Դիանա Յուրայի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1999 - 2004 թթ. ԵՊՄԻ Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ, Դիպլոմ՝ Հոգեբանություն և մանկավարժություն, որակավորումը` իրավաբանական հոգեբան, Հայաստան, Երևան

Հետբուհական կրթություն
19/07/2013 թ. ԺԹ.00.01 - «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների
թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանություն

Աշխատանքային գործունեություն
09/2019 – ներկա ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, դասախոս, ասիստենետ
01/2006 - ներկա Երևանի պետական համալսարան, Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, Կրտսեր գիտաշխատող
03/2009 - ներկա ՀՀ Արդարադատության նախարարության կից պետական իրավաբանական քոլեջ ՊՈԱԿ ՛՛Իրավաբանական հոգեբանություն՛՛ Դասախոս
02/2014 – 05/2018 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին, դասախոս

Մասնագիտական ձեռքբերումներ
01-07/11/2009 Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա Միջազգային խմաբային աշխատանքի մասնակից, Գերմանիա, Ենա
02-08/10/2011 Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա Միջազգային խմաբային աշխատանքի մասնակից Վրաստան, Թբիլիս
10-11/2008 ԵՊՀ Հետբուհական կրթության վարչություն Դասախոսների վերապատրաստում – հոգեբանություն 96 ժամ Հայաստան, Երևան

Մասնագիտական անդամակցություն
03/2014 – ներկա <Իրավական հետազոտությունների ազգային կենտրոն> հասարակական կազամակերպություն

Մասնակցությունը գիտաժողովների
29/05/2006-31/05/2006 Երեխայի պաշտպանության միջազգային նստաշրջան ՛՛World Vision՛՛ Հայաստան
26/10/2007-27/10/2007 Միջազգային գիտական և կիրառական գիտաժողով ՛՛Հոգեբանության դասավանդման ուսումնասիրությունները բարձր և հետբուհական կրթության համակարգում՛՛, Երևանի պետական համալսարան
19/07/2008-21/07/2008 ՛՛Տրավմատիզմ, Հիշողություն և մշակույթ՛՛ Հայ-ֆրանսիական միջազգային գիտաժողով Երևան, Գյումրի, Հայաստան
01/11/2009-07/11/2009 ՛՛Տառապանքի հետազոտում և պրակտիկա՛՛ Գերմանիա, Ենա
23/09/2010 և /25/09/2013 Միջազգային գիտաժողով ՛՛Սթրեսի հոգեբանություն և վարքի հաղթահարման ուղիները ռուսական հասարակությունում՛՛ Կոստրամա, Ռուսաստան
14/04/2011-17/04/2011 ՛՛Համաշխարհային հոգեբուժության ասոցացիայի տարածքային գիտաժողով՛՛, Երևան, Հայաստան
02/10/2011 – 08/10/2011 ՛՛Տառապանքի հետազոտում և պրակտիկա՛՛ Վրաստան, Թբիլիսի
2009, 2011 և 2013 ՛՛Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները՛՛ շարունակական միջազգային գիտաժողովի կազմակերպչական կոմիտեի առաջատար անդամ Երևան, Հայաստան

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2018-2020թթ. «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում գիտական թեմա, ղեկավար / ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
02-10/2014թ. ԲՀՀ-Հայասատան, <Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրություն>, ղեկավար
02/2014-12/2016թ. ԵԱՀԿ, <Համայնքային ոստիկանության կայացմանն աջակցություն>, փորձագետ
01/2015-12/2017թթ. ՀՀ ԳԿ, Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարով, կատարող
01/2013-12/2015թթ. ՀՀ ԳԿ, Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում, կատարող
01/2008-12/2012թթ. ՀՀ ԳԿ, Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման հոգեբանական հետազոտում, կատարող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի հոգեբանական անվտանգություն, մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն, սահմանափակ կարողություններով անձնանց հոգեբանություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (լավ), Անգլերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, SPSS, Corel Draw, Power Presentation

Դիանա Յուրայի Սարգսյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Դ. Յու. Սարգսյան, Ե. Բ. Մուրադյան

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան, Դ. Սարգսյան

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |

Ա. Գալստյան, Վ.Պապոյան, Է.Գրին, Դ. Սարգսյան

Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ

Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պապոյան Վ.Ռ., Գալստյան Ա.Ս., Սարգսյան Դ. Յ., Մուրադյան Ե. Բ.

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
 

Հոդված/Article

Դիանա Սարգսյան, Ռուբեն Աղուզումցյան

ԵՊՀ անձի եվ մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա. պատմական ակնարկ | ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 401-408 էջ

Саргсян Д. Ю., Агузумцян Р. В., Папоян В. Р., Галстян А. С., Мурадян Е. Б.

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян, Ц. С. Амирян

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |

Դիանա Սարգսյան, Նարե Փարեմուզյան

Հոգեկանի օնտոգենետիկ զարգացման նկարագիրը Իբն Թուֆեյլի «Հայյ Իբն Յակզան»՝ «Արթունի որդի ողջը» գրքում | Ակունք, 2018, 2(18), էջ 116-124 |

Սարգսյան Դ. Յ., Բադալյան Մ. Է.

Ներառական կրթության կազմակերպման հոգեբանական խոչընդոտները | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 223-228
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

D. Sargsyan

Visual disability children’s psychological safety investigation | Armenian Journal of Mental Health, Regio¬nal Meeting of the World Psychiatric Association, Yerevan, Armenia, April 14-17, 2011, p. 97