Արմենուհի Համբերիկի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, հայցորդ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Սոցիալական հոգեբանություն» մասնագիտացում, հոգեբանության մագիստրոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բակալավր

Գիտական աստիճան
2013 թ. հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, վկայագիր Ա № 06882

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն, Սոցիալական ընկալման հոգեբանություն, Տարածության և ժամանակի ընկալում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Արմենուհի Համբերիկի Գալստյան

Ավագ լաբորանտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Ավագ լաբորանտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Գալստյան Արմենուհի Համբերիկի

Ժամանակի գնահատման անձնային առանձնահատկությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցության ներքո | Հոգեբ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2013, 27 էջ

Հրանտ Ավանեսյան, Արմենուհի Գալստյան

Ժամանակի վերահսկման, առաջադրանքի կատարման որակի և անձնային առանձնահատկությունների փոխպայմանավորվածությունը | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, «Պետական ծառայություն», Երևան, N 1, 2013, էջ 203-212

Ս. Վ. Հովհաննիսյան, Է. Վ. Ասրիյան, Դ. Ռ. Հայրապետյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Ն. Ա. Հարությունյան, Ա. Հ. Գալստյան

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ |
 

Հոդված/Article

Արմենուհի Գալստյան

Գիտակցության զարգացում. սահմանափակից դեպի անսահմանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 75-84 |

Գալստյան Ա. Հ.

Հասունությունը որպես զարգացող անձի բնութագիր | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողով, 2015-10-23թ․, 67-71 էջ, Հայաստան |

Г. М. Аванесян, А. А. Галстян

Индивидуально-психологические особенности контроля времени и качества выполнения тестовых заданий | Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы VI Международной научно-практической конференции, Москва, РУДН, 2013, с. 516-520 |

Գալստյան Ա. Հ.

Տարբերակված մոտեցում ժամանակի ընկալման և գնահատման հիմնախնդրին | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013, էջ 47-49

Գալստյան Ա. Հ.

Տեղեկատվական միջավայրի անդրադարձը անձի ժամանակային ընկալման բնութագրերի վրա | «Հասարակություն, ընտանիք, դեռահաս` արդիական խնդիրներ Հայաստանում և Սփյուռքում» միջազգային գիտագործնական համաժողովի հոդվածների ժողովածու, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան, 2012, էջ 69-73