Ալեքսանդր Վիլենի Սաֆարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թուրքագիտության բաժին
1986 - 1989 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
1988 - 1989 թթ. Դամասկոսի` արտասահմանցիներին արաբերենի դասավանդման ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Գրիգոր Նարեկացին և սուֆիզմը» (գաղափարախոսության հիմնահարցեր, միջնադարյան աղբյուրների համեմատական ուսումնասիրության փորձ), 1994 թ., ՀՀ ԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտ
Դոցենտի կոչում – 2004 թ., ԵՊՀ
Պրոֆեսորի կոչում – 2012 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1990 թ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր Հուշարձանների պահպանության գլխավոր վարչության պետի օգնական, գիտամեթոդական խորհրդի գիտնական քարտուղար
1990 - 1994 թթ. ԵՊՀ արաբական և թուրքական բանասիրության ամբիոնի (վերակազմավորումից հետո` թուրքագիտության ամբիոն) դասախոս, ավագ դասախոս
1994 - 1995 թթ. ծառայել է ՀՀ Զինված ՈՒժերում
1996 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնի (վերանվանումից հետո` թյուրքագիտության ամբիոն) վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Թյուրքագիտության ներածություն, թուրքերեն, թուրքերենի պատմություն, թուրքական գրականության պատմություն (13-18-րդ դդ.), Հայ-թյուրքական պատմամշակութային ու լեզվական առնչություններ
Ղեկավարում է ասպիրանտներ և հայցորդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ-թյուրքական պատմամշակութային ու լեզվական առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, արաբերեն

Ստացած պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ, 1999 թ.

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Աշխարհի ժողովուրդների «Էլիտա» ակադեմիայի անդամ
Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի անդամ
Իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնի գիտական խորհրդի անդամ
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան Ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

Ալեքսանդր Վիլենի Սաֆարյան

Ամբիոնի վարիչ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դավիթ Սաֆարյան, Գուրգեն Մելիքյան, Վարդան Ոսկանյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 190 էջ, Հայաստան, Երևան

Ալ. Սաֆարյան, Ա. Սարգսյան, Լ. Սահակյան

Օսմաներենի դասագիրք | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ

Ալեքսանդ Սաֆարյան, Աշոտ Սողոմոնյան, Տիրան Լոքմագյոզյան

Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար) | Դասագիրք: 2015թ․, Տիգրան Մեծ, 319 էջ |

Ալ.Սաֆարյան, Ա. Սողոմոնյան, Տ.Լոքմագյոզյան

Գիրք Ա, Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն ( երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից, որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար) | Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015

Ալեքսանդր Սաֆարյան, Աշոտ Սողոմանյան, Տիրան Լոքմագյոզյան

Թուրքերենի դասագիրք, հինգերորդ հրատարակություն | (Երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), դասագիրք ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013
 

Հոդված/Article

Александр Сафарян, Арам Симонян

Об армяно-туркменских культурных связях и научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Туркменистаном | Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 226-235

Ал. Сафарян

К вопросу культурно-гуманитарного сотрудничества Армении и России в контексте интеграционных процессов на постсоветском пространстве | Электронный доклад

Александр Сафарян, Арман Сафарян

О духовных ценностях и культурно-гуманитарном пространстве, объединяющих народы стран ЕАЭС | Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в Действии. 2018, 1, стр. 83-95

Сафарян А. В., Сафарян А. А.

Еще раз об армяно-казахском научно-культурном сотрудничестве и вопросах лингвистического изучения армяно-кипчакских рукописей | Материалы II-й научной конференции средневековой истории Дешт-и Кыпчака. ТОО «Научно-исследовательский центр «Дешт-и-Кыпчак». 2018, стр. 150-156

Александр Сафарян, Вардан Восканян, Жалгас Адилбаев

О преподавании восточных языков в Ереванском государственном университете | Тюркский мир и исламская цивилизация: проблемы языка, литературы, истории и религии, IX международная тюркологическая конференция. 2018, стр. 422-426
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Сафарян Александр, Саргсян Ани

Об изучении армянографических тюркоязычных литературных памятников | Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 295-296

Сафарян А. В., Погосян Н. А., Адилбаев Ж. Ж.

О песпективах гуманитарного сотрудничества между Арменией и Казахстана | Казахстан во всемирной истории: вечные ценности и новые горизонты, 2016, стр. 142

Մելիքյան Գուրգեն, Սաֆարյան Ալեքսանդր

Խորհրդային և ռուսաստանյան արևելագետները՝ թուրքիզմի և պանթուրքիզմի մասին | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 49

Սահակյան Լուսինե, Սարգսյան Անի, Սաֆարյան Ալեքսանդր

Օսմաներենի դասավանդման սկզբունքները հայալեզու լսարանում | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 58-59

Сафарян А. В., Саакян Л. С.

Армяно-кыпчакские рукописи - источники изучения истории тюркских языков | Россия – Тюркско-мусульманский мир: историко-культурные связи. 2016, 180-191 стр.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը