Ալինա Սոխակի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981-1986 ԵրՊԻ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1970-1980 թիվ 84 Խ. Աբովյանի անվան դպրոց

Աշխատանքային փորձ
1996թ.- առ այսօր ԵՊՀ, գիտաշխատող
Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա
1993-1996թթ. ԵՊՀ, ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, ինժեներ-ծրագրավորող
2004թ. –առ այսօր ` Երևանի պետական համալսարան, Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ, դասախոս
1998-2004 Երևանի պետական համալսարան,, ՙԳործնական հոգեբանների պատրաստման Կենտրոն՚ (ներկայում` հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ), մեթոդիստ
1996-2004թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, գիտաշխատող,

Վերապատրաստումներ
1996թ.- առ այսօր ԵՊՀ, գիտաշխատող
Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա
1993-1996թթ. ԵՊՀ, ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, ինժեներ-ծրագրավորող
2004թ. –առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ, դասախոս
1998-2004 Երևանի պետական համալսարան,, ՙԳործնական հոգեբանների պատրաստման Կենտրոն՚ (ներկայում` հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ), մեթոդիստ
1996-2004թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, գիտաշխատող,
2009 Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց /Հոգեբանություն 92 ժ./
2004 Անհետաձգելի իրավիճակների հոգեբանություն (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
2000 Դասախոսների պատրաստման դասընթացներ, Նադպրոցական երեխաների խնամք և դաստիարակություն(UNICEF,ՀՀ ԿԳՆ)
1999 Օգնություն երեխաներին սթրեսային իրավիճակներում(UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)Հասարակության մեջ ներառված անկարողություններով երեխաների գնահատումը (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
1993-1995 ԵՊՀ-ին կից Գործնական հոգեբանների Կենտրոնի դասընթացներ,ազատ ունկնդիր

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեդիագնոստիկա, Անձի հետազոտման հոգեախտորոշման մեթոդներ, Կիրառական մեթոդներ /Հոգեախտորոշման պրակտիկա/, Անձի հոգեբանական անվտանգություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2012 Պետության հետ համագործակցությամբ երեխայի բարեկեցության բարեփոխում ծրագիր, World Vision Armenia
2011 <Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի> արտաքին գնահատում, ՍՈՍ մանկական գյուղեր
2011 ՀՀ Ոստիկանության համակարգ ընդունման և ոստիկանական հաստատություններում կրթական հաշվառման <Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակման ծրագիր> ծրագիր
2005-2007 Առաքելություն Արևելք, Հույսի կամուրջ, Երեխայի զարգացման թեստային փաթեթի մշակման ծրագիր
2002-2003 Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ, դասընթացի մշակման ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հոգեբանների ասոցիացիա ՀԿ,
Երևանի Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն,
Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն

alagalstyan@rambler.ru

Ալինա Սոխակի Գալստյան

Գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Դ. Յու. Սարգսյան, Ե. Բ. Մուրադյան

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան, Դ. Սարգսյան

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |

Գալստյան Ա. Ս.

Հոգեդիագնոստիկա | Ուսումնական ձեռնարկ /ԵՊՀ: Կազմ.՝ Ռ. Ստեփանյան, Ա. Գալստյան/, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012թ. 210էջ

Ա. Գալստյան, Վ.Պապոյան, Է.Գրին, Դ. Սարգսյան

Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ
 

Հոդված/Article

Саргсян Д. Ю., Агузумцян Р. В., Папоян В. Р., Галстян А. С., Мурадян Е. Б.

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян, Ц. С. Амирян

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |

Վարդուհի Պապոյան, Ալինա Գալստյան

Մասնագիատական ինքնուրույնությունը և ձեռներեցությունը որպես կոմպետենտության նախապայման | Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 222-227 էջ, Հայաստան

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б., Галстян А. С.

Самостоятельность в контексте профессиональной компетентности личности | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 561-566

Ալինա Գլաստյան

Անձի հոգեբանական անվտանգությունը և ապահովությունը ուղևոր-փոխադրամիջոց համատեքստում | Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 36-43 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Галстян А. С., Маргарян Ш. Г., Самвелян М. А., Кочикян Т. В.

Синтез и функционализация бис-1,2,4-триазолов | Book of absrtracts. International Congress on Heterocyclic Chemistry "Kost-2015", 2015, p. 413

Գալստյան Ա. Ս., Պապոյան Վ. Ռ.

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը | Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103

Галстян А., Арутюнян Н.

Психологическая безопасность личности подростка в контексте социальной одаренности | Междунар.научно-птакт.конференция “Развитие социальной одаренности детей и молодежи”, Ярославль, 26-27 окт., 20011, с.44-46