Էմմա Սերգեյի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ЖВ № 001200

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Ուղեղի լիմբիական որոշ գոյացությունների և անդաստակային համակարգի փոխհարաբերությունները բնականոն պայմաններում և թրթռման ազդեցության դինամիկայում»,
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1999, Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
12.01.1986 թ-ից մինչև օրս: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա և անատոմիա», «Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների կլինիկական մեթոդներ«, «Սթրեսային իրավիճակների ֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, արյունաբանություն, սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Esgevorkyan@yandex. ru

Էմմա Սերգեյի Գևորգյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լ. Է. Ղուկասյան, Է․ Ս․ Գևորգյան

Creative work as a method of correction of the psychoemotional state in pupils of high school (Ստեղծագործական աշխատանքը որպես ավագ դպրոցի աշակերտերի հոգեհուզական վիճակի շտկման մեթոդ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 154–158 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Լ. Է. Ղուկասյան

Տաուրինի և սակավաշարժության համակցված ազդեցությունը ծայրամասային արյան ցուցանիշների վրա | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 59(1), էջ 66-75 |

Է. Ս. Գևորգյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Լ. Է. Ղուկասյան

Ուսանողների սրտի ռիթմի ցուցանիշների փոփոխությունների վերլուծոիթյունն օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության և արոմաշտկման պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 1 (71), էջ 67-72 |

С. М. Минасян, Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян, Л. Э. Гукасян, С. Г. Сарксян

Влияние общей вертикальной вибрации на уровень потребления кислорода животными | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 2 ( LIX ), էջ 20-25 |

С. М. Минасян, Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян, Л. Э. Гукасян

Роль холинергической нейромедиаторной системы в обеспечении активности мозга в динамике вибрационного воздействия | Биомедицинская радиоэлектроника, 2019, З(22), стр. 42-46 |

Մինասյան Ս․ Մ․, Ադամյան Ծ․ Ի․, Գևորգյան Է. Ս., Ղուկասյան Լ. Է.

Կեղևի տարբեր գոտիների կարգավորիչ ազդեցության առանձնահատկությունները Դեյտերսի անդաստակային կորիզի նեյրոնային ակտիվության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71(2), էջ 12-16 |

Է. Ս. Գևորգյան, Լ. Է. Ղուկասյան

Application of clove essential oil for correction of shifts in hemodynamic parameters in students induced by cycle ergometer exercise (Մեխակի անուշաբույր յուղի կիրառում ուսանողների մոտ հեծանվաէրգաչափական ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված հեմոդինամիկ ցուցանիշների փոփոխությունների շտկման նպատակով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 113-118 |

С. М. Минасян, Г. Ю. Григорян, Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян, С. Г. Саркисян

Характер изменения импульсной активности супраоптического ядра гипоталамуса в динамике воздействия крайне высокочастотных электромагнитных излучений | Биомедицинская радиоэлектроника, 2018, 9, стр. 39-49 |

С. М. Минасян, Г. Ю. Григорян, С. Г. Саркисян, Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян

Характер изменения импульсной активности нейронов супраоптического ядра гипоталамуса при длительном воздействии вибрации | Сенсорные системы, 2018, 4(32), стр. 285-293 |

Э. С. Геворкян, Н. Н. Ксаджикян

Aнализ корригирующего влияния пихтового масла на психофизиологические показатели студентов в условиях экспериментального стресса | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, 4 (LVIII), էջ 95-104 |

Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян, Л. Э. Гукасян

Коррекция гемодинамических показателей студентов маслом лаванды в процессе учебной нагрузки | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 21-26 |

Հ. Մ. Կարապետյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ռ. Ա. Ալավերդյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան

Մեղրախոտի(Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդա յին օքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտ պերօքսիդազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության պայմաններում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 118,1, էջ 23-26 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան

Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17 |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh,V., Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G., Yavroyan Zh, V., Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G.

Alterations of lipid content in rat kidney nuclear membrane preparations after the in vivo action of cisplatin | Electronic journal of natural sciences. 2018, 1(30), 8-11 pp. |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ա. Կ. Մանուկյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII, № 2, էջ 55-60 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Ն. Առաքելյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Մեղրախոտի (stevia rеbudiana bertoni) ազդեցութունը էրիթրոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 2(70), էջ 13-16 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթների էրիթրոպոեզ հթանող ազդեցությունը թերշարժունության պայմաններում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 3 (120), էջ 3-6 |

Э. С. Геворкян, С. М. Минасян, Ц. И. Адамян, Н. Н. Ксаджикян

Стресс - протекторная роль лаванды в процессе адаптации студентов к учебной нагрузке | XXIII съезда Физиологического общества им. И. П. Павлова. 2017, стр. 950-952 |

Геворкян Э. С., Ксаджикян Н. Н.

