Գագիկ Ավետիսի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
2011թ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Աղմուկների կոչում ուսումասիրությունը բիոսենսորներում»

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի, դասախոս
1986 - 2001 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մեխանիկայի խնդիրների լուծում,
Վեկտորական և թենզորական հաշիվ դասախոսություն և գործնական,
Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա դասախոսություն և գործնական
Դաշտի տեսություն, էլեկտրոդինամիկա,
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգչով,
Համակարգչային պրակտիկում(Turbo pascal, C++)
Ռադիոֆիզիկայի խնդիրների լուծում Մաթլաբ-ով

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աղմուկները SiC խառնուրդներում, աղմուկները կենսասենսորներում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, C++, Mat lab, Photoshop

avetisyan.gagik@ysu.am

Գագիկ Ավետիսի Ավետիսյան

Ասիստենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Аракелян В. Б., Аветисян Г. А., Карапетян А. Т.

Флуктуации выходного сигнала ДНК-биосенсора при наличии внутренного шума | Биолог. Журн. Армении, 2010, LXII, 3, с. 59-65

Карапетян А. Т., Аветисян Г. А., Аракелян В. Б.

Влияние ланжевеновского шума на ДНК-биосенсоры | Доклады НАН РА, 2010, N4, с. 376-382

Բունիաթյան Վ. Վ., Պետրոսյան Օ. Հ., Ավետիսյան Գ. Ա., Թամրազյան Ա. Ա.

Շոտկիի արգելքով կառավարվող SiC դաշտային տրանզիստորի հաղորդականությունները փոփոխական ազդանշանի ռեժիմում | Известия НАН и ГИУА, Сер. Тех. Наук 2010, ст. 11-13. ՀԳԱԱ և ՀՊՃՀ Տեղեկ. «Տեխնիկական գիտութ», 2010.ՀՏԴ 621.315 Միկրոէլեկտրոնիկա

Буниатян В. В., Петросян О. А., Аветисян Г. А., Тамразян А. А.

Динамические характеристики карбид-кремниевых полевых транзисторов с барьером Шоткии | ГИУА , Вестник, выпуск 13, т2, 2010, стр.18-30

Аракелян В. Б., Аветисян Г. А., Карапетян А. Т.

Влияние мультипликативного шума на ДНК -биосенсоры | Вестник МАНЭБ, 2009, т.14, N4, вып.2, с. 106-109
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Arakelyan V. B., Sargsyan Sh. A., Avetisyan G. A., Karapetyan A. T.

Influence of Langevin Noise on Farmation of DNA-Biosensors Signal | 6th International Conference on High Pressure Bioscience and Biotechnology (HPBB 2010), Munchen, Germany, 2010, p. 68

Avetisyan G. A., Karapetyan A. T.

Stochastic model of the multimodal ligand complexes with DNA-biosensor | International Conference “Biotechnology and Health”-4, 2010, Yerevan, Armenia, p. 117