Անահիտ Հայրապետի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ, դիպլոմ
2002 բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, դիպլոմ
1999 վերապատրաստում, Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ
1982 – 1987 ԵՊՀ հայկական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
2007 – Դոցենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2002 – 2007 Ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1996 – 2002 դասախոս, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1994 – 1996 լաբորանտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1988 – 1994 անգլերենի ուսուցչուհի, Երևանի No24 միջնակարգ դպրոց

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ (1997, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008), Դանիա (2008), ԱՄՆ (2009), Իտալիա (2010)

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն, գերմաներեն (բավարար)

Անահիտ Հայրապետի Գալստյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Galstyan, R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Matevosyan

“Global English Development Trends” | Yerevan “Meknark” LTD (p. 121)

R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Galstyan

A Guide to the Preparation of Thesis | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Historical Development of English | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013

A. Galstyan, Sh. Paronyan

“Historical Development of English” | Yerevan, YSU Publishing House 2013 (p. 199)

Ա. Գալստյան

Անգլերենում ֆրանսերենից փոխառված բառերի յուրացման ընթացքը XVII–XVIII դարերում | Մենագրություն, Երևան, «Լիմուշ» հրատ. 2009

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Highlights of History of English | Դասագիրք, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2008

Sh. Paronyan, A. Galstyan

Introduction to Philology | Manual, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Introduction to Germanic Philology | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006
 

Հոդված/Article

A. Galstyan

“Codeswitching in Armenian Blogger’s Speech” | Foreign Languages in Higher Education, Collected Articles 1(30), Yerevan 2021 (p. 65 - 75)

A. Galstyan

“Aggression in Online Communication” | Foreign Languages in Higher Education, Collected Articles 1(28), Yerevan 2020 (p. 31 - 39)

A. Galstyan, Ch. Abrahamyan

“The Influence of English on the Armenian Medical Vocabulary” | Foreign Languages in Higher Education, Collected Articles 1(22), Yerevan 2017 (p. 19 - 27)

A. Galstyan, T. Sirakanyan

“Indirect Borrowings in Armenian” | Astghik 26, Yerevan 2015 (p. 190 - 213)

Ա. Հ. Գալստյան

Գիտակցվածությունը որպես հոգեբանական արդի հիմնախնդիր | ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 381-385

A. Galstyan

“The Phonological Assimilation of Anglicisms in Armenian” | Astghik 22-23, Yerevan 2012-2013 (p. 197-203)

A. Galstyan

“Anglicisms in Armenian: Processes of Adaptation” | The Anglicization of European Lexis, eds. Cristiano Furiassi, Virginia Pulcini, Félix Rodríguez González, John Benjamins B.V. 2012 (p. 149-169)

A. Galstyan, H. Galstyan

“A Sociolinguistic Approach to the Problem of Anglicisms in Armenian” | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies 2(9)/2011 – Yerevan (p. 165-171)

A. Galstyan, J. Sargsyan

The Impact of English on Armenian | Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես 1-2(7)/2010 - Երևան, Էջ 79 - 82

A. Galstyan

“Grammatical Assimilation of Anglicisms in Armenian” | English Studies in Albania, Journal of the Albanian Society for the Study of English (ASSE), Volume 1, Number 1, “Mirgeeralb”, Albania (p. 75 – 87)

Անահիտ Հայրապետի Գալստյան

One World, One Language | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում - 10 (գիտ. աշխատությունների ժողովածու), Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2009, Էջ 23 - 29

Ա. Գալստյան

Վախ հասկացության զուգորդական դաշտերը հայերենում և անգլերենում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ. 2009, էջ 30 - 33

Ա. Գալստյան

Ֆրանսերեն բառափոխառությունների իմաստաբանական յուրացմանը վերաբերող որոշ հարցեր | Աստղիկ 19, Երևան, «Սահակ Պարթև» հրատ. 2009, էջ 100-110

Ա. Գալստյան

Անգլերենի ազդեցությամբ հայերենում երևան եկած նորամուծությունները | Աստղիկ 17-18, Երևան, «Սահակ Պարթև» հրատ. 2007 – 2008, էջ 48 - 56

A. Galstyan

The Socio-Linguistic Function of Code-switching | Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, 2 (4)/ 2007 - Երևան, էջ 45 - 50

A. Galstyan

Conversion in the Process of Assimilation of Loan-words | Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, 1(2)/2006 - Երևան, էջ 51 - 54

Ս. Գասպարյան, Ա. Գալստյան

Ֆրանսերենից անգլերեն ներթափանցած գոյական փոխառությունների ձևաբանական յուրացման խնդիրը (XVII-XVIII դդ. նյութի հիման վրա) | Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, No 4, Եր., «Ասողիկ» հրատ. Էջ 3 -14

Ա. Գալստյան

XVII-XVIII դարերում անգլերեն լեզվի մեջ ֆրանսերեն բառափոխառությունների ներթափանցմանը նպաստող գործոնները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտ. աշխատությունների ժողովածու), Երևան, պետ. համալ-սարանի հրատ. 1998թ., էջ 39 - 47

Ա. Գալստյան

XVII-XVIII դարերի ֆրանսիական փոխառությունների հնչյունագրային յուրացումը անգլերեն լեզվի կողմից | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտ. աշխատությունների ժողովածու), Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 1998թ., էջ 48 - 56