Էդվարդ Իշխանի Այվազյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ՀՄԻ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1973թ., ԽՍՀՄ ՄԳԱ
Ուսուցման բովանդակության և մեթոդների ԳԻ-ի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան մանկ. գ. դ. - «Ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային
Արդյունքների կանխատեսման մեթոդաբանական հիմունքները», ԵՊՀ, 2013 թ.

Աշխատանքային փորձ
1973-1982 թթ.– ՀԽՍՀ Աշտարակի շրջանի Կոշի միջն. Դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ,
1986-1996 թթ.- ՈւԿՀԻ-ի մաթեմատիկայի կաբինետի մեթոդիստ,
1996-1999 թթ. - ՀՀ ԿԳՆ Ուսումնամեթոդական վարչության գլխավոր մասնագետ,
1999-2005 թթ. - ՀՀ ԿԳՆ Կրթական բարեփոխումների կենտրոն, ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ
մինչև 2001 թ. «Մաթեմատիկան դպրոցում» ամսագրի գործադիր տնօրեն, ապա բաժնի խմբագիր
2005 –ից մինչ օրս ՀՀ ԿԱԻ-ի բնագիտամաթեմատիկական առարկաների բաժնի գլխավոր մասնագետ
2001 –ից մինչ օրս համատեղությամբ կամ ժամավճարով ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դասախոս, «Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի» դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, Ուսուցման
ավանդական և ժամանակակից մեթոդներ, Մաթեմատիկայի տարրական դասընթացի գիտատեսական հիմունքներ, թվային համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ապացուցումների ուսուցման մեթոդիկա, տրամաբանական մտածողության ձևավորման հիմնահարց, մաթեմատիկական և ձևական տրամաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմսներեն (բառարանի օգն.)

Էդվարդ Իշխանի Այվազյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Այվազյան Է.

Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 202 էջ

Այվազյան Է.Ի.

Մաթեմատիկական ապացուցումների ուսուցման մեթոդաբանական հիմունքները | Ե., 2013, 306 էջ

Այվազյան Է.Ի.

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10,11,12: Լուծումների ուղեցույց | (երեք գրքով), բնագիտամաթեմատիկական, ընդհանուր և հումանիտար հոսքեր -Ե.,«Էդիթ Պրինտ», 2009-2011, 10-112 էջ, 11-198 էջ, 12-260 էջ

Айвазян Э.И.

О методике составления задач, характеризующих обязательный уровень обучения математическим доказательствам | Доклады международной научной конференции “Образование, наука и экономика в вузах, интеграция в международное образовательное пространство”, Ереван, 26-30 сентября, 2011г. стр. 239-243

Այվազյան Է.Ի.

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10-12: Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ | Բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր, -Ե., «Տիգրան Մեծ», 2009, 104 էջ

Այվազյան Է.Ի.

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10-12: Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ | Ընդհանուր և հումանիտար հոսքեր -Ե.,«Էդիթ Պրինտ», 2009,80 էջ

ԱյվազյանԷ.Ի.

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարեր: Լուծումների ուղեցույց | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ ուսուցիչների և բարձր դասարանների աշակերտների համար,-Ե.,«Էդիթ Պրինտ», 2001,186էջ

Այվազյան Է.Ի.

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր: Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ | Ե.,«Էդիթ Պրինտ», 2001, 88 էջ

Айвазян Э.И.

Планирование обьазательного уровня усвоения методов доказательств геометрических утверждений | 13.00.02. дисс. на соиск. уч. ст. к.п.н., М., 1986, 153л.
 

Հոդված/Article

Э. И. Айвазян

Об обучении доказательству методом исключения | Science and education a new dimension. Philology. 2018, V66, issue162, 7-11 pp.

Эдвард Айвазян

О целесообразности приминения современных методов обучения в вузах | Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. 2018, 7, стр. 90-96

Էդվարդ Այվազյան

Պատմական ակնարկ քառակուսային հավասարման լուծման մասին | Մաթեմատիկան դպրոցում: 2017թ․, 3(111), 23-36 էջ, Հայաստան

Айвазян Э. И.

Об одном способе нахождения множества (области) значений функций | Науковий вiсник льотноï академiï. 2017, 1, стр. 296-299

Айвазян Э. И.

Опыт применения аналогии в обучении некоторым обобщениям теоремы Пифагора | Вестник Черкасского университета. Серия Педагогические науки, Черкассы Межд. Научно-практическая конфференция. 2016, стр. 3-7

Айвазян Э. И.

Государственный общеобразовательный стандарт как общественно-государственный заказ перед школой | Вестник Черкасского университета, Ukraine, 2015, N 23 (356), стр. 3-7 стр. |

Айвазян Э.И.

