Արմինե Ռոբերտի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
«Պալադիում (II)-ի միկրոքանակների որոշումը ծծումբ պարունակող ռեագենտներով»,
2007 թ-ի սեպտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1990 - 1999 թթ. Կատալիզի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1999 - 2007 թթ. Անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2007 - 2017 թթ. Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ-ից մին օրս Ֆարմացիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ քիմիա,
Անալիզի ֆիզիկաքիմիական եղանակներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի սպեկտրոֆոտոմետրիական և էլեկտրաքիմիական մեթոդները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

a.mkrtchyan@ysu.am

Արմինե Ռոբերտի Մկրտչյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Ампрометрическое определение палладия (II) фенилтиомочевиной (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 139-142 (ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Исследование взаимодействия палладия(II) с тиомочевиной и фенилтиомочевиной спектрофотометрическим методом (Թիոմիզանյութի և ֆենիլթիոմիզանյութի հետ պալադիում (II)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Роль газовой атмосферы, образующейся внутри зерен гидраргилита и пирита при термическом разложеннии материала (Հիդրարգիլիտի և պիրիտի հատիկների ներսում ջերմային քայքայման ժամանակ առաջացող գազային մթնոլորտի դերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 135-137 (ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Օ. Ա. Քամալյան, Գ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Վ. Մուշեղյան

Исследование адсорбции W(CO)_6 из раствора на поверхности химически модифицированного силикагеля методом ИК-спектроскопии (Լուծույթից W(CO)_6-ի քիմիապես այլափոխված սիլիկագելի մակերեսին ադսորբցիայի ուսումնասիրությունը ԻԿ-սպեկտրաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 56-58 (ռուսերեն) |

Г. Г. Григорян, А. Р. Мкртчян, О. А. Камалян, А. В. Мушегян

Исследование адсорбции W(CO)6 из раствора на поверхности химически модифицированного силикагеля методом ИК спектроскопии | Ученые записки ЕГУ, 1996, No 2, с. 56-58
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

С. С. Айрапетян, Л. С. Айрапетян, С. А. Геворгян, Л. Г. Мангасарян, А. Р. Мкртчян, А. Г. Хачатрян

Хитозан-содержащий сферический сорбент с магнитными свойствами | «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем»: Четвёртая международная конференция стран СНГ, Сборник тезисов докладов, с. 88. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2016, 98 с. ISBN 978-5-8084-2124-0