Реакция сердечно-сосудистой системы студентов на запах лаванды в течение учебного процесса | Гигиена и санитария (Gigiena i sanitariia). 2017, 96, 6, стр. 572-576 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Յու. Լ. Ջհանգիրյան, Է. Ս. Ղուկասյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) լեյկոպոեզ խթանող ազդեցությունը սակավաշարժության դինամիկայում | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, LVII,4, էջ 13-22 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան |

Ն. Ն. Քսաջիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան

Աշակերտների սրտանոթային համակարգի ցուցանիշների փոփոխությունները և դրանց շտկումն առարկայական օլիմպիադաների անցկացման շրջանում | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVII № 1, 99-109 էջ, Հայաստան |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան |

Ts. I. Adamyan, S. M. Minasyan, E. S. Gevorkyan, E. S. Gukasyan, H. M. Karapetyan

The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան |

Vitali Kalantaryan, Radik Martirosyan, Tsovinar Adamyan, Emma Gevorkyan

The low power electromagnetic millimeter waves influence on the cellular indicators of leucopoiesis | The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309. 2016, p. 470-473 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Changes in sphingomyelin and phosphatidylcholine content in rat liver nuclear structures during the in vivo action of cisplatin | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68(1), 16-19 էջ, Հայաստան |

Геворкян Э. С., Минасян С. М., Адамян Ц. И., Ксаджикян Н. Н.

Седативный эффект лаванды при физической нагрузке | Гигиена и санитария, 2016, 95(7), стр. 669-675 |

Минасян С. М., Геворкян Э. С., Ксаджикян Н. Н.

Роль симпатоадреналовой системы в изменении электрической активности коры больших полушарий и гипоталамуса при воздействии вибрации | Сенсорные системы, 2016, 30/3, стр. 228-233 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ռ. Կ. Պետրոսյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան |

С. М. Минасян, Н. Н. Ксаджикян, Э. С. Геворкян

Роль гипоталамуса в механизме изменений вегетативных функций при вибрации | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2016թ․, LVI (1), 48-52 էջ, Հայաստան |

Минасян С. М., Геворкян Э. С., Ксаджикян Н. Н.

Роль вестибулярных ядер и мезэнцефалической ретикулярной формации в изменении электрической активности коры головного мозга в динамике воздействия вибрации | Բժշկություն. գիտություն և կրթություն, 2016թ․, 20, 3-7 էջ, Հայաստան |

Ն. Ն. Քսաջիկյան, Է. Ս. Գևորգյան, Մ. Ռ. Ասատրյան

Հոտաբուժության ուսումնասիրությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում | 2016թ․, 43-րդ, 359-364 էջ, Հայաստան |

Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան, Ս. Մ. Մինասյան

Նարդոսի եթերայուղի ազդեցությունը ուսանողների սրտանոթային համակարգի ցուցանիշների վրա ուսումնական գործընթացի պայմաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2016թ․, LVI, 4, 106-116 էջ, Հայաստան |

Ն. Ն. Քսաջիկյան, Է. Ս. Գևորգյան, Մ. Ռ. Ասատրյան

Սրտի ռիթմի փոփոխությունները ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում | Ֆիզիկական կուլտուրայի Հայկական Պետական Ինստիտուտի 70-ամյակին նվիրված 42-րդ Միջազգային Գիտաժողով «Սպրոտային մանկավարժական գիտությունը Հայաստանում»: 2015, 362-368 էջ |

Геворкян Э.С., Ксаджикян Н. Н.

Музыкотерапевтическая адаптация студентов к экзаменационному стрессу | VII Международная научно-практическая конференция "НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА", 2015, 27-33 стр. |

Минасян С. М., Геворкян Э. С., Ксаджикян Н. Н., Адамян Ц. И.

Изменение количества нейромедиаторов в различных структурах головного мозга при вибрации | Интер-медикал, 2015, 6(12), 66-69 стр. |

Vitali Kalantaryan, Tsovinar Adamyan, Emma Gevorkyan, Nona Adamyan, Tigran Hayrapetyan

The Changes of the Cellular Indicators of Leucopoiesis in Irradiated Animals under Hypomotile Conditions | American Journal of Medical and Biological Research, USA, 2015, 3/1, 33-37 pp. |

Ծ. Ի. Ադամյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Տ. Ա. Հայրապետյան

Immobilization stress influence on leukopoiesis index and on activity changes of proline biosynthesis enzymes (Իմմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների եվ պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 39-44 |

Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան, Ռեզա Գոլիսքարդի

Իրանի Սարի քաղաքի տաղանդավոր երեխաների դպրոցների ավագ դասարաններում սովորող աշակերտների կարդիոհեմոդինամիկայի ցուցանիշների փոփոխությունները քննաշրջանում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 38-44 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Հ. Տ. Աբրահամյան

Պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները թրթռման և էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցության դեպքում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 50-54 |

Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ռեզա Գոլիսքարդի

Սրտի ռիթմի փոփոխությունների մաթեմատիկական վերլուծությունն ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #1(227) էջ 51-58 |

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С.

