Դիանա Յուրիի Գազարովա
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Որոշակիության/անորոշության կարգի արտահայտման գործառնական-քերականական միջոցները (անորոշ և որոշյալ դերանունների նյութի հիման վրա)», 2009 թ., Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս

Պարգևներ
2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիր;
Հարցազրույցի հղում՝

Դասախոսությունների հղում՝ https://www.youtube.com
ԵՊՀ արծաթե մեդալ, 1999 թվականի «ԵՊՀ լավագույն ուսանող» մրցույթի հաղթող

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
05/11/2018 – 10/11/2018 «Erasmus+ HE Staff mobility agreement teaching» փոխանակման ծրագիր, ռուսաց լեզվի դասախոսություններ, Իտալիա, Բոլոնիայի համալսարան, Ժամանակակից լեզուների, գրականությունների և մշակույթների ֆակուլտետ
22/03/2017 – 28/03/2017 «Համալսարանների միջազգային համագործակցություն՝ տեսությունն ու պրակտիկա» վերապատրաստման ծրագիր, Չեխիա, Պրահայի որակավորման բարձրացման համալսարան
21/09/2016 – 28/02/2017 «Լեզու, մշակույթ և միջմշակութային հաղորդակցություն» վերապատրաստման ծրագիր, Ռուսաստան, Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան
17/09/2016 – 19/09/2016 «Հրատարակչական ու նախագծային գործունեություն Եվրոպական միության երկրներում» վերապատրաստման ծրագիր, Չեխիա, Պրահայի որակավորման բարձրացման համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն
XX դարի լեզվաբանական ուղղություններ
Գրավոր թարգմանության պրակտիկայի ներածություն
Թարգմանություն և հաղորդակցման խնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործությունների լեզվական առանձնահատկությունները
Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու
Գործաբանական լեզվաբանություն
Ընդհանուր և զուգադրական լեզվաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Լեզվաքաղաքագիտություն
Համացանցային լեզվաբանություն
Թարգմանության տեսություն ու պրակտիկա
Որոշակիության/անորոշության կարգը. քերականական, իմաստանաբանական և գործաբանական ասպեկներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չեխերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) կոլեկտիվ անդամ

dgazarova@ysu.am

Դիանա Յուրիի Գազարովա

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Դեկանի տեղակալ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Диана Газарова

Безличность как отражение русской ментальности (Անդեմությունը որպես ռուսական մտածողության արտացոլում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12), էջ 68-77 |

А. В. Акопян, Д. Ю. Газарова, С. А. Мкртычян-Лалаян

Русская орфография в упражнениях | Учебное пособие. Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013, 272 с.
 

Հոդված/Article

Диана Газарова

Семантика оценки в местоимениях (Դերանունների գնահատման իմաստաբանությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2021 № 1 (18), էջ 43-57 |

Диана Газарова

Способы преломления действительности в произведениях С. Довлатова: ложь, умолчание, молчание (Իրականության բեկման ձևերը Ս. Դովլաթովի ստեղծագործություններում. սուտը, թերասությունը և լռությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 75-83 |

Диана Газарова

Неопределенные местоимения как способы выражения оценки | Актуальные проблемы и перспективы русистики, Իսպանիա, 464-472 էջ, 2019

Диана Ю. Газарова

Ад А. Солженицына vs ад С. Довлатова | Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике. Сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции, 2018, стр. 392-400 |

Диана Газарова

Технология обмана в произведениях Сергея Довлатова (на примере некоторых глаголов) (Խաբեության տեխնոլոգիան Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործություններում (որոշ բայերի հիման վրա)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 65-75 |

Д. Ю. Газарова

Об относительной неопределенности в русском языке (на материале неопределенных местоимений) | Вопросы методики преподавания в вузе. 2016, 5 (19-2), стр. 96-103 |

Диана Газарова

Ад аду рознь, или семантико-прагматические особенности «лагерной прозы» А. Солженицына, В. Шаламова и С. Довлатова (Դժոխքը դժոխքից տարբեր է, կամ Ա. Սոլժենիցինի, Վ. Շալամովի ու Ս. Դովլաթովի «ճամբարային արձակի» իմաստային և գործաբանական առանձնահատկությունները) | "Banber Yerevani hamalsarani. Russian Philology", 2016 № 1 (4), p. 66-82 |

