Արամ Գագիկի Մաթևոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ Տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասպիրանտուրա
1994 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Մեխանիկայի ֆակուլտետ
Մեխանիկոսի, կիրառող մաթեմատիկոսի և մանկավարժի որակավորում

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու` «Մի քանի ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր և դինամիկական համակարգերի սինթեզ», 2002 թ., ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի իստիտուտի և Երևանի պետական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ
Դոցենտի գիտական կոչում մեխանիկա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2012-ից մինչ այժմ ԵՊՀ «Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ» ծրագրի գիտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2001 - 2010 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի գիտաշխատող
2002 - 2006 թթ. «Մակսեդան» օտար լեզուների մասնավոր դպրոցի մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
2003 թ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դասախոս
2005 - 2010 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի նախապատրաստական բաժնի դասախոս

Վերապատրաստում
20.10.2006 թ. Եվրամիության «Տեմպուս» JEP-25008-2004 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված հեռաուսուցման «Մուդլ» համակարգով աշխատելու երկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց.

Կարդացվող դասընթացներ
Տեսական մեխանիկա,Ղեկավարման տեսություն,Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ, Թռիչքի օպտիմալ ղեկավարում, Մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարման և դիտման լրացուցիչ հարցեր, Բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարում և ստաբիլիզացիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օպտիմիզացիայի խնդիրներ, Ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող գիտական պայմանագրային թեմա`
2002 - 2005 թթ. Օպտիմալ ղեկավարման, օպտիմալ դիտման և ստոխաստիկ խաղային խնդիրներ շատ նպատակային բազմությունների դեպքում
2005 - 2010 թթ. Դինամիկական համակարգերի ղեկավարումն ու դիտումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում և կիրառությունը մեխանիկական համակարգերի համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

amatevosyan@ysu.am

Արամ Գագիկի Մաթևոսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Գ. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Շահինյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկա կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ

Վ.Ռ. Բարսեղյան, Ս.Գ. Շահինյան, Ա.Գ.Մաթևոսյան, Թ.Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար | Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013

Բարսեղյան Վ.Ռ., Շահինյան Ս.Գ., Մաթևոսյան Ա.Գ., Մինասյան Դ.Մ.

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ., 84 էջ
 

Հոդված/Article

Гукасян А.А., А.Г.Матевосян

Дифференциальная игра сближения с несколькими целевыми множествами для стохастических линейных систем и их применение для манипуляционных роботов | Проблемы механики деформируемого тведого тела. Сборник научных трудов, посвященной 90-летию академика НАН Армении С.А.Амбарцумяна. Ереван, 2012. с.161-168

А.Г. Матевосян

Минимаксное прицеливание в собственно линейной стохас-тической системе при нескольких целевых множествах | Труды международной конференции, посвященной 95-летию академика НАН Армении Н.Х.Арутюняна. Актуальные проблемы механики сплошной среды. Ереван, 2007, с. 270-274

Ա. Գ. Մաթևոսյան

Дифференциальная игра сближения с несколькими целевыми множествами для стохастических линейных систем (Մի քանի նպատակային բազմությունների հետ մոտեցման դիֆերենցիալ խաղ ստոխաստիկ գծային համակարգերի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 11-16 (ռուսերեն) |

Մ. Ս. Գաբրիելյան , Ա. Գ. Մաթևոսյան

Минимаксное прицеливание при нескольких целевых множествах для поэтапно меняющихся собственно линейных стохастических систем (Մինիմաքսային նշանակության եղանակը էտապ առ էտապ փոփոխվող մասամբ գծային ստոխաստիկ համակարգերի համար նպատակային բազմությունների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 25-29 (ռուսերեն) |

А.А. Гукасян, А.Г. Матевосян

Задача оптимального управления движением точки переменной массы | Математический анализ и его приложения. Сборник научных трудов: АГПУ им. Х.Абовяна. Ереван 2003. Выпуск 3. с. 29-40

А.А. Гукасян, А.Г. Матевосян

Стохастическая игровая задача управления движением двухзвенного манипулятора | Изв. НАН РА, Механика, 2003, т.56, №1, с.52-62,

А.Г. Матевосян

Стохастическая игровая задача управления схватом манипулятора | Изв. НАН РА, Механика, 2002, т.55, №2, с.51-55

А.Г. Матевосян

Игровая задача сближения с двумя целевыми множествами для схвата двухзвенного манипулятора | Сборник научных трудов конференции. Оптимальное управление, устойчивость и прочность механических систем. Ереван, 2002. с.59-63

Гукасян А.А., Матевосян А.Г.

Об управляемом движении материальной точки с нефиктированной массой | Изв. НАН РА «Механика» №1 2002. С.75-81

Ա. Գ. Մաթևոսյան

Дифференциальная игра сближения с m целевыми множествами для стохастических линейных систем (Ստոխաստիկ գծային համակարգերի համար m նպատակային բազմությունների հետ մոտեցման դիֆերենցիալ խաղ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 31-34 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

А.Г. Матевосян

Управление движением материальной точки неизвестной массы | Материалы респуб. XII конф. молодых ученых. Механика, (Агавнадзор), Ереван, 2001,с.113