Мышление и жизнь. Аналогия продолжительности | Вестник Балтийской педагогической академии(С. Петербург, Россия). Вып. 110-2013, стр. 86-90

Айвазян Э.И.

О рабочих определениях общедидактических понятий “метод”, “умение” | “Вестник Черкасского университета”. Серия – Педагогическиенаукы, N 13 (266). 2013, стр. 8-11

Айвазян Э.И.

О методике обучения определениям | “Вестник Черкасского университета”. Серия – Педагогическиенаукы, N 12 (265). 2013, стр. 146-149

Айвазян Э.И.

Роль словесно-грамматической и логической формы утверждения в процессе выбора целесообразного метода доказательства | “Вектор науки ТГУ” (Тольяти, Россия), Научно-методический журнал, N 1, 2013, стр.289-292

Айвазян Э.И.

О доказательствах существования обьекта (отношения) | “Научная сокровщница образования Донетчины” (Донецк, Украина). Научно-методический журнал, N 2(15),2013, стр. 44-47

Այվազյան Է.Ի.

Ուսուցման պարտադիր մակարդակը բնութագրող չափորոշչային խնդիրների լուծման դժվարությանը վերագրվող պահանջներ | «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 4 (ՀՀ ԿԳՆԿԲԿ, ՀՊՃՀ,ՀՊՄՀ), -Ե., 2003, 72-83 էջեր

Այվազյան Է.Ի.

Մաթեմատիկական ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային արդյունքները կազմողունակությունների հավաքածուն | «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 4 (ՀՀ ԿԳՆԿԲԿ, ՀՊՃՀ ՀՊՄՀ),-Ե., 2003, 66-71 էջեր

Այվազյան Է.Ի.

Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության պետական չափորոշիչը որպես հասարակական-պետական պատվեր դպրոցին | «Մաթեմատիկայի դասավանդման արդի հիմնահարցերը»,գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 2 (ՀՀԿԳ ՆԿԲՆ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ), Ե., 2002, էջ 72-82

Այվազյան Է.Ի.

Ապացուցումների ուսուցման արդյունքների պլանավորումն ըստ «Քառանկյուններ» թեմայի | «Մաթեմատիկան դպրոցում», N.6, 2002, 13-18 էջեր

Այվազյան Է.Ի.

«Տրամաբանության հանրահաշիվ» թեմայի ուսուցման մասին | «Մաթեմատիկան դպրոցում», N 3-4, 1999,48-56 էջեր

Այվազյան Է.Ի.

Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի ապացուցման մեթոդները | «Մաթեմատիկան դպրոցում», N 1-2, 1999, 3-11 էջեր

Այվազյան Է.Ի.

Ապացուցման մեթոդի ընտրության մասին | «Մաթեմատիկան դպրոցում», 1998, N 3, 9-16 էջեր

Այվազյան Է.Ի.

Սահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասին | «Մաթեմատիկան դպրոցում», 1998, N1,15-19 էջեր

Այվազյան Է.Ի.

Մաթեմատիկական պնդման պայմանի և եզրակացության առանձնացման մասին | «Մաթեմատիկան և ֆիզիկան դպրոցում» 1990, N6,6-8 էջեր

Այվազյան Է.Ի.

Մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունքների պլանավորման մասին | «Սովետական մանկավարժ»,1988, N12,16-20 էջեր

Айвазян Э.И.

Планирование обязательного уровня усвоения методов доказательств по курсу планиметрии ср. школы | Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к.п.н., М., 1986, 15с.

Айвазян Э.И.

О методике выделения оптимального объема умений доказывать по курсу планетарии средней школы | В кн.: Материалы конференции молодых ученых, посвященной проблемам совершенствования преподавания естественноматематических дисциплин.-М.,1985. В надзаг: НИИС и МОА ПН СССР,-стр. 54-56

АйвазянЭ.И.

Планирование уровня овладения методам доказательств в курсе геометрии неполной средней школы: Методические рекомендации | М., 1984. В надзаг. НИИС и МОА ПН СССР, 28с.

Айвазян Э.И.

Выделение обязательного уровня обучения методам доказательств в курсе геометрии средней школы | В кн.: Совершенствование методов обучения общеобразовательным предметам естественноматематического цикла, -М., 1984. Внадзаг.: НИИС и МОА ПН СССР, стр. 59-61

Айвазян Э.И.

Методы доказательств теорем в учебниках планиметрии | всб. “Пути повышения качества обучения основам наук в средней школе (естественно-математическое образование)”, М., 1983, стр. 38-40