Антиоксидантное влияние таурина | Всероссийский журнал научных публикаций, Москва, 2010, 111-112 |

Геворкян Э.С., Адамян Ц.И., Минасян С.М., Закарян В.А., Дургарян Л.А.

Морфофункциональные показатели как критерии оценки адаптации студентов дозированной физической нагрузки | ж. ''Гигиена и санитария'', 2010. 2, 75-78. |

Геворкян Э.С., Минасян С.М., Ксаджикян Н.Н., Голискарди Р.

Активность регуляторных механизмов ритма сердца учащихся Ирана в динамике учебной нагрузки | Всероссийский журнал научных публикаций, 2010, 85-86 |

Геворкян Э.С., Минасян С.М., Адамян Ц.И., Даян А.В.

Влияние музыки на показатели ритма сердца и уровень внимания студентов после учебной нагрузки | II Конгресс Росс.общ-ва школьной и ун-ской медицины и здоровья, М., 2010, 144-146

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Վ. Ոսկանյան

Տաուրինի հակաթունային ազդեցությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #3(220), էջ 41-46 |

Adamyan Ts., Gevorkyan E., Hovhanisyan H., Minasyan S., Kalantaryan V., Hakhoumian A.

Influense on Erythropoiesis and blood catalase activity low intensity electromagnetic millimeter radiation | 11th World congress of Medical physics and biomedical engineering, Germany. 2009, 62-65 |

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Минасян С.М.

Кроветворение животных с дефицитом костного мозга в условиях высокогорной акклиматизации | Биомедицинская радиоэлектроника,1-2, 2008, 26-30 |

Геворкян Э.С., Адамян Ц.И., Минасян С.М., Туманян Г.Г., Ксаджикян Н.Н., Гукасян Л.Э.

Влияние физической нагрузки на кардиогемодинами¬ческие показатели студентов. | Ж. Гигиена и санитария, 2008, 3, 56-59 |

Геворкян Э.С., Минасян С.М., Адамян Ц.И., Туманян Г.Г., Ксаджикян Н.Н., Гукасян Л.Э.

Реакция функциональных систем организма студентов на физическую нагрузку | Москва. Альманах, Новые исследования, 2008, 2, 31-41 |

Է. Ս. Գևորգյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Հ. Գ. Թումանյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան

Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 108-114 |

Gevorkyan E.S., Minasyan S.M., Adamyan Ts.I., Dayan A.V., Ksadzhikyan N.N.

Dynamics of the integrated characteristics of heart rate variability and psychophysiological parameters of students under the conditions of daily and weekly academic loads | J. Human Physiology, 2006, v.32. 4, 423-428 |

Минасян С.М., Геворкян Э.С., Адамян Ц.И., Ксаджикян Н.Н.

Изменение кардиогемодинамических показателей и ритма сердца студентов под воздействием учебной нагрузки | Физиол. ж. им. Сеченова, С.-Пб., 2006, т. 72, 7, 817-826 |

Է. Ս. Գևորգյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան

Влияние учебной нагрузки на фунциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов (ՈՒսումնական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 110-115 (ռուսերեն) |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Ռ. Հովհաննիսյան, Ք. Կ. Կիրակոսյան

Ծայրամասային արյան ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը թրթռման ազդեցության դինամիկայում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 106-110 |

Adamyan Ts., Gevorkyan E., Minasyan S., Oganesyan K., Kirakosyan K.

Effect of licorice root on peripheral blood indexes upon vibration exposure | Bulletin of Experiment. Biology and Medicine, New York, 2005, v.140, 2, 197-200 |

Ա. Վ. Դայան, Ն. Ն. Քսաջիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Ռ. Սարգսյան

Типологический анализ кардиогемодинамики у старшеклассников в условиях экзаменационного напряжения (Բարձր դասարանցիների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների տիպաբանական վերլուծությունը քննական լարվածության պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 100-105 (ռուսերեն) |

Г. Г. Григорян, С. М. Минасян, Э. С. Геворкян, А. В. Даян, Г. С. Григорян

Влияние умственно-эмоциоалього напряжения на содержание электролитов в слюне старшеклассников | Генетика и санитария, №4, 2004, с.46-48

Gevorkyan E., Minasyan S. , Adamyan Ts., Dayan A., Ksadzhikyan N.

