Արտաշես Հովիկի Աղինյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1988 - 1993 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ինժեներ-երկրաբան, դիպլոմ

Գիտական աստիճան

Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Հրաբխային ռեգիոնների երկրաբանական պայմանների առանձնահատկությունները ստորերկրյա ջրերի պահպանման նպատակով (ՀՀ-ում կատարված ուսումնասիրությունների օրինակով)», ԵՊՀ, 2009 թ.

Աշխատանքի փորձը
2012 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դոցենտ
1999 - 2012 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դասախոս
1997 - 1999 թթ. Զինվորական ծառայություն
1994 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, լաբորատորիայի վարիչ
1993 - 1994 թթ. «Հայինժնախագիծ» ինստիտուտ

Դասավանդվող առարկաները
Ընդհանուր երկրաբանություն, լիթոլոգիա, ստորերկրյա ջրերի դինամիկա, էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hydro@ysu.am

Արտաշես Հովիկի Աղինյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Աղինյան Ա. Հ., Մկրտչյան Տ. Գ.

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների գնահատման եղանակները խմելու ջրամատակարարման նպատակով (Մանթաշի գետավազանի որոշ բնաղբյուրների օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 162-165 |

Агинян А. О.

О некоторых подходах оценки естественной уязвимости подземных вод межгорных котловин вулканических нагорий | Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии северного кавказа. Том VII. Часть 2. 2017, Том VII, Часть 2, с. 214-224 |

Ա.Հ. Աղինյան, Հ.Ա. Աղինյան

Հայաստանի ստորերկրյան ջրերի բնական ռեսուրսների գնահատումը համաձայն ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքի | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 35-39 |

Ա. Հ. Աղինյան

Особенности формирования подземного стока бассейна верхнего течения р. Сотк и возможности его загрязнения при эксплуатации месторождения золота (Սոթք գետի վերին հոսանքի ավազանի ստորերկրյա հոսքի ձևա-վորման առանձնահատկությունները և դրա աղտոտման հավանականությունն ոսկու հանքավայրի շահագործումից) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 17-23 (ռուսերեն) |

Ա. Հ. Աղինյան, Տ. Գ. Մկրտչյան

Հիդրոերկրաբանական եռաչափ մոդելավորման սկզբունքները և նրա կիրառումը Երևանի գոգավորության օրինակով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #3, էջ 15-19 |

Ա. Հ. Աղինյան, Հ. Ա. Աղինյան

Հայաստանի տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հանքավայրերի ձևավորման առանձնահատկությունների և նրանց շահագործական պաշարների գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 21-27 |

Ա. Հ. Աղինյան, Հ. Ա. Աղինյան

Գողթ-Գառնիի ստորերկրյա ջրհոսքի քաղցրահամ ջրերի բնական ռեսուրսների և շահագործական պաշարների ձևավորման և կուտակման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 23-29 |

Ս. Հ. Հայրոյան, Ա. Հ. Աղինյան, Տ. Գ. Մկրտչյան

Գավառ քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման համար օգտագործվող ջրաղբյուրների բնական պաշտպանվածության գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 19-25 |

A.H. Aghinyan

Ground water vulnerability assessment of the Aparan aquifer (Republic of Armenia) and its representation in a 3-D model | Article, , Threats to Global Water Security, Springer,The Netherlands, 2009, pp. 99-106

Վ. Պ. Վարդանյան, Ա. Հ. Աղինյան

Особенности оценки естественной защищенности водоносных горизонтов (Ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության գնահատման առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 142-147 (ռուսերեն) |

А.О.Агинян

Геофильтрационное моделирование миграции загрязнителей Гетамечских родников | Сборник научных трудов конференции Современные проблемы геологии и географии, 27-29,10.2008, Изд. ЕГУ

Հ. Հ. Սարգսյան, Ա. Հ. Աղինյան

О некоторых подходах к моделированию геофильтрации и представление концептуальной геофильтрационной модели Ширакской котловины (Գեոֆիլտրացիայի մոդելավորման որոշ մոտեցումներ և Շիրակի գոգավորության կոնցեպտուալ գեոֆիլտրացիոն մոդելի ներկայացում) | ԵՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, Բնական գիտություններ, #1(212), էջ 102-110(ռուսերեն) |

Ա.Հ.Աղինյան

Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ձևավորման առանձնահատկությունները հրաբխային լեռնազանգվածների միջլեռնային գոգավորություններում և նախալեռնային գոտիներում | ԵՊՀ երկրաբանական ֆ-տի 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006թ, էջ. 128-135

Ա.Հ.Աղինյան

Բազումի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերի հիդրոերկրաբանական պայմանները | Հայաստանի հանքահումքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հարցերը, Երևան, Գեօիդ, 2004թ. (ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի 70 ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, հուլիսի 1415, 2004թ.), էջ.122-127

А.О.Агинян, О.А.Агинян

Формирование ресурсов пресных подземных вод в областях складчатых и складчато-глыбовых хребтов и возможности их использования для питьевого водоснабжения | Материалы международной научной конференции, (г.Ереван, 10-15 июля, 2003г), Рациональное использование и охрана водных ресурсов в изменяющейся окружающей среде, Ереван, Из. ЕГУ, 2004г, стр.204-209

Հ.Ա. Աղինյան

Շիրակի մարզի ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները և շահագործական պաշարները | Գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր (հուլիս, 2001թ., ք.Արթիկ), Աշխարհագրություն-2001, Զանգակ-97, Երևան-2002, էջ. 96-99

Հ. Ա. Աղինյան, Ա. Հ. Աղինյան

ՀՀ ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ներկա վիճակը և խնդիրները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 139-141 |

Հ.Ա. Աղինյան, Է.Բ.Բարսեղյան

Արարատյան գոգավորության ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և գնահատման առանձնահատկությունները | Ագրոգիտություն, Երևան, 2000, 9, էջ. 445-449

Ա. Հ. Աղինյան

Воздействие гидротехнических сооружений на гидрогеологические условия Ширакской котловины (Հիդրոտեհնիկական կառուցվածքների ազդեցությունը Շիրակի գոգավորության հիդրոերկրաբանական պայմանների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 101-104 (ռուսերեն) |

Վ.Ա.Ավետիսյան , Ա.Հ. Աղինյան

Գյումրի քաղաքի ճարտարագիտական պաշտպանության մի քանի հարցեր | Հանդես Երևանի Համալսարանի, ԵՊՀ, 1998, 3, էջ 19-24
 

Թեզիս/Thesis

A.H. Aghinyan

Groundwater vulnerability assessment of the Aparan aquifer (The Republic of Armenia) | NATO Advanced reserch workshop, October 18-22, 2007, Armenia, YSU Press, 2007, p.48

H.A.Aghinyan

Evaluation of ground water vulnerability and mapping methodology on the pattern of Shirak Basin (Republic of Armenia) | Aquifer Vulnerability and Risk, 2nd International Workshop, Monitoring to support decisions, 4th Congress on the Protection and Management of Groundwater, Reggia di Colorno - Parma, 21-22-23 Settembre 2005, ID 146