Диана Газарова

Категория определенности/неопределенности в повестях Сергея Довлатова (Որոշակիության/անորոշության կարգը Սերգեյ Դովլաթովի վիպակներում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 55-66 |

Д. Ю. Газарова, А. В. Акопян, С. А. Мкртычян-Лалаян

Методические рекомендации к использованию пособия "Русская орфография в упражнениях" | Русский язык в Армении, 2015, 6 (97), 46-48 стр. |

Д. Ю. Газарова

Морфолого-синтаксические способы выражения категории определенности/неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова | “Русский язык в Армении”, Ереван, 2012, N 4, с. 34-41

Д. Ю. Газарова

Морфолого-синтаксические способы выражения категории определенности/неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова (продолжение) | “Русский язык в Армении”, Ереван, 2012, N 5, с. 15-27

Газарова Д.Ю.

Местоимения с -то и -нибудь как способы выражения категории определенности / неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова | Русский язык и литература в научной парадигме XXI века. Материалы международной научной конференции 19-21 октября 2011 г. Ереван. - Ереван, Издательство ЕГУ, 2011, с. 31-38

Газарова Д.Ю.

Особенности сочетаний неопределенных местоимений с прилагательными в русском и армянском языках | Лингвистические исследования. Сборник статей. Выпуск 3. Ереван, Эдит Принт, 2011, с. 65-75.

Газарова Д. Ю.

Неопределенные местоимения в конструкциях с косвенным отрицанием | Межвузовская научная конференция, посвященная 90-летию Ереванского государственного университета. Материалы. 7 октября 2009 г. Ереван. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, с. 80-83.

Газарова Д.Ю.

Местоимения в системе частей речи в русской и армянской лингвистических традициях | Лингвистические исследования. Сборник статей. Выпуск 2. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, с. 38-49.

Д. Ю. Газарова

Некоторые особенности непрототипического употребления числительных “один” и “մի” в аспекте категории определенности/неопределенности | Русский язык в Армении, Ереван, 2008, N 2, c. 33-41.

Газарова Д. Ю.

Об относительной неопределенности в русском и армянском языках (на материале неопределенных местоимений) | Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2007, c. 120-122.

Газарова Д. Ю.

К вопросу о денотативном и сигнификативном аспектах местоимений иной, другой, այլ, ուրիշ | Русский язык: теория и практика, сборник статей, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2007, c. 53-61.

Газарова Д.Ю.

О дискурсивных особенностях местоимений иной, другой | III международный конгресс исследователей русского языка. Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и материалы. Москва, 2007, c. 271-272.

Газарова Д. Ю.

Особенности употребления слов один и մի | Проблемы функционирования русского языка в Республике Армения. Материалы Международной научной конференции, Ереван “Лингва”, 2006, с. 22-23.

Газарова Д. Ю.

Денотативный и сигнификативный аспект определительных местоимений иной, другой | Материалы XIII международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”. Искусствоведение. Филология. Юридические науки. Том III, Москва, 2006, С. 47-49.

Газарова Д.Ю.

Текстовые функции неопределенных местоимений | Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. Материалы III международной научно-методической конференции, Москва, 2004, с. 66-68.

Диана Газарова

Некоторые особенности употребления неопределенных местоимений в тексте | Тезисы докладов Международной конференции, посвященной памяти академика Левона Мкртчяна. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2003, c. 123-125.

Д.Ю. Газарова

Дейксис и анафора указательных местоимений в поэтическом тексте | Русский язык в Армении, Ереван, 2002, N 3-4, с. 67-71.
 

Թեզիս/Thesis

Газарова Д.

Роль контекста в сужении неопределенности | “Языковая типология. Теоретические и прагматические аспекты”. Республиканская научная конференция, посвященная памяти профессора кафедры, академика Э.Р. Атаяна. Тезисы. Ереван, Издательство ЕГУ, 2004, с. 49-51