Արմինե Ռոբերտի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
«Պալադիում (II)-ի միկրոքանակների որոշումը ծծումբ պարունակող ռեագենտներով»,
2007 թ-ի սեպտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1990 - 1999 թթ. Կատալիզի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1999 - 2007 թթ. Անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2007 - 2017 թթ. Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ-ից մին օրս Ֆարմացիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ քիմիա,
Անալիզի ֆիզիկաքիմիական եղանակներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի սպեկտրոֆոտոմետրիական և էլեկտրաքիմիական մեթոդները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

a.mkrtchyan@ysu.am

Արմինե Ռոբերտի Մկրտչյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան

Thermographic research of thorium tetrafluoride–cesium fluoride system in melt (Թորիումի քառաֆտորիդի և ցեզիումի ֆտորիդի հալույթային համակարգի ջերմագրաֆիական հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 18-20 |

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Ռ. Պ. Մխիթարյան

Physical-chemical researches of systems, containing complex fluorides of rubidium, aluminium and terbium (Ռուբիդիումի, ալյումինի և տերբիումի բարդ ֆտորիդային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 15-17 |

Р.Т. Мкртчян, С.К.Григорян, А.Р.Мкртчян

Физико-химические исследования плавкостной системы Rb3TbF6-Rb3AlF6 | III Международная конференция по химии и химической технологии, ИОНХ. Ереван 2013., с.180-181

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան

Հիդրոմետալուրգիական լուծույթներից երկաթի արսենատի նստեցումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 61-63 |

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия марганца(VII) и хрома(VI) с фенилтиомочевиной и определение хрома в хромсодержащей руде методом потенциометрического титрования (Ֆենիլթիոմիզանյութի հետ մանգան(VII)-ի և քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և քրոմ պարունակող հանքում քրոմի որոշումը պոտենցաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 23-28 (ռուսերեն) |

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Определение серебра в фотопленке аллил- и фенилтиомочевинами методами потенциометрического и амперометрического титрования (Արծաթի որոշումը ֆոտոժապավենում և ալիլ- ֆենիլթիոմիզանյութերով պոտենցաչափական և ամպերաչափական տիտրման եղանակներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #1, էջ 57-60(ռուսերեն) |

Ա.Ռ. Մկրտչյան, Գ.Ն. Շապոշնիկովա, Հ.Գ. Խաչատրյան

Спектрофотометрическое определение платины (II) йодидом (Պլատին(II)-ի սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

Г. Г. Дарбинян, А. Р. Мкртчян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

«Биамперометрическое» и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом | Ученые записки ЕГУ, 2007, No.2, c.88-91

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

"Биамперметрическое" и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом (Պալադիում(II)-ի «բիամպերաչափական» և սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

Г. Г. Дарбинян, А. Р. Мкртчян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Амперометрическое определение палладия(II) аллилтиомочевиной | Ученые записки ЕГУ, 2006, № 1, с.86-89

А. Р. Мкртчян

Спектрофотометрическое определение палладия(II) алилтиомочевиной | Химический журнал Армении, 2006, т.LIX, №1,с.58-63

Г. Г. Дарбинян, А. Р. Мкртчян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Амперометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-дифенилтиомочевинами | Ученые записки ЕГУ, 2005, № 2, с.71-74

Г. Г. Дарбинян, А. Р. Мкртчян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Амперометрическое определение палладия(II) фенилтиомочевиной | Ученые записки ЕГУ, 2005, No.1, с.139-142

А. Р. Мкртчян, Г. Г. Дарбинян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Спектрофотометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-фенилтиомочевинами | Химический журнал Армении, 2005, т.58, № 4, с.26-31

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Амперометрическое определение палладия(II) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Ампрометрическое определение палладия (II) фенилтиомочевиной (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 139-142 (ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Исследование взаимодействия палладия(II) с тиомочевиной и фенилтиомочевиной спектрофотометрическим методом (Թիոմիզանյութի և ֆենիլթիոմիզանյութի հետ պալադիում (II)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Роль газовой атмосферы, образующейся внутри зерен гидраргилита и пирита при термическом разложеннии материала (Հիդրարգիլիտի և պիրիտի հատիկների ներսում ջերմային քայքայման ժամանակ առաջացող գազային մթնոլորտի դերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 135-137 (ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Օ. Ա. Քամալյան, Գ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Վ. Մուշեղյան

Исследование адсорбции W(CO)_6 из раствора на поверхности химически модифицированного силикагеля методом ИК-спектроскопии (Լուծույթից W(CO)_6-ի քիմիապես այլափոխված սիլիկագելի մակերեսին ադսորբցիայի ուսումնասիրությունը ԻԿ-սպեկտրաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 56-58 (ռուսերեն) |

Г. Г. Григорян, А. Р. Мкртчян, О. А. Камалян, А. В. Мушегян

Исследование адсорбции W(CO)6 из раствора на поверхности химически модифицированного силикагеля методом ИК спектроскопии | Ученые записки ЕГУ, 1996, No 2, с. 56-58
 

Թեզիս/Thesis

С. С. Айрапетян, Л. С. Айрапетян, С. А. Геворгян, Л. Г. Мангасарян, А. Р. Мкртчян, А. Г. Хачатрян

Хитозан-содержащий сферический сорбент с магнитными свойствами | «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем»: Четвёртая международная конференция стран СНГ, Сборник тезисов докладов, с. 88. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2016, 98 с. ISBN 978-5-8084-2124-0