Դիանա Յուրիի Գազարովա
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Որոշակիության/անորոշության կարգի արտահայտման գործառնական-քերականական միջոցները (անորոշ և որոշյալ դերանունների նյութի հիման վրա)», 2009 թ., Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս

Պարգևներ
2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիր;
Հարցազրույցի հղում՝

Դասախոսությունների հղում՝ https://www.youtube.com
ԵՊՀ արծաթե մեդալ, 1999 թվականի «ԵՊՀ լավագույն ուսանող» մրցույթի հաղթող

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
05/11/2018 – 10/11/2018 «Erasmus+ HE Staff mobility agreement teaching» փոխանակման ծրագիր, ռուսաց լեզվի դասախոսություններ, Իտալիա, Բոլոնիայի համալսարան, Ժամանակակից լեզուների, գրականությունների և մշակույթների ֆակուլտետ
22/03/2017 – 28/03/2017 «Համալսարանների միջազգային համագործակցություն՝ տեսությունն ու պրակտիկա» վերապատրաստման ծրագիր, Չեխիա, Պրահայի որակավորման բարձրացման համալսարան
21/09/2016 – 28/02/2017 «Լեզու, մշակույթ և միջմշակութային հաղորդակցություն» վերապատրաստման ծրագիր, Ռուսաստան, Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան
17/09/2016 – 19/09/2016 «Հրատարակչական ու նախագծային գործունեություն Եվրոպական միության երկրներում» վերապատրաստման ծրագիր, Չեխիա, Պրահայի որակավորման բարձրացման համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն
XX դարի լեզվաբանական ուղղություններ
Գրավոր թարգմանության պրակտիկայի ներածություն
Թարգմանություն և հաղորդակցման խնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործությունների լեզվական առանձնահատկությունները
Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու
Գործաբանական լեզվաբանություն
Ընդհանուր և զուգադրական լեզվաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Լեզվաքաղաքագիտություն
Համացանցային լեզվաբանություն
Թարգմանության տեսություն ու պրակտիկա
Որոշակիության/անորոշության կարգը. քերականական, իմաստանաբանական և գործաբանական ասպեկներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չեխերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) կոլեկտիվ անդամ

dgazarova@ysu.am

Դիանա Յուրիի Գազարովա

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Դեկանի տեղակալ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Диана Газарова

Безличность как отражение русской ментальности (Անդեմությունը որպես ռուսական մտածողության արտացոլում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12), էջ 68-77 |

А. В. Акопян, Д. Ю. Газарова, С. А. Мкртычян-Лалаян

Русская орфография в упражнениях | Учебное пособие. Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013, 272 с.
 

Հոդված/Article

Диана Ю. Газарова

Ад А. Солженицына vs ад С. Довлатова | Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике. Сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции, 2018, стр. 392-400 |

Диана Газарова

Технология обмана в произведениях Сергея Довлатова (на примере некоторых глаголов) (Խաբեության տեխնոլոգիան Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործություններում (որոշ բայերի հիման վրա)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 65-75 |

Д. Ю. Газарова

Об относительной неопределенности в русском языке (на материале неопределенных местоимений) | Вопросы методики преподавания в вузе. 2016, 5 (19-2), стр. 96-103 |

Диана Газарова

Ад аду рознь, или семантико-прагматические особенности «лагерной прозы» А. Солженицына, В. Шаламова и С. Довлатова (Դժոխքը դժոխքից տարբեր է, կամ Ա. Սոլժենիցինի, Վ. Շալամովի ու Ս. Դովլաթովի «ճամբարային արձակի» իմաստային և գործաբանական առանձնահատկությունները) | "Banber Yerevani hamalsarani. Russian Philology", 2016 № 1 (4), p. 66-82 |

Диана Газарова

Категория определенности/неопределенности в повестях Сергея Довлатова (Որոշակիության/անորոշության կարգը Սերգեյ Դովլաթովի վիպակներում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 55-66 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Газарова Д.

Роль контекста в сужении неопределенности | “Языковая типология. Теоретические и прагматические аспекты”. Республиканская научная конференция, посвященная памяти профессора кафедры, академика Э.Р. Атаяна. Тезисы. Ереван, Издательство ЕГУ, 2004, с. 49-51