Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
1988 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2004 թ. դոցենտի գիտական կոչում
2007 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտոր
2011 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ. «Երևանի համալսարան» թերթի պատասխանատու քարտուղար
1982 - 2007 թթ. Երևանի համալսարանի հրատարակչության ավագ խմբագիր
2001 - 2004 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2004 - 2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2007-2017 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ
2017 թ. մինչ այժմ- Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ
2001 թ. մինչ այժմ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ մամուլի պատմություն
Գիտահետազոտական աշխատանքի տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ մամուլի պատմություն, նոր մեդիայի զարգացման արդի միտումներ, առցանց և տպագիր մամուլի, լրագրողի մասնագիտական ինքնության և ազգային ինքնության փոխառնչություններ, լրագրողական տեքստի, լրագրող-լսարան երկխոսության հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈԿ-ի 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ և մրցանակներ
2017 թ. – ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Էլ. հասցե
davidpetrosyan@ysu.am

Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դ. Վ. Պետրոսյան

Հայ մամուլը 20 - րդ դարասկզբին (1900 - 1914) | Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 16 էջ |

Դ. Վ. Պետրոսյան

Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում | Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, 368 էջ
 

Հոդված/Article

Դավիթ Պետրոսյան

Անհատի ինքնության նոր որակները վիրտուալ իրականության մեջ («Ֆեյսբուքի» հայ օգտատերերի օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 76-82 |

Դավիթ Պետրոսյան

Հայ մամուլը XX դարասկզբի քաղաքական, մշակութային գործընթացների համատեքստում (քննական ակնարկ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 87-95 |

Д. Петросян

Мифологема дороги в армянских медиатекстах | Гуманитарный вектор, 2021, N 16.1, c. 145-151

Դավիթ Պետրոսյան

Հայ արվեստը հայաստանյան մշակութային կայքերում. փոխակերպման միտումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 85-91 |

Դ. Պետրոսյան

Ճանապարհի իմաստավորումը հայաստանյան մեդիադիսկուրսում | «Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 16-27

Д. В. Петросян

Субьективное время в современных армянских медиатекстах | Век информации. 2019, Том 7, N 1, стр. 59-67 |

Դավիթ Պետրոսյան

Ներքին ժամանակը Հովհաննես Թումանյանի խմբագրականներում | Գիտական Արցախ: 2019, 1(2), էջ 13-19 |

Դավիթ Պետրոսյան

Գևորգ Մելիք-Ղարագյոզյանը հայոց համալսարանի հիմնադրման ակունքներում | Հայագիտության հարցեր: 2019, 2(17), էջ 3-11 |

Դավիթ Պետրոսյան

Հեղինակի ներքին ժամանակը հայկական մեդիատեքստերում (2018 թ. ապրիլ-մայիս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 83-90 |

Դավիթ Վ. Պետրոսյան

Սերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016, 304 էջ* | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 3(63), էջ 253-258 |

Դավիթ Վ. Պետրոսյան

Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1920-1922 թթ., հատոր 2, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017, 787 էջ | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 1(61), էջ 244-249 |

D. Petrosyan

The new achievement of the armenian press historians | Բանբեր հայագիտության: 2018, N 1 (16), էջ 233-237 |

Պետրոսյան Դ. Վ.

Ազգության և քաղաքական ազատության խնդիրները «Փորձ» ամսագրում (1876-1881թթ.) | Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1(13), էջ 155-166 |

Դավիթ Պետրոսյան

Հայոց համալսարանի քաղաքակրթական արժեւորման խնդիրները Հայաստանի առաջին Հանրապետության մամուլում | Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 57-62 |

Դավիթ Պետրոսյան

Ներքին երկխոսության արժեբանական շերտերը հայկական մեդիատեքստերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-77 |

Դավիթ Պետրոսյան

Պատում, մեդիատեքստ, հակառակ հեռանկար | ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ

Давид Петросян

Причуды инверсии. Текст и обратная песрпектива | LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 105 p.

