Առաքել Կարապետի Թասլաքյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բուհ - Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, 1963 - 1968
Ասպիրանտուրա - ԵՊՀ, 1969 - 1972 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆուրյեի շարքեր ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամների»

Աշխատանքային փորձ
1968-ից 1986 ասիստենտ, 1987 թ-ից մինչ այժմ դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեժանդրի քվազիբազմանդամներ, Մյունտցի համակարգեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Դեկանի տեղակալ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Ս.Մ.Հովհաննիսյան, Ա.Կ.Թասլաքյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013թ., 185 էջ, 210 էջ

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | Երևան, 1-ին հրատարակություն, II հատոր 1998 թ., 260 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Կ. Թասլաքյան, Ս. Մ. Հովհաննիսյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար. Մաս I | «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 184 էջ

А.К.Таслакян

Оценки для обобщенных производных квазиполиномов из системы Мюнца | Известия НАН Арм., Математика, том 48,N6, стр. 101-111, 2013

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լեժանդրի քվազիբազմանդամների լրիվ վարիացիայի գնահատականը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագրեր, բնագիտական գիտություններ, N 1, 2004, 5 էջ

Ա. Կ. Թասլաքյան

Оценка полной варициации квазиполинома Лежандра (Լեժանդրի քվազիբազմանդամների լրիվ վարիացիայի գնահատական) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 18-21 (ռուսերեն) |

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Ըստ Մյունտցի սիստեմի քվազիբազմանդամների գնահատականը | ՀՍՍՀ բուհերի տեղեկագիր Մաթեմատիկա սերիա, N 9, 1989, 18 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լեժանդրի ընդհանրացված շարքերի գործակիցների գնահատականը | ՀՍՍՀ ԲՈւՀ-երի տեղեկագիր Մաթեմատիկա սերիա, N 6, 1988, 13 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Կորագիծ և բազմապատիկ ինտեգրալներ տպագիր մեթոդական ձեռնարկ | ԵՊՀ-ի հրատարակչություն 1987թ., 60 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լեժանդրի քվազիբազմանդամներ: Ֆուրյեի շարքեր ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամների (սեղմնագիր) | Երևան, 1985, 14 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Ըստ Մյունտցի սիստեմի Լեժանդրի քվազիբազմանդամների որոշ հատկություններ | ՀՍՍՀ ԲՈւՀ-երի տեղեկագիր, Մաթեմատիկա սերիա, N 2, 1983, 12 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լոկալ թեորեմները ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամներով վերլուծության մասին | ԵՊՀ-ի երիտասարդ գիտ.աշխատող, հ2, N 26, 1977, 9 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լեժանդրի ընդհանրացված շարքի գործակիցների գնահատականը և բացարձակ զուգամիտությունը | ՀՍՍՀ ակադեմիայի զեկույցներ, հ.4, N 2, 1972, 5 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Բեռնշտեյնի քվազիբազմանդամների զուգամիտությունը կոմպլեքս տիրույթում: Ֆունկցիաների ասիմպտոտիկ մոտարկումը Բեռնշտեյնի քվազիբազմանդամներով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագրեր, բնագիտական գիտություններ, N 3, 1972, 13 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Ֆունկցիայի վերլուծությունը ‎ֆուրյեի շարքի ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամների (0,1) միջակայքում | ԵՊՀ-ի երիտասարդ գիտ.աշխատող, N 4, հ2 1971, 27 էջ