Արմենուհի Աշոտի Աշիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1983 - 1988 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀՄ «Տարրական ուսուցման և մեթոդիկայի» ֆակուլտետի դեֆեկտոլոգիայի բաժին
1999 - 2004 թթ. հայցորդ ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնում
2000 թ-ին ավարտել է ՙՀայաստանում համայնքային ակտիվ դպրոցների ստեղծման համար կադրերի պատրաստում՚ դասընթացները

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Ընտանեկան դաստիարակության հիմնախնդիրները տնտեսվարման նոր համակարգի պայմաններում», 2009 թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր գիտական աստիճաններ շնորհող 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1988 – 1994 թթ. լոգոպեդ - ուսուցիչ Երևանի թիվ 27 մանկապարտեզում
1994 – 2002 թթ. դասախոս Երևանի «Էկոլոգիայի և իրավագիտության» համալսարանում
2003 – 2009 թթ. ավագ լաբորանտ ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնում
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն
Ընտանեկան դաստիարակության հիմնախնդիրները
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Մանկավարժության տեսություն - 1
Մանկության սոցիալական պաշտպանության համակարգի կառավարում
Տարրական, միջին, ավագ դպրոցի կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Էթնոմանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընտանեկան դաստիարակություն
Սոցիալական մանկավարժություն
Էթնոմանկավարժություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում» ՀԿ

(+374 10) 57-59-42

Արմենուհի Աշոտի Աշիկյան

Դոցենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
 

Հոդված/Article

Աշիկյան Արմենուհի

Ընտանիքում Երեխաների Հանդեպ Բռնության Երեվույթները Եվ Դրանց Հետեվանքները | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 94-103 էջ

Ашикян Арменуи

Современные Требования К Профессиональной Компетентности Преподавателя | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 139-140 էջ

Ашикян А. А.

Соотношения национальных и общечеловеческих ценностей как предпосылка продуктивной деятельности будущего педагога | Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып.3, стр. 190-194 |

Ашикян А. А.

Современные требования к преподавателю в контексте реформы высшего образования республики Армения | Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 24-28 |

Աշիկյան Արմենուհի

Ազգային և համամարդկային արժեքների հարաբերակցությունը նոր սերնդի դաստիարակության գործում | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 335-341 |

Աշիկյան Ա. Ա.

Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում | Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ |

Աշիկյան Արմինե

Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ |

Ա. Ա. Աշիկյան

Նորովի մոտեցում ընթացիկ գնահատման հարցին՝որպես որակի ապահովման գործոն | «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 7-11

Ա. Ա. Աշիկյան

Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքային շեղումերի նախապայման | «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 20 -24

Ա. Ա. Աշիկյան

Հայաստանում թրաֆիքինգի հիմնախնդիրը անչափահասների շրջանում | «Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Եր. 2015, էջ 21-27

Ա. Ա. Աշիկյան

Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության դասընթացում | «Մանկավարժական միտք», N3-4, 2013, Էջ 123-128

Ա. Ա. Աշիկյան

Ներառական ուսուցման կազմակերպման հիմնախնդիրները հանրակրթության ոլորտում | «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 2, /5/, 2012, Էջ 114-119

Ա. Ա. Աշիկյան

Արժեհամակարգի վերարժեքավորման և նորսերնդի դաստիարակության հարաբերակցությունը տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում | «Մանկավարժական միտք», N3-4, 2011, Էջ 48-52

Ա. Ա. Աշիկյան

Դիստանցիոն կրթությունը Հայաստանում (սոցիոլոգիական հարցումներ սահմանափակ կարողություններով երեխաների և ավագ դպրոցականների շրջանում) | «Մանկավարժական միտք», N3-4, 2010, էջ 149-154
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Ա. Աշիկյան

Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքագծային շեղումերի նախապայման | Թեզիսներ «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 17-18 հոկտեմբեր, Եր. 2014, էջ 23-24

Ա. Ա. Աշիկյան

Проблема трафикинга у несовершеннолетних в Армении | Труды международной научной конференции, 24-29 марта, 2014, том 2, ст. 69