներ,տեսական մեխանիկա, բարձրագույն մաթեմատիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Առաձգականության և պլաստիկության մաթեմատիկական տեսություն: Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա: Ինտեգրալ և սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ: Ֆունկցիոնալ անալիզի կիրառություններ: Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի կողմից սահմանված դրամաշնորհ, միջազգային գիտական կոնֆերանսում, 1994 - 1995 թթ.:
ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային թեմա, N 44, 1995 - 2007 թթ.
ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային թեմա «Դեֆորմացվող միջավայրեր և ֆիզիկամեխանիկական դաշտերի փոխազդեցության խնդիրներ», N 44, 2008 - 2010 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի տեսական և կիրառական մեխանիկայի Ազգային կոմիտեի անդամ

Agas50@ysu.am

Աղասի Վաչագանի Քերոբյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ ԳՀ լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Керопян А. В.

К решению задачи для упругой полосы с конечным числом упругих конечных накладок посредством липких сдвиговых слоев | Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, 2018, стр. 186-190
 

Հոդված/Article

Ա. Վ. Քերոբյան

Transfer of loads from a finite number of elastic overlays with finite lengths to an elastic strip through adhesive shear layers (Վերջավոր թվով վերջավոր վերադիրներից կպչուն սահքի շերտերի միջոցով բեռնավորումների փոխանցումը առաձգական շերտին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 109-118 |

Керопян А. В., Саакян К. П.

Передача нагрузок от конечного числа конечных стрингеров к упругой полуплоскости посредством липких сдвиговых слоёв | Известия НАН РА. Механика. 2017, Vol. 70, 3, стр. 39-56 |

Ա. Վ. Քերոբյան

About contact problems for an elastic half-plane and the infinite plate with two finite еlastic overlays in the presence of shear interlayers (Երկու վերջավոր առաձգական վերադիրներով առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի վերաբերյալ կոնտակտային խնդիրների մասին, սահքի միջնաշերտերի առկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 30-38 |

Керопян А.В.

Контактные задачи для упругой полосы и бесконечной пластины с двумя конечными упругими накладками при наличии сдвиговых прослоек | Известия НАН Армении, Механика, №1. 2014. с. 22-34

Ա. Վ. Քերոբյան

Contact problem for an elastic half-plane with heterogeneous (piecewise-homogeneous) elastic overlay in the presence of shear interlayer (Անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) առաձգական վերադիրով կոնտակտային խնդիր առաձգական կիսահարթության համար սահքի միջնաշերտի առկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #1, էջ 32–37 |

Керопян А.В.

Контактные задачи для упругой полуплоскости, усиленной разно¬род¬ными стрингерами различных длин при наличии прислоек | Труды II межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, НАН Армении, Ереван, т.1 , c. 287-291

Керопян А.В.

Передача нагрузки от неоднородной накладки к упругой полуплоскости или к бесконечной пластине при наличии сдвига | “Актуаллные проблемы механики сплошной среды”, Тр. межд.конф.посв. академика НАН Армении Н.Х. Арутюняна. Изд. ЕГУАС, Ереван, 2012, с. 290-294

Керопян А.В.

Контактные задачи для упругой полуплоскости или бесконечной пластины с кусочно-однородным стрингером при наличии сдвига | Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред. Труды VII межд. конф., НАН Армении, Ереван - 2011, с. 207-214

Керопян А.В.

Контактные задачи для упругой полуплоскости, усиленной разнородными стрингерами различных длин при наличии прислоек | Труды II межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, НАН Армении, Ереван - 2010, т.1, с. 287-291

Ա.Վ. Քերոբյան

Об одном классе контактных задач для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными упругими разнородными стрингерами (Տարբեր համասեռությամբ և մասնակիորեն սոսնձված առաձգական ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի կոնտակտային խնդիրների մի դասի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 49-58 (ռուսերեն) |

Керопян А.В.

Решение контактных задач для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными разнородными стрингерами | Известия НАН Армении, Механика, 2008, №1, с. 37-47

Ա. Վ. Քերոբյան

Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленной частично склеенными стрингерами (Մասամբ սոսնձված ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի համար կոնտակտային խնդիրներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 35-44 (ռուսերեն) |

Григорян Э.Х., Керопян А.В., Шагинян С.С.

Контактная задача для бесконечной плоскости с двумя конечными стрингерами, один из которых склеен с ней, а другой находится в идеальном контакте | Изв. НАН РА, Механика, т. 55, №2, 2002. с. 14-23

Саркисян В.С. , Керопян А.В.

Периодическая контактная задача для упругой полуплоскости с кусочно-однородной накладкой | Изв. Высш. учебных заведений Северо-Кавказ. Регион, спец выпуск, Ростов-Дон, Естеств. Науки, 2000, № 3,ст.138-141

Аванесян Р.Г., Шекян Л.А., Керопян А.В., Г.В. Оганисян

О двух контактных задачах упругой полосы и полуплоскости с неоднородными креплениями | Тезисы докладов II всесоюзной конференции по механике неоднородных структур. Львов, т. 1, 1987, 2 с.

Վ. Ս. Սարգսյան, Ա. Վ. Քերոբյան

О контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными накладками (Երկու կիսանվերջ վերադիրներով առաձգական շերտի կոնտակտային խնդրի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 31-36 (ռուսերեն) |

Վ. Ս. Սարգսյան, Է. Խ. Գրիգորյան, Ա. Վ. Քերոբյան

Периодическая контактная задача для упругой полосы с кусочно-однородным упругим бесконечным включением (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ առաձգական ներդիրով առաձգական շերտի պարբերական կոնտակտային խնդիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 150-153 (ռուսերեն) |

Վ. Ս. Սարգսյան, Ա. Վ. Քերոբյան

Об одной контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными включениями (Երկու կիսանվերջ ներդիրներով առաձգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 40-49 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Քերոբյան

Об одной контактной задаче для упругой полосы с кусочно-однородным включением (Կտոր առ կտոր համասեռ ներդրակով առաջգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 42-48 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Քերոբյան, Վ. Ս. Սարգսյան

Передача нагрузки от кусочно-однородного бесконечного включения к упругой полосе (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ ներդիրից ուժի փոխանցումը առաձգական շերտին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 50-55 (ռուսերեն) |

Վ․ Ս․ Սարգսյան, Վ․ Վ․ Վարդանյան, Ա․ Վ․ Քերոբյան

К решению задачи о поперечном упругом ударе шаром по прямоугольной пластине методом конечных элементов (Գնդի ընդլայնական առաձգական հարվածի խնդրի լուծման մասին վերջավոր էլեմենտների վերջավոր էլեմենտների մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 140-143 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Kerobyan A. V., Sahakyan K. P.

Loads transfer from finite number finite stringers to an infinite sheet through adhesive shear layers | Актуальные проблемы механики сплошной среды. 2017, стр. 184-185 |