Դավիթ Վ. Պետրոսյան

Քաղաքակրթական միջավայր և գեղարվեստական պատում (Հրանտ Մաթևոսյան և Սերգեյ Դովլաթով) | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 1 /53/ ը /ԺԴ/ տ., 88-96 էջ |

Դավիթ Պետրոսյան

Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում | Դպրատուն. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1/4/, 47-58 էջ |

Д. В. Петросян

Толерантность как модель социального общения в армянских медиатекстах (на примере газеты "Аравот") | Ценностные ориентиры современной журналистики. 2015, стр. 75-80 |

Դավիթ Պետրոսյան

Հայոց ցեղասպանության թեման հայկական առցանց մամուլի դիսկուրսում | այագիտության հարցեր: 2015թ․ 3/6/, 22-29 էջ |

Давид Петросян

Ценности национальной и глобальной культур: мастерство диалога | МедиаАльманах. 2015, 5, стр. 47-53 |

Д. В. Петросян

Внутрилитературный диалог: Николай Добролюбов и Андрей Битов в контексте творчества А. С. Пушкина | „Традиции образования и духовное наследие личности: идеи Н. А. Добролюбова и выдающихся мыслителей XIX - XXI вв. и современность”, Сборник докладов международных XXXVII «Добролюбовских чтений», изд. Гладкова, Нижний Новгород, 2013, с. 9 - 14

Д. В. Петросян

Журналист и внутренний адресат в медиатекстах | «Журналист. Социальные коммуникации, периодическое научно - практическое издание», Москва, 2014, стр. 124 - 130

Դ. Վ. Պետրոսյան

Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում | «Վեմ» համահայկական հանդես, ապրիլ - հունիս, թիվ 2(46), Երևան, 2014, էջ 171 - 179

Д. В. Петросян

Профессиональная идентичность журналиста и многовекторность национальной аудитории | «Материалы международной научно-практической конференции «Журналистика 2013»», Изд. - полиг. комплекс ИТАР - ТАСС, Москва, 2014, стр. 84 - 85

Դ. Վ. Պետրոսյան

Գեղարվեստական ժամանակը հեղինակի մեջ և նրանից դուրս (Համաստեղ) | «Պատմության հարցեր», տարեգիրք, «Զանգակ - 97» հրատ., Երևան, 2013, էջ 162 - 171

Դ. Վ. Պետրոսյան

Հակառակ հեռանկարի սկզբունքը ժամանակակից էսսեիստիկայում /Մ. Գալշոյան և Վ. Աստաֆև/ | «Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 137 - 142 |

Д. В. Петросян

Личность писателя и время (к публицистике Валентина Распутина) | „Перспективы возрождения и модернизации России-от Н. А. Добролюбова до наших дней” Сборник докладов Международной научной конференции ,,XXXVI Добролюбовские чтения,, Нижний Новгород, Изд. Гладкова, 2012, стр. 195 - 199

Դ. Վ. Պետրոսյան

Սերգեյ Աղաջանյան, Գուրգեն Մահարու արձակի պոետիկան | «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան 2012, էջ 201 - 204 |

Д. В. Петросян

Принцип обратной перспективы в современной эссеистике (М. Галшоян и В. Астафьев), Наследие Н. А. Добролюбова в 21 - ом веке: миссия человека и гражданина в глобальном мире | Сборник докладов 35 - ой Всероссийской научной конференции (с международным участием) ,,Добролюбовские чтения,, и Всероссийской научной конференции (с международным участием) ,,Семья: от частной жизни-к гражданскому служению,, , Изд. Гладкова, Нижний Новгород, 2011, стр. 187 - 191

Դավիթ Պետրոսյան

Միֆական ժամանակը Մուշեղ Գալշոյանի էսսեներում | «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան 2011, էջ 65 - 70 |

Դ. Վ. Պետրոսյան

Ժուռնալիստական կրթության առաջնային իրողությունները | «Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010, էջ 16 - 20

Д. В. Петросян

Соотношение нравственного и творческого в журналистском образовании | “Обучение, тестирование и оценка, Материалы десятой международной конференции„ , Нижний Новгород, 2010, стр. 147 - 152 |

Д. В. Петросян

Творческое наследие Н. А. Добролюбова в оценке армянской демократической интеллигенции (1860 - 1870 - е годы) | “Человек, семья, нация в контексте культуры”, Сборник докладов Всероссийской научной конференции “Добролюбовские чтения-2010” и Всероссийской научно-практической конференции “К молодой семье через культуру”, Изд. Гладкова, Нижний Новгород,2010,стр. 20 - 23 |

