Արամ Գագիկի Մաթևոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ Տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասպիրանտուրա
1994 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Մեխանիկայի ֆակուլտետ
Մեխանիկոսի, կիրառող մաթեմատիկոսի և մանկավարժի որակավորում

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու` «Մի քանի ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր և դինամիկական համակարգերի սինթեզ», 2002 թ., ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի իստիտուտի և Երևանի պետական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ
Դոցենտի գիտական կոչում մեխանիկա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2012-ից մինչ այժմ ԵՊՀ «Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ» ծրագրի գիտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2001 - 2010 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի գիտաշխատող
2002 - 2006 թթ. «Մակսեդան» օտար լեզուների մասնավոր դպրոցի մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
2003 թ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դասախոս
2005 - 2010 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի նախապատրաստական բաժնի դասախոս

Վերապատրաստում
20.10.2006 թ. Եվրամիության «Տեմպուս» JEP-25008-2004 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված հեռաուսուցման «Մուդլ» համակարգով աշխատելու երկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց.

Կարդացվող դասընթացներ
Տեսական մեխանիկա,Ղեկավարման տեսություն,Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ, Թռիչքի օպտիմալ ղեկավարում, Մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարման և դիտման լրացուցիչ հարցեր, Բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարում և ստաբիլիզացիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օպտիմիզացիայի խնդիրներ, Ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող գիտական պայմանագրային թեմա`
2002 - 2005 թթ. Օպտիմալ ղեկավարման, օպտիմալ դիտման և ստոխաստիկ խաղային խնդիրներ շատ նպատակային բազմությունների դեպքում
2005 - 2010 թթ. Դինամիկական համակարգերի ղեկավարումն ու դիտումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում և կիրառությունը մեխանիկական համակարգերի համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

amatevosyan@ysu.am

Արամ Գագիկի Մաթևոսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Գ. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Շահինյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկա կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ

Վ.Ռ. Բարսեղյան, Ս.Գ. Շահինյան, Ա.Գ.Մաթևոսյան, Թ.Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար | Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013

Բարսեղյան Վ.Ռ., Շահինյան Ս.Գ., Մաթևոսյան Ա.Գ., Մինասյան Դ.Մ.

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ., 84 էջ
 

Հոդված/Article

A. Matevosyan, A. Matevosyan

Parameter Estimation for Oscillatory Systems | Proceedings of the YSU. Physical and Mathematical Sciences, 2021, N 55 (2), p. 131-140

Гукасян А.А., А.Г.Матевосян

Дифференциальная игра сближения с несколькими целевыми множествами для стохастических линейных систем и их применение для манипуляционных роботов | Проблемы механики деформируемого тведого тела. Сборник научных трудов, посвященной 90-летию академика НАН Армении С.А.Амбарцумяна. Ереван, 2012. с.161-168

А.Г. Матевосян

Минимаксное прицеливание в собственно линейной стохас-тической системе при нескольких целевых множествах | Труды международной конференции, посвященной 95-летию академика НАН Армении Н.Х.Арутюняна. Актуальные проблемы механики сплошной среды. Ереван, 2007, с. 270-274

Ա. Գ. Մաթևոսյան

Дифференциальная игра сближения с несколькими целевыми множествами для стохастических линейных систем (Մի քանի նպատակային բազմությունների հետ մոտեցման դիֆերենցիալ խաղ ստոխաստիկ գծային համակարգերի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 11-16 (ռուսերեն) |

Մ. Ս. Գաբրիելյան , Ա. Գ. Մաթևոսյան

Минимаксное прицеливание при нескольких целевых множествах для поэтапно меняющихся собственно линейных стохастических систем (Մինիմաքսային նշանակության եղանակը էտապ առ էտապ փոփոխվող մասամբ գծային ստոխաստիկ համակարգերի համար նպատակային բազմությունների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 25-29 (ռուսերեն) |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

А.Г. Матевосян

Управление движением материальной точки неизвестной массы | Материалы респуб. XII конф. молодых ученых. Механика, (Агавнадзор), Ереван, 2001,с.113