Արմեն Եգորի Զաքարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1959-1963թթ. Կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1963-1964թթ. Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկաի ամբիոն, Մոսկվայի պետական համալսարան
1964-1967թթ. Ասպիրանտւրա, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Մոսկվայի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
1967թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Մոսկվայի պետական համալսարան, թեմայի անվանումը «Արյան սիճուկի գերթույլ լուսարձակումը չարորակ գոյացությունների ժամանակ» 1995թ. Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, Երևանի պետական համալսարան, թեմայի անվանումը «Լիպիդների ազատ ռադիկալային օքսիդացումը կենսաբանական և մոդելային համակարգերում նորմայում և պաթոլոգիայի ժամանակ»

Աշխատանքային փորձ
1964-ԵՊՀ ,կենսաբանության ֆ-տ, կենսա‎իզիկայի ամբիոն,ավագ լաբորանտ
1968-1971 թթ. ավագ գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1971-1998թթ. Դոցենտ, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1998 թվականից Պրոֆեսոր, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաֆիզիկա», «ռադիացիոն և ազատ ռադիկալային պրոցեսների կենսաֆիզիկա», «Բշկական կենսաֆիզիկա» և «Ֆիզ գործոնների ազդեցուրյունը կենսահամակարգերի վրա»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թաղանթային և ռադիացիոն կենսա‎ֆիզիկա, քեմիլյոմինեսցենտային անալիզ, արհեստական թաղանթների մոդիֆիկացում, ազատ ռադիկալային պրոցեսներ:

Լեզուներ
հայերեն /մայրենի/, ռուսերեն /գերազանց/, անգլերեն /միջին/

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսա‎իզիկա» մասնագիտությամբ գիտական աստիճան շնորհող 051 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Աշխատանքային վետերանի մեդալ և ռեկտորատի կողմից պատվոգրեր

(+374 10) 34-15-18

Արմեն Եգորի Զաքարյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Тунян М.Ю., Погосян Г.А., Закарян А.Е.

Физические методы лечения в комплексной терапии поражений тканей протезного ложа | Учебн.пособие Ереван. 2007, с.13

Тунян М.Ю., Закарян А.Е., Погосян Г.А.

Оценка состояния тканей пародонта и протезного ложа методом хемилюминесцентного анализа | Учебно-методическое пособие Метод. рекомендации,Минист. здравоох. РА,Ер. 2004, с. 5

Zakarian A.E., Nerkararyan A.V., Pogosyan G.A., Ayvazian N.M.

Biophysics of free radical processes and membrane structures | ed. “Nork”, Yerevan, 2003

Ա.Ե. Զաքարյան, Ա.Վ.Ներկարարյան, Գ.Հ.Պողոսյան, Ն.Մ. Այվազյան

Ազատ ռադիկալային գործընթացների և թաղանթային կառույցների կենսաֆիզիկա | Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ Նորք գրատուն, Եր. 2003, 216 էջ
 

Հոդված/Article

Узункичян А.А., Мириджанян М.М., Асатрян А.Р., Закарян А.Е., Погосян Г.А., Закарян З.А.

Липидная пероксидация при синдром энтеральной недостаточностиу больных с послеоперационным перитонитом | Научно-медицинский журнал, N4// 2009, с. 29-36

Узункичян А., Асатрян А., Закарян А., Погосян Г., Закарян З.

Пероксидационный синдром у больных с послеоперационным перитонитом, осложненым синдромом энтеральной недостаточности | Журн. экспер. и клин. медицины., 2009, № 9, с. 66-71

Ն.Մ. Այվազյան, Ա.Ե. Զաքարյան, Տ.Ա. Մեհրաբյան, Ն.Ա. Զաքարյան

Действие токсина закавказской гюрзы (Vipera lebetina obtusa) на свободно-радикальное окисление липидов нервной ткани позвоночных (Vipera lebetina obtusa օձի թույնի ազդեցությունը ողնաշարավորների նյարդային հյուսվածքի լիպիդների ազատ ռադիկալային օքսիդացման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 94-99 (ռուսերեն) |

Погосян Г.А., Тунян М.Ю., Лалаян Б.К., Лалаян К.В., Закарян А.Е.

Роль свободнародникальных реакций в изменениях состояния тканей пародонта и протезного ложа | Стоматология, М., 2008, т. 87, № 6, с. 72-75

Погосян Г.А., Тунян М.Ю., Лалаян Б.К., Лалаян К.В., Закарян А.Е.

Роль свободнорадикальных реакции в изменениях состояния тканей пародонта и протезного ложа | Стоматологя,М., 2008,т.87,6, с. 72-75
1   2   3   4   5   6   7   8   9   12  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Զաքարյան Ա.Ե., Պողոսյան Գ.Հ., Թունյան Մ.Յու.

Բազիսային պլաստմասսաներում մնացորդային ազատ ռադիկալային ակտիվության գնահատման եղանակ - գյուտի արտոնագիր | հմ. 2021 A2, հայտ. հմ. AM 20060210, 2007

Զաքարյան Ա.Ե., Պողոսյան Գ.Հ., Ղարագյոզյան Հ., Թունյան Մ.Յու., Աղաջանյան Մ.Ի., Սեկոյան Մ.Հ., Պետրոսյան Ա.

Տարբեր աստիճանի ծանրության պարոդոնտիտների ախտորոշման եղանակ | Գյուտի արտոնագիրը` P20020168, 2003
 

Թեզիս/Thesis

D. Soghomonyan, K. Ohanyan, A. Zakaryan, H. Badalyan, A. Trchounian

The Effects of Gamma-Radiation on Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 | ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 720 |