Դ. Վ. Պետրոսյան

Սարոյանի ճշմարտության ետևից | «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 3, Երևան 2009, էջ 163 - 164 |

Դավիթ Պետրոսյան

Մեծ հոգիների դրաման Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ | «Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջ 40 - 46 |

Դ.Վ. Պետրոսյան

Գեղեցկի և ճշմարտի գեղագիտական արտացոլման հիմնախնդիրների շուրջ | Ալ. Շիրվանզադե, Գ. Լևոնյան բանավեճը էջերում, 1917թ.,, 2007, էջ197-208:

Դ. Վ. Պետրոսյան

Բանավեճ քննադատական նոր սկզբունքների շուրջ | Բ. Իշխանյանը և իր ընդդիմախոսները արևելահայ պարբերականների էջերում 1909 - 1911թթ., «Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Ը, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 197 - 211

Դ. Վ. Պետրոսյան

Էմիլ Զոլայի ստեղծագործությունները հայ մամուլի տեսադաշտում (19 - րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկիզբ) | «Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Ը, Ե, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 128 - 147

Դ. Վ. Պետրոսյան

Գրական դատի մի դրվագ արևելահայ մամուլի էջերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2006, թիվ 2, էջ 85-91

Դ. Վ. Պետրոսյան

Ֆուտուրիզմը և հայ գրականան կյանքը 1910-ական թվականների արևելահայ մամուլում | «Գրականագիտական հանդես»,Բ /Զ/, 2006, էջ 185-206

Դ. Վ. Պետրոսյան

Ինքնուրու՞յն, թե՞ թարգմանական ուսումնասիրություններ | «Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ է, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, էջ 73 - 82

Դ. Վ. Պետրոսյան

Երկու անդրադարձ Հ. Թումանյանի բանահյուսական մշակումներին | «Նիկոլ Աղբալյանի ծննդյան 130 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր», Երևան, 2006, էջ 160 - 170

Դ. Վ. Պետրոսյան

Անհատականությու՞ն, թե՞ ազդեցություններ. Վ. Տերյանի պոեզիան արևելահայ մամուլի տեսադաշտում | «Նորք», 2006, էջ 151 - 159

Դ. Վ. Պետրոսյան

Գրական դատի մի դրվագ արևելահայ մամուլի էջերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 40-47 |

Դ. Վ. Պետրոսյան

Երկփեղկված գրականության հիմնախնդիրները հայ մամուլի էջերում | «Հայկազյան հայագիտական հանդես», Բեյրութ, 2005, էջ 55-60

Դ. Վ. Պետրոսյան

Մի էջ հայ բանապայքարի պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 1, էջ 127-135

Դ. Վ. Պետրոսյան

Սիամանթոյի պոեզիայի առնչությունները սիմվոլիզմի հետ և հայ մամուլը (1900 -1910 - ական թթ.) | «Էջմիածին», ԺԲ, դեկտեմբեր, 2005, էջ 79 - 86

Դ. Վ. Պետրոսյան

Սիմվոլիզմը Մ. Մեծարենցի պոեզիայում. բանակռիվ արևմտահայ մամուլի էջերում | «Գրականագիտական հանդես», Բ /Դ, Երևան, 2005, էջ 46 - 57

Դ. Վ. Պետրոսյան

Մի էջ հայ բանապայքարի պատմությունից (Ռ. Դրամբյան - Հ. Թումանյան) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 127-135 |

Դ. Վ. Պետրոսյան

Ֆրեդերիկ Ֆարրարի քարոզների թարգմանության արձագանքները հայ մամուլում (1901-1902թթ.) | «Էջմիածին», 2004, Է-Ը, էջ 104-110

Դ. Վ. Պետրոսյան

Սկզբունքների բացառման ճանապարհով | «Ի սկզբանէ էր Բանն» (ժողովածու, Ե.,ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2004, էջ 123 - 130

Դ. Վ. Պետրոսյան

Հետադարձ հայացք երկու մոտեցումով | «Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 228 - 238

Դ. Վ. Պետրոսյան

Մամուլը և «մերձգրական դիլետանտիզմը» | «Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Զ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 135 - 142
 

Թեզիս/Thesis

Петросян Д. В.

Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”) | Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48 |

Д. В. Петросян, Е. К. Рева

Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики | Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524 |

Д. В. Петросян

Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183 |