Էմմա Սերգեյի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ЖВ № 001200

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Ուղեղի լիմբիական որոշ գոյացությունների և անդաստակային համակարգի փոխհարաբերությունները բնականոն պայմաններում և թրթռման ազդեցության դինամիկայում»,
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1999, Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
12.01.1986 թ-ից մինչև օրս: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա և անատոմիա», «Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների կլինիկական մեթոդներ«, «Սթրեսային իրավիճակների ֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, արյունաբանություն, սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Esgevorkyan@yandex. ru

Էմմա Սերգեյի Գևորգյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան |

Ն. Ն. Քսաջիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան

Աշակերտների սրտանոթային համակարգի ցուցանիշների փոփոխությունները և դրանց շտկումն առարկայական օլիմպիադաների անցկացման շրջանում | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVII № 1, 99-109 էջ, Հայաստան |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան |

Ts. I. Adamyan, S. M. Minasyan, E. S. Gevorkyan, E. S. Gukasyan, H. M. Karapetyan

The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Э. С. Геворкян, С. М. Минасян, Ц. И. Адамян, Н. Н. Ксаджикян

Роль обонятельных сенсорных потоков в коррекции процесса адаптации у студентов | V съезд физиологов СНГ. 2016, стр. 134 |

Асатрян А. Л., Арцруни И. Г., Матинян К. С., Геворкян Э. С.

Возрастные oсобенности действия цисплатина на активность поли(АДФ-рибозо)полимеразы 1 в ядрах клеток печени крыс | 20-я Международная Пущинская Школа-Конференция Молодых Ученых «Биология - Наука XXI Века». 2016, p. 169 |

Акопян Н. Р., Явроян Ж. В., Оганесян А. Г., Саркисян Э. Г., Геворкян Э. С.

Чувствительность отдельных фракций фосфолипидов хроматина к леток мозга крыс к In Vivo воздействию цисплатина | 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ-НАУКА XXI ВЕКА». 2016, стр. 102-103 |

Адамям Ц.И., Геворкян Э.С., Ксаджикян Н.Н.

Состав крови костномозговых доноров при воздействии электромагнитных волн миллиметрового диапазона | Всероссийский журнал научных публикаций,ноябрь, 2010, 120-121 |

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Саркисян Н.В.

Характер сдвигов показателей периферической крови при комплексном воздействии вибрации и электромагнитных волн крайне высоких частот | IX «Конференция молодых ученых, специалистов и студентов», посвящ. Дню косм., 2010, 12-13