Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 2002 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Փոխակերպվող հասարակությունը որպես սոցիոմշակութային այլընտրանքների համակարգ», 2006 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ դոցենտ
2002 - 2010 թթ. ԵՊՀ ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Կիրառական փիլիսոփայություն
Գեղագիտություն
Տեղեկատվական հասարակություն
Սիրո մետաֆիզիկա
Հին Արևելքի բարոյական ուսմունքներ
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի սոցիոմշակութային փոխակերպումներ, Տրանսպերսոնալ հոգեբանություն, Արևելյան փիլիսոփայություն, Սոցիալական ձեռնարկատիրության հայեցակարգ և համայնքների զարգացում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2010 թթ. ԳՊԿ
2010 - 2013 թթ. OSI RESET
2015 թ. Erasmus Mundus Action 2

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 10) 54-43-91 (ներքին 1-13)

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արման Ղարագուլյան

Գեղագիտություն. դասախոսությունների համառոտագրություններ | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 147 էջ

Ա. Ղարագուլյան

Փիլիսոփայության հիմունքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 23 էջ |

Ա. Լ.Ղարագուլյան

Փոխակերպվող հասարակություն եւ սոցիոմշակութային այլընտրանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լիմուշ», 2009, 112 էջ
 

Հոդված/Article

Արման Ղարագուլյան

Սուբյեկտիվ բարեկեցությունը որպես հանրային քաղաքականության արդյունավետության ցուցիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 45-60 |

Արման Ղարագուլյան

Տագնապը որպես արդի սոցիոմշակութային ճգնաժամի ախտանիշ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-14 |

Карагулян А. Л.

Особенности социальной мифологии в переходных обществах | Миф в истории, политике, культуре, 2018, стр. 357-362 |

Карагулян А. Л.

Сострадание как основа взаимоотношений «Я – другой» в буддийской философии | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 72-77 |

Արման Ղարագուլյան

Ձեռքբերովի անօգնականությունը որպես հետխորհրդային իրականության սոցիոմշակութային ախտանիշ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 51-62 |

Արման Ղարագուլյան, Արշակ Բալայան

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը 50 տարեկան է | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 73-75 |

Arman Gharagulyan

Functional Peculiarities of Social Memory in Transforming Society (Սոցիալական հիշողության գործառական առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 29-35 |

Ա. Ղարագուլյան

Առօրեականությունը որպես հոգևորի ձևավորման սոցիոմշակութային միջավայր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 33-42 |

Ղարագուլյան Ա. Լ.

Անցումային հասարակություն. դիցերից դեպի սիմուլյակր | «Անցումային հասարակություն. հիիմնախնդիրներ, բարեփոխումներ», Գիտական նստաշրջանի նյութեր, Վանաձոր, «Սիմ» հրատ., 2013, էջ 25-40

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Առօրեականությունը որպես իրականության կառուցարկման եղանակ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 138.4, Երևան 2012թ., էջ 20-27 |

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Ոչ ձևական ցանցերի գործառութային փոխակերպման հիմնախնդիրը հետխորհրդային հասարակություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 16-23 |

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Էթնիկ դիցերի սոցիալական գործառույթները | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 7, Երևան, 2010, էջ 3-11 |

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Սոցիալական դիցաբանությունը որպես փոխակերպվող հասարակության համակարաստեղծ գործոն | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 14-23

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Կայունությունը և անկայունությունը հասարակական զարացման համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 27-36

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Ազատության հիմնախնդիրը փոխակերպվող հասարակությունում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 23-35

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Հետխորհրդային հասարակությունների վերափոխման հայեցակարգի հիմնախնդիրը | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 23-42

Ա. Ղարագուլյան

Հետխորհրդային փոխակերպումների ինստիտուտային չափումը | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 27-35

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Համակարային ճնաժամի դրսեւորումները փոխակերպվող հասարակություններում | «Վասն արդարության», Իրավական գիտամեթոդական հանդես, N 3, Վանաձոր, 2005, էջ 15-19

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Սոցիոմշակութային այլընտրանքայնությունը եւ ռիսկի վերարտադրության հիմնահարցը անցումային հասարակություններում | «Իմաստասիրական անդրադարձներ» ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 175-189

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Արևմտյան սոցիոմշակութային արժեքների համաշխարհայնացման պրոբլեմը արդի քաղաքակրթական գործընթացներում | «Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիա», Երիտասարդ հետազոտողների ընկերակցություն, Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, «Գիտություն», 2003, էջ 57-60

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Սոցիոմշակութային անորոշությունը տրանսֆորմացիոն գործընթացների համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ժողովածու, Երևան, «Նոյյան տապան», 2002, էջ 89-104

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Կեցության տրանսֆորմացիոն դինամիզմը անցումային հասարակություններում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ժողովածու, Երևան, «Նոյյան տապան», 2002, էջ 105-119