Peculiarities of heart rate control during competerive entrance examinations | j. Human Physiology, 2004, v.30, 3, 298-303 |

Геворкян Э.С., Даян А.В., Адамян Ц.И., Григорян С.С., Минасян С.М.

Влияние экзаменационного стресса на психофизиоло-гические показатели и ритм сердца студентов | ж.ВНД, Москва, 2001, т.53, 1, 46-50 |

Dayan A.V., Gevorkyan E.S., Ogannisyan A.O., Baklavadzhyan O.G., Minasyan S.M., Mkrtchyan R.M.

Reaction of cardiac activiti of senior pupils of schools providing differentiated edication upon examination stress | j.Human Physiology, v.29, 2, 2001, 37-43 |

Минасян С.М., Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Григорян С.С., Гулян В.С., Мартиросян А.М.

Роль центрального ядра амигдалы в модуляции активности латерального вестибулярного ядра в норме и динамике вибрационного воздействия | Сенсорные системы, 2001, т.15, 3, 223-228 |

Grigorian S.S., Baklavadjian O.G., Minassian S.M., Adamian Ts.I., Gevorkian E.S., Sargissian S.H.

Hypotalamic neuronal response to stimulation of the vestibular nerve and lateral vestibular nucleus | Neurosciense and Behavior Physiology, 29 N 1, 1999, 568-574

Ս. Ս. Գրիգորյան, Է. Ս. Գևորգյան

Реакция гипоталамических нейронов на раздражение вестибулярного ядра, вестибулярного нерва и различных зон коры головного мозга (Ենթատեսաթմբային նեյրոնների ռեակցիան անդաստակային կորիզի, անդաստակային նյարդի և գլխուղեղի կեղևի տարբեր շրջանների գրգռմանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիրй, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 63-68 (ռուսերեն) |

Ս. Գ. Ավետովա, Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս Գևորգյան, Ն. Յու. Սարգսյան

Լեյկոպոեզի վրա կապույտ բծի ազդեցության մեխանիզմում alpha-ադրենաընկալիչների դերը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 88-92 |

Ս. Գ. Ավետովա, Ծ. Ի. Ադամյան, է. Ս. Գևորգյան

Роль β-адренорецепторов в механизме влияния голубого пятна на эритропоэз (β-ադրենոռեցեպտորների դերը էրիթրոպոեզի վրա կապույտ բծի ազդեցության մեխանիզմում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 101-104 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Э. С. Геворкян, С. М. Минасян, Ц. И. Адамян, Н. Н. Ксаджикян

Роль обонятельных сенсорных потоков в коррекции процесса адаптации у студентов | V съезд физиологов СНГ. 2016, стр. 134 |

Асатрян А. Л., Арцруни И. Г., Матинян К. С., Геворкян Э. С.

Возрастные oсобенности действия цисплатина на активность поли(АДФ-рибозо)полимеразы 1 в ядрах клеток печени крыс | 20-я Международная Пущинская Школа-Конференция Молодых Ученых «Биология - Наука XXI Века». 2016, p. 169 |

Акопян Н. Р., Явроян Ж. В., Оганесян А. Г., Саркисян Э. Г., Геворкян Э. С.

Чувствительность отдельных фракций фосфолипидов хроматина к леток мозга крыс к In Vivo воздействию цисплатина | 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ-НАУКА XXI ВЕКА». 2016, стр. 102-103 |

Адамям Ц.И., Геворкян Э.С., Ксаджикян Н.Н.

Состав крови костномозговых доноров при воздействии электромагнитных волн миллиметрового диапазона | Всероссийский журнал научных публикаций,ноябрь, 2010, 120-121 |

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Саркисян Н.В.

Характер сдвигов показателей периферической крови при комплексном воздействии вибрации и электромагнитных волн крайне высоких частот | IX «Конференция молодых ученых, специалистов и студентов», посвящ. Дню косм., 2010, 12-13

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С.

Влияние преоптической области гипоталамуса на регуляцию эритропоэза животных – доноров костного мозга | Сборник материалов 2-ой Международной конференции ”Актуальные проблемы экол. физиологии, биохимии и ген. Жив.”, Саранск, 2009, 5-7

Adamyan Ts., Gevorkyan E., Minasyan S., Kalantaryan V.

Low intensity millimeter-wave electromagnetic radiation (EMR) effect on erythrogenesis | Jouint BEMS and EBEA conf., Davos, Switzerland, 2009. 648-649 |

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Саркисян Н.В.

Коррегирующее влияние солодки голой при воздействии на организм вибрации | 5 межд. симп. ”Акт. пробл. биоф. мед.” Киев, 